Boä Phong Thaùnh coâng boá saéc leänh
coâng nhaän 102 Vò Töû ñaïo taïi Taây ban nha
thôøi noäi chieán 1936-1939

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Boä Phong Thaùnh coâng boá saéc leänh coâng nhaän 102 Vò Töû ñaïo taïi Taây ban nha thôøi noäi chieán 1936-1939.

 Saùng thöù hai 18.12.2000, trong Ñeàn Vatican, tröôùc söï hieän dieän cuûa ÑTC, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá saéc leänh coâng nhaän vieäc töû ñaïo cuûa 102 Vò ñaày tôù Chuùa bò gieát vì thuø gheùt Ñaïo coâng giaùo, thôøi noäi chieán Taây ban nha giöõa hai phe Quoác gia vaø Coäng saûn (1936-1939). Nhieàu vò Töû ñaïo thôøi naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II toân phong leân baäc Chaân phöôùc vaø trong töông lai con soá naøy seõ gia taêng.

 Ngoaøi Saéc leänh coâng nhaän vieäc töû ñaïo cuûa 102 Vò ñaày tôù Chuùa, Boä Phong Thaùnh cho coâng boá saéc leänh coâng nhaän pheùp laï cuûa 4 Chaân phöôùc: Chaân Phöôùc Giuseppe Marello, Giaùm muïc (ngöôøi YÙ) - Chaân Phöôùc Françoise Salesia, Ñoàng trinh, saùng laäp Doøng caùc Nöõ tu taän hieán Thaùnh Phanxicoâ de Sales (ngöôøi Phaùp) - Chaân Phöôùc Teâreâsa Eustachio, Ñoàng trinh, saùng laäp Doøng caùc Nöõ töû Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu (ngöôøi YÙ) -vaø Chaân Phöôùc Maria Crescenzia Nöõ tu thuoäc Doøng Ba Thaùnh Phanxicoâ, ngöôøi Ñöùc.

 Vôùi Saéc leänh coâng nhaän pheùp laï, boán vò chaân phöôùc treân ñaây seõ ñöôïc toân phong leân baäc Hieån Thaùnh trong thôøi gian gaàn ñaây.

 Vôùi caùc saéc leänh coâng nhaän vieäc töû ñaïo cuûa 102 vò ñaày tôù Chuùa ngöôøi Taây ban nha, vaø pheùp laï cuûa 4 Chaân Phöôùc, Boä Phong Thaùnh coøn cho coâng boá saéc leänh coâng nhaän pheùp laï vaø tính caùch anh huøng caùc nhaân ñöùc cuûa caùc Vò ñaày tôù Chuùa sau ñaây:

 - Emila Tavernier, quaû phuï, saùng laäp Doøng caùc nöõ tu Chuùa Quan Phoøng, ngöôøi Canada,
- Vendelino Vosnjak, linh muïc thuoäc Doøng Phanxicoâ Anh em heøn moïn, ngöôøi Slovenia,
- Liberata cuûa Thaùnh Taâm Chuùa, saùng laäp Doøng caùc Nöõ tu Phanxicoâ cuûa Ñöùc Baø, nôi aån naùu cuûa caùc ngöôøi toäi loãi, nguôøi Mexicoâ,
- Maria Pilar Izoquierdo Albero, saùng laäp Hoäi truyeàn giaùo Chuùa Gieâsu vaø Ñöùc Maria, ngöôøi Taây ban nha,
- Maria Candida Thaùnh Theå , Nöõ tu Doøng Carmelo , ngöôøi YÙ,
- Maria Romero Meneses, Nöõ tu thuoäc Doøng Nöõ töû Ñöùc Baø phuø hoäï (Salesiana), ngöôøi Costa Rica.

 102 Vò Töû ñaïo ngöôøi Taây ban nha, bò gieát vì thuø gheùt ñaïo Coâng giaùo, trong thôøi kyø noäi chieán Taây ban nha (1936-1939), seõ theâm vaøo danh saùch daøi cuûa caùc caùc vò ñaõ cheát ñeå minh chöùng loøng trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo hoäi cuûa Ngöôøi. Trong baøi töôøng trình ñoïc tröôùc ÑTC, Ñöùc TGM Joseù Saraiva Martins, Toång tröôûng Boä Phong Thaùnh, quaû quyeát: Töø ñaùm ñoâng cuûa caùc vò töû ñaïo “haàu nhö laø nhöõng chieán só voâ danh“ cuûa chöùng taù ñöùc tin, Giaùo hoäi cuûa Toång giaùo phaän Valencia (Taây ban nha) ñaõ coù theå nhaän ra vôùi baèng chöùng roõ raøng, trong soá hôn moät ngaøn vò chöùng nhaân cuûa ñöùc tin, (nhìn nhaän) vieäc töû ñaïo cuûa 102 vò töû ñaïo theo ñuùng nghóa thaàn hoïc vaø lòch söû.

 Ñöùc TGM Martins giaûi thích theâm nhö sau: Ñaây laø nhöõng linh muïc thuoäc giaùo phaän, caùc linh muïc, hay Tu só thuoäc caùc Hoäi Doøng tu Nam, Nöõ khaùc nhau vaø nhöõng giaùo daân nam nöõ, daán thaân hoaït ñoäng trong caùc ñoaøn theå Coâng giaùo Tieán haønh vaø trong nhieàu hoäi ñoaøn, trong vieäc toâng ñoà giaùo xöù vaø giaùo phaän.

 Ñöùc Cha Martins nhaán maïnh: Caùi gaây xuùc ñoäng do söï can ñaûm laï luøng cuûa caùc vò töû ñaïo laø söùc maïnh phi thöôøng, söï huaán luyeän saâu xa veà ñaïo, söï hieàn laønh, khaû naêng tha thöù, söï saün saøng laõnh nhaän phuùc töû ñaïo, ñeán ñoä gaây ngaïc nhieân nôi chính nhöõng ngöôøi baùch haïi, hung aùc khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc vaø khoâng coù moät chuùt nhaân ñaïo naøo.

 Nhö vaäy trong thôøi gian gaàn ñaây, Cuoán saùch Töû ñaïo cuûa theá kyû XX laïi ñöôïc phong phuù theâm. Trong Naêm Toaøn xaù, do saùng kieán vaø yù muoán cuûa ÑTC, ngaøy moàng 7 thaùng 3 , taïi hí tröôøng Colosseo, nôi bieát bao tín höõu Kitoâ cuûa nhöõng theá kyû ñaàu Giaùo hoäi ñaõ bò gieát vì ñöùc tin, UÛy ban trung öông Naêm Thaùnh ñaõ toå chöùc moät leã nghi long troïng töôûng nieäm chung caùc Vò töû ñaïo cuûa theá kyù XX, khoâng nhöõng caùc Vò töû ñaïo cuûa Giaùo hoäi Coâng giaùo, maø caû caùc Vò töû ñaïo cuûa Giaùo hoäi Chính thoáng vaø Tin Laønh nöõa. Chính Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ uûy thaùc Boä Phuïng Töï soaïn laïi Cuoán Töû Ñaïo Thö môùi. Coâng vieäc haàu nhö ñaõ hoaøn taát vaø seõ ñöôïc coâng boá trong thôøi gian gaàn ñaây. Trong 22 naêm trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC ñaõ toân phong leân Hieån Thaùnh moät soá raát ñoâng caùc vò töû ñaïo: 103 vò thaùnh töû ñaïo ngöôøi Ñaïi Haøn (thaùng 5 naêm 1984) - 117 vò thaùng töû ñaïo Vieät nam (thaùng 6 naêm 1988) vaø trong Naêm Thaùnh 2000, vaøo ngaøy moàng 1 thaùng möôøi, 120 Vò thaùnh töû ñaïo Trung quoác ñöôïc toân phong. Ngoaøi ra, ÑTC coøn toân phong leân baäc Hieån Thaùnh vaø Chaân phöôùc moät soá ñoâng caùc Vò Töû ñaïo Phaùp, vaøo thôøi Caùch maïng, taïi Mexicoâ, vaøo thôøi Beø nhieäm caàm quyeàn.

 Ngaøy 26.11.2000 vöøa qua, giaûng trong Thaùnh leã Ngaøy Toaøn xaù cuûa Toâng ñoà Giaùo daân, ÑTC quaû quyeát nhö sau: “Laø tín höõu Kitoâ khoâng bao giôø laø deã daøng caû, keå caû thôøi nay. Theo Chuùa Kitoâ ñoøi söï can ñaûm veà caùc löïa choïn caên baûn, nhieàu luùc ñi ngöôïc chieàu“. Göông can ñaûm cuûa caùc Vò Töû ñaïo, giaùo huaán cuûa ÑTC giuùp chuùng ta, con chaùu cuûa caùc Thaùnh Töû ñaïo, suy tö vaø löïa choïn con ñöôøng ñem ôn cöùu roãi: Con ñöôøng Thaùnh giaù: Chuùa vaø caùc Vò Töû ñaïo ñaõ ñeå laïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page