ÑTC keâu goïi
"canh taân Ñöùc Tin vaøo Con Thieân Chuùa"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC keâu goïi "canh taân Ñöùc Tin vaøo Con Thieân Chuùa".

 Tin Vatican (Vat 23/12/2000): Trong buoåi tieáp kieán chung nhieàu phaùi ñoaøn haønh höông khaùc nhau, luùc 11:30 phuùt tröa Thöù Baûy ngaøy 23 thaùng 12/2000, taïi Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu haõy nhaân dòp möøng leã Giaùng Sinh maø “canh taân Ñöùc Tin vaøo Con Thieân Chuùa” Ñaáng ñaõ giaùng sinh taïi Beâlem, caùch ñaây hai ngaøn naêm. ÑTC noùi tieáp nhö sau:

 “Naêm Thaùnh saép keát thuùc. Ñieàu quan troïng trong giai ñoaïn cuoái cuøng cuûa con ñöôøng Naêm Thaùnh, laø moïi ngöôøi kitoâ haõy daán thaân nhieàu hôn nöõa trong vieäc thanh luyeän vaø cuõng coá Ñöùc Tin mình, tröôùc nhöõng nguy hieåm vaø nhöõng caïm baåy coù theå laøm haïi ñöùc tin trong thôøi ñaïi chuùng ta.”

 ÑTC nhaéc ñeán nhöõng hình thöùc leäch laïc cuûa taâm tình toân giaùo nhö laø nhöõng caïm baåy naày. Nhöõng hình thöùc leäch laïc ñoù khai thaùc nhöõng nhu caàu vaø nhöõng khaùt voïng saâu xa cuûa taâm hoàn con ngöôøi, baèng caùch ñeà ra nhöõng phöông theá choùng qua vaø giaû taïo, ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu naày. ÑTC nhaéc ñeán hieän töôïng phoå bieán caùc giaùo phaùi ñang gaây taùc haïi nôi nhieàu gia ñình, vaø keát luaän nhö sau: “Chæ moät chöùng taù maïnh meõ hôn soáng nhöõng giaù trò kitoâ vaø moät cuoäc canh tan daán thaân trong laõnh vöïc muïc vuï, môùi coù theå höõu hieäu ñaùp laïi thaùch thöùc cuûa caùc giaùo phaùi. Chæ moät ñöùc tin saâu xa vaø ñöôïc soáng thaät, môùi coù theå laø phöông thuoác hieäu nghieäm choáng laïi nhöõng leäch laïc nguy hieåm cuûa taâm tình toân giaùo.”
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page