ÑTC ñaõ nhieàu laàn
cöû haønh thaùnh leã Nöûa Ñeâm ngoaøi trôøi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh thaùnh leã Nöûa Ñeâm nhieàu laàn ngoaøi trôøi.

 Vatican - 24.12.2000 - Nhö chuùng toâi nhaéc trong baûn tin treân ñaây: Naêm nay (2000) ÑTC cöû haønh thaùnh leã Nöûa Ñeâm Giaùng taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, duø trôøi giaù laïnh, vì soá ngöôøi tham döï quaù ñoâng vaø Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ khoâng theå chöùa heát.

 Ñöùc Karol Wojtyla, luùc coøn laøm Giaùm muïc phuï taù vaø Toång Giaùm muïc giaùo phaän Cracovia beân Ba lan, haèng naêm vaãn cöû haønh Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm giaùng sinh ngoaøi trôøi taïi moät traïi ôû mieàn Nowa Huta, nôi taäp trung anh em thôï thuyeàn, nôi cheá ñoä coäng saûn muoán laäp thaønh “moät thaønh phoá khoâng coù nhaø thôø“. Ñöùc Wojtyla khôûi söï vieäc cöû haønh thaùnh leã Ñeâm Giaùng sinh taïi Nowa Huta (BaLan) naêm 1959, luùc ngaøi laø Giaùm muïc phuï taù cuûa Cracovia. Tình hình Nowa Huta, ngaøi bieát raát roõ raøng, nhö ngaøi ñaõ nhaéc laïi trong cuoán saùch do ngaøi vieát ra: “Dono e mistero “ (Ôn ban vaø maàu nhieäm, dòp kyû nieäm 50 naêm thuï phong Linh Muïc): Luùc coøn laø moät chuûng sinh, ngaøi ñaõ thi haønh muïc vuï taïi giaùo xöù Raciborowice gaàn traïi naøy. Töø naêm 1959 Thaùnh leã Nöûa Ñeâm Giaùng sinh trôû neân moät cuoäc gaëp gôõ khoâng theå thieáu trong nhaät kyù cuûa Ñöùc Karol Wojtyla. Ngaøi trung thaønh vôùi truyeàn thoáng naøy caû luùc leân laøm Toång Giaùm muïc Cracovia. Ñaây cuõng laø moät kieåu caùch tranh ñaáu cho quyeàn lôïi cuûa moät coäng ñoàng coâng giaùo phaûi coù nôi phuïng töï rieâng cuûa mình. Quyeàn naøy ñaõ ñöôïc nhaø caàm quyeàn Ba lan coâng nhaän naêm 1967, baèng vieäc caáp giaáy pheùp xaây moät nhaø thôø goïi laø “nhaø thôø cuûa Hoøm bia “ngay taïi Bienczyce, nôi Ñöùc Karol Wojtyla vaãn cöû haønh Thaùnh leã Nöûa Ñeâm Giaùng sinh haèng naêm. Truyeàn thoáng naøy töø ñoù khoâng luùc naøo bò giaùn ñoaïn. Cuoäc tranh ñaáu ñoøi quyeàn töï do toân giaùo ñaõ chuyeån ñeán Miestrzejowice, nôi ñaây cuõng khoâng coù nhaø thôø. Taïi ñaây, naêm 1971, giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Karol Wojtyla ñöa ra suy tö naøy veà lôøi Phuùc AÂm: “Khoâng coù choã cho caùc ngaøi taïi quaùn troï“. Roài ngaøi chuù giaûi: “Ñaây laø moät söï gioáng nhau laï luøng gaây xuùc ñoäng giöõa thaùnh leã ngoaøi trôøi giaù laïnh ñoái vôùi nhöõng ai khoâng coù nhaø thôø ñeå caàu nguyeän vaø ñeâm giaù laïnh cuûa Belem caùch ñaây hai ngaøn naêm“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page