ÑTC Gioan Phaoloâ II
keát thuùc Naêm 2000 baèng buoåi canh thöùc
vaø tieáp kieán caùc thieáu nhi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC Gioan Phaoloâ II keát thuùc Naêm 2000 baèng buoåi canh thöùc vaø tieáp kieán caùc thieáu nhi.

 Tin Vatican ( VIS 22/12/2000): Töø 10:30 phuùt toái Chuùa Nhaät ngaøy 31 thaùng 12/2000, khaùch haønh höông taïi Roma coù theå ñeán tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå chuaån bò böôùc vaøo Naêm Môùi 2001. Vaøo ñuùng Nöûa Ñeâm, giaây phuùt böôùc qua Naêm Môùi 2001, ÑTC seõ xuaát hieän nôi cöûa soå phoøng laøm vieäc cuûa Ngaøi vaø ban Pheùp laønh ñaàu naêm cho moïi ngöôøi.

 Ñaëc bieät, vaøo chieàu ngaøy muøng 5 thaùng gieâng naêm 2000, ÑTC seõ gaëp caùc thieàu nhi ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, taïi Ñaïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI. Buoåi gaëp gôõ naày seõ ñöôïc tröïc tieáp truyeàn hình khaép nôi, qua heä thoáng “Truyeàn Hình Quoác Gia Italia”.

 Gioáng nhö vaøo luùc baét ñaàu Naêm Thaùnh 2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ coù cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc em thieáu nhi ngaøy muøng 2 thaùng gieâng naêm 2000, Ngaøy Toaøn Xaù daønh cho caùc em thieáu nhi, thì giôø ñaây, vaøo luùc keát thuùc Naêm Thaùnh, ÑTC cuõng muoán coù cuoäc gaëp gôõ vôùi caùc thieáu nhi nhö vaäy, vaøo chieàu muøng 5 thaùng gieâng naêm 2000, tröôùc khi ñoùng Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, keát thuùc Naêm Thaùnh 2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page