Ñöùc Giaùo chuû
Giaùo hoäi chính thoáng Serbia
chuùc möøng caùc tín höõu coâng giaùo
qua ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng Serbia chuùc möøng caùc tín höõu coâng giaùo qua ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican.

 Belgrad - 28.12.2000 - “Toâi xin chaøo thaêm anh chò em baèng nhöõng lôøi caùch ñaây hai ngaøn naêm thieân thaàn ñaõ loan baùo cho caùc muïc ñoàng taïi Belem: “Chuùa Kitoâ ñaõ ñaõ sinh ra. Ñaáng Cöùu Theá ñaõ sinh ra hoâm nay trong Thaønh David, cho chuùng ta vaø ñeå cöùu roãi chuùng ta“.

 Vôùi nhöõng lôøi naøy, hoâm thöù tö 27.12.2000 vöøa qua, Ñöùc Giaùo chuû Giaùo hoäi chính thoáng taïi Serbia, (moät trong caùc nöôùc thuoäc Lieân Bang Yougoslavia), qua ñaøi Phaùt Thaùnh Vatican, ñaõ göûi lôøi chuùc möøng cuûa ngaøi ñeán caùc ngöôøi coâng giaùo vaø taát caû caùc tín höõu Kitoâ trong nhöõng ngaøy cöû haønh vieäc giaùng sinh cuûa Chuùa.

 Ñöùc Giaùo Chuûi Pavle noùi tieáp nhö sau: “Khieâm toán, ñôn sô, nhö khoâng ai bieát ñeán, Chuùa ñaõ ñeán giöõa chuùng ta treân Traùi ñaát naøy, ñem cho chuùng ta söù ñieäp raèng: Chuùa ñaõ trôû neân Con cuûa loaøi ngöôøi, ñeå caát nhaéc chuùng ta leân phaåm chöùc con Thieân Chuùa. Töø traùi ñaát naøy Ngöôøi ñem chuùng ta veà Nöôùc Trôøi. Chuùng ta haõy caàu xin Chuùa Cöùu Theá ñeå söù ñieäp cuûa Ngöôøi thaáu nhaäp trong taâm hoàn chuùng ta vaø cuøng vôùi pheùp laønh cuûa Ngöôøi, chuùng ta ñöôïc thaønh coâng thöïc hieän ñôøi soáng chuùng ta trong chaân lyù vaø trong coâng bình cuûa Phuùc AÂm“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page