Nhìn qua vaøi sinh hoïat ñaëc bieät
Leã Giaùng sinh taïi Brazil vaø Taây Ban Nha

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhìn qua vaøi sinh hoïat ñaëc bieät Leã Giaùng sinh taïi Brazil vaø Taây Ban Nha.

 - Taïi Brazil - Nhaân dòp Leã Giaùng sinh, hoäi caùc giaùm ñoác coâng giaùo caùc xí nghieäp (l’Asciociacioùn de dirigentes cristianos de empresa, Adce) thoûa thuaän vôùi Ñaøi Truyeàn hình coâng giaùo “Rede Vida“, tung ra chieán dòch quaûng caùo, nhaèm muïc ñích laáy laïi yù nghóa Kitoâ cuûa Leã Giaùng sinh, moãi ngaøy moãi bò tuïc hoùa theâm bôûi thuyeát tieâu thuï vaø truïc lôïi vaät chaát. Ñeà taøi cuûa chieán dòch laø “Tröôùc heát, Leã Giaùng sinh laø Chuùa Gieâsu Kitoâ“.

 Chieán dòch khaùc thöôøng naøy ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình, phaùt thanh vaø baùo chí cuøng thöïc hieän ñoàng loaït, ñeå nhaán maïnh raèng: Leã Giaùng sinh laø leã cuûa Chuùa, khoâng phaûi laø leã cuûa tieâu thuï quaù möùc vaø cuûa quaø taëng, vôùi nhöõng hình aûnh cuûa “OÂng giaø Noel“.

 Trong quaûng caùo thöù nhaát, chieán dòch ñöa ra “hình aûnh cuûa Chuùa Gieâsu xuaát hieän treân nhöõng bieåu hieäu truyeàn thoáng cuûa Leã Giaùng sinh, vôùi khaåu hieäu nhö sau: “chuùng ta möøng kyû nieäm cuûa ai vaäy?“. Roài moät haøng chöõ ñaäm lôùn ghi theâm phía döôùi caâu hoûi, nhaéc laïi raèng: Tröôùc heát, Leã Giaùng sinh laø Chuùa Kitoâ”.

 OÂng Noberto Buzzetti, giaùm ñoác aán quaùn vaø thaønh vieân cuûa Hoäi noùi treân, ñaõ giaûi thích nhö sau: taát caû caùc yeáu toá cuûa chieán dòch (ca nhaïc, caùc dieãn vieân, haõng saûn xuaát phim, aán quaùn vaø truyeàn thanh, truyeàn hình...) ñaõ töï nguyeän cung caáp moät nhoùm caùc chuyeân vieân thuoäc ngaønh cuûa mình, ñeán laøm vieäc ôû thaønh phoá Porto Alegre, nôi phaùt xuaát chieán dòch “laønh maïnh hoùa Leã Giaùng sinh “. OÂng Buzzetti, moät trong caùc ngöôøi coå voõ chieán dòch, giaûi thích theâm nhö sau: “Chuùng toâi öôùc mong raèng: saùng kieán ñöôïc taêng cöôøng trong caùc naêm tôùi ñaây vaø chuùng toâi hy voïng raèng nhieàu xí nghieäp goùp phaàn trong töông lai vaøo chieán dòch toát laønh naøy“.

 - Trong khi ñoù, thì taïi Taây ban nha, ñeå möøng leã Giaùng Sinh, ngöôøi ta coù saùng kieán môû chieán dòch ñieän thoaïi mieãn phí ñeå chuùc möøng caùc nhaø truyeàn giaùo vaø töï nguyeän vieân nguôøi Taây ban nha hoaït ñoäng taïi caùc nöôùc treân theá giôùi.

 Tin vui möøng naøy ñeán töø Taây ban nha, quoác gia vaãn ñöôïc coi laø moät trong caùc nöôùc coâng giaùo hôn caû taïi Chaâu AÂu, tuy trong nhöõng naêm döôùi cheá ñoä xaõ hoäi, tinh thaàn ñaïo ñöùc sa suùt nhieàu, theâm vaøo ñoù vôùi nhöõng phaùt trieån kinh teá, kyõ thuaät...theo ñaø tieán chung cuûa theá giôùi kyõ ngheä, Taây ban nha khoâng theå thoaùt khoûi aûnh höôûng cuûa tieâu thuï vaø höôùng theo vaät chaát.

 Trong dòp Leã Giaùng sinh, kyõ ngheä vó ñaïi veà truyeàn thoâng cuûa Taây Ban nha ñaõ ñöa moät saùng kieán raát ñaùng ca ngôïi: Ban chaáp haønh cuûa “Hoäi Ñieän Thoaïi Taây Ban Nha” (Fundacioùn Telefonica de Espana) tung ra chieán dòch Leã Giaùng sinh, vôùi muïc ñích giuùp 30 ngaøn nhaø truyeàn giaùo nam nöõ vaø töï nguyeän vieân Taây Ban nha raûi raéc taïi Naêm Chaâu (linh muïc, tu só nam nöõ vaø giaùo daân) ñöôïc trao ñoåi nhöõng lôøi chuùc möøng vôùi gia ñình taïi queâ höông.

 Chieán dòch khôûi söï töø ngaøy 11 thaùng 12/2000 vaø keát thuùc ngaøy moàng 9 thaùng gieâng naêm 2001. Naêm 2000 ñaõ coù 22 ngaøn ngöôøi höôûng nhôø chieán dòch naøy.

 Ñaây laø theå thöùc goïi ñieän thoaïi trong dòp leã Giaùng sinh daønh cho caùc gia ñình cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo vaø töï nguyeän vieân: Trong luùc goïi soá 900.123.500 töø 9 giôø ñeán 19 giôø, ngöôøi trong gia ñình cuûa vò truyeàn giaùo hay töï nguyeän seõ thoâng baùo tröôùc ít nhaát 24 tieáng ñoàng hoà: ngaøy vaø giôø muoán noùi chuyeän vôùi thaân nhaân soáng ngoaøi nöôùc, ñoàng thôøi chæ roõ teân, ñòa chæ vaø tu hoäi cuûa ngöôøi thaân nhaân. Moãi gia ñình ñöôïc noùi chuyeän vôùi thaân nhaân trong voøng 12 phuùt.

 Vì nhöõng thaønh quaû toát ñeïp ñaõ thu löôïm ñöôïc trong 4 naêm tröôùc ñaây, trong vieäc naâng ñôõ tinh thaàn vaø muïc vuï cuûa caùc nhaø truyeàn giaùo vaø cuûa caùc töï nguyeän vieân, phaûi möøng leã Giaùng sinh vaø Naêm môùi xa gia ñình, naêm nay Hoäi naày môû laïi chieán dòch “ñieän thoaïi mieãn phí “. Thöïc söï ñaây cuõng laø moät goùp coâng vaøo vieäc truyeàn giaùo vaø nhaân ñaïo.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page