Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Thaùnh Toâma
giôùi thieäu moân Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi
Muïc Vuï trong Thaàn Hoïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Thaùnh Toâma giôùi thieäu moân Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi - Muïc Vuï trong Thaàn Hoïc.

 Tin MANILA (UCAN 17-2-2000) -- Moät moân thaàn hoïc môùi vöøa ñöôïc thaønh laäp taïi Ñaïi hoïc Thaùnh Tomas (UST) ôû Manila, ñeå giuùp caùc sinh vieân coù khaû naêng höõu ích cho coâng vieäc muïc vuï vaø caùc coâng vieäc khaùc. Linh muïc Franz Josef Eilers, doøng Ngoâi Lôøi, ñaõ noùi vôùi haõng tin UCA raèng moân truyeàn thoâng xaõ hoäi / muïc vuï trong chöông trình cao hoïc thaàn hoïc "coøn giuùp cho nhöõng ngöôøi chuyeân veà truyeàn thoâng ôû chaâu AÙ moät chieàu kích Giaùo hoäi trong coâng vieäc truyeàn thoâng ñaïi chuùng cuûa hoï." Vò thö kyù ñieàu haønh cuûa Vaên phoøng Truyeàn thoâng Xaõ hoäi thuoäc Lieân Hoäi ñoàng Giaùm muïc AÙ chaâu laø ngöôøi ñoàng saùng laäp moân hoïc vaøo naêm 1998 vaø ñeà nghò moät chöông trình vaø moät ñoäi nguõ giaùo sö vaø giaûng vieân cho Ñaïi hoïc Thaùnh Tomas. Vaøo thaùng 6 tôùi ñaây (naêm 2000), ngaøi seõ daïy giaùo trình chính "Ñaïi cöông veà Truyeàn thoâng Xaõ hoäi." Giaùo trình giôùi thieäu khaùi nieäm truyeàn thoâng xaõ hoäi ñoái vôùi Giaùo hoäi nhö Coâng ñoàng Vatican II ñaõ ñeà nghò, vaø moät vieãn caûnh thaàn hoïc ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau, caùc phöông thöùc, caùc phöông tieän vaø nhöõng bieåu hieän cuûa truyeàn thoâng trong xaõ hoäi. Caùc giaùo trình chính khaùc cuûa moân hoïc bao goàm : Tìm Hieåu caùc Chaân lyù trong Kinh Thaùnh, Maàu nhieäm Ñöùc tin vaø Huaán quyeàn, Giaùo hoäi vaø Truyeàn thoâng Xaõ hoäi: Taøi lieäu vaø Cô caáu. Caùc yeâu caàu cuûa vaên baèng naøy bao goàm 6 ñôn vò tín chæ veà caùc moân baét buoäc, 9 ñôn vò tín chæ veà caùc moân chính, 15 ñôn vò tín chæ veà caùc giaùo trình quan troïng, 3 ñôn vò veà caùc ñeà taøi coù lieân quan vaø moät luaän vaên töông ñöông 15 ñôn vò tín chæ. Coù caùc giaùo trình quan troïng veà truyeàn thoâng trong hoaït ñoäng muïc vuï, thaàn hoïc veà truyeàn thoâng, loái tieáp caän truyeàn giaùo hoïc veà giao tieáp giöõa caùc neàn vaên hoùa vaø ñöùc tin trong moät neàn vaên hoùa caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng. Caùc giaùo trình khaùc laø veà caùc xu höôùng truyeàn thoâng trong giaùo duïc toân giaùo, baùo chí toân giaùo, Giaùo hoäi vaø phaùt thanh, Giaùo hoäi vaø truyeàn thoâng/quan heä coâng coäng, Giaùo hoäi vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng môùi. Cha Eilers cho bieát ngaøi hy voïng seõ coù 10 ngöôøi Philippin vaø sinh vieân AÙ chaâu khaùc tham döï lôùp hoïc ñaàu tieân cuûa ngaøi vaøo thaùng 6 tôùi. Ngaøi noùi: "Seõ coù trao ñoåi giöõa caùc neàn vaên hoùa vôùi nhau khi sinh vieân thuoäc nhieàu nöôùc chia seû kinh nghieäm cuûa hoï vôùi Giaùo hoäi taïi ñaát nöôùc cuûa hoï." Ngaøi cuõng laø giaùo sö veà truyeàn thoâng vaø truyeàn giaùo hoïc taïi Tröôøng Thaàn hoïc cuûa doøng Ngoâi Lôøi taïi thaønh phoá Tagaytay, phía nam Manila. Ngaøi cho bieát seõ duøng phim aûnh töø Malaixia, Inñoâneâxia vaø Philippin ñeå "giôùi thieäu Giaùo hoäi vaø caùch thöùc Giaùo hoäi giao tieáp vôùi coäng ñoàng." Cha Eilers noùi raèng Trung taâm Giaùo duïc thuoäc Ñaïi hoïc Thaùnh Tomas döï kieán seõ môû khoùa huaán luyeän thôøi ngaén haïn veà saûn xuaát chöông trình truyeàn thanh vaø truyeàn hình, caùc khoùa veà phaùt thanh vaø ñieän toaùn ñeå "boå sung kinh nghieäm taïi choã cho sinh vieân." Ñaïi hoïc Thaùnh Tomas (UST) laø ñaïi hoïc xöa nhaát ôû chaâu AÙ ñöôïc caùc tu só Ñaminh, ñöùng ñaàu laø Ñöùc Giaùm muïc Miguel de Benavidez, thaønh laäp naêm 1611.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page