Chöông trình
hoaït ñoäng muïc vuï cuûa ÑTC
trong nhöõng ngaøy cuoái naêm 2000
vaø ñaàu naêm 2001

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình hoaït ñoäng muïc vuï cuûa ÑTC trong nhöõng ngaøy cuoái naêm 2000 vaø ñaàu naêm 2001.

 Vatican - 24.12.2000 - Sau ñaây laø chöông trình hoaït ñoäng muïc vuï cuûa ÑTC trong nhöõng ngaøy cuoái naêm 2000 vaø ñaàu naêm 2001.

 Ngaøy 24 thaùng 12/2000: ÑTC cöû haønh Thaùnh leã Nöûa Ñeâm taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ñaây laø laàn thöù nhaát trong 22 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, ÑTC cöû haønh Leã Nöûa Ñeâm ngoaøi trôøi, vì lyù do duy nhaát: Con soá tham döï ñoâng khaùc thöôøng trong nhöõng cuoái cuøng cuûa Naêm Thaùnh vaø Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ khoâng theå chöùa heát. Trôøi raát laïnh, nhöng ñaây laø moät hy sinh maø chính ÑTC vaø caùc ngöôøi haønh höông ñaõ muoán chaáp nhaän, theo göông Chuùa sinh ra giöõa Muøa Ñoâng giaù laïnh taïi Hang ñaù Belem, caùch ñaây hai ngaøn naêm, ñoàng thôøi cuõng ñeå chia seû nhöõng ñau khoå cuûa anh chò em taïi Thaùnh ñòa, nhaát laø taïi Belem, khoâng ñöôïc cöû haønh linh ñình Leã Giaùng sinh, vì tình hình caêng thaúng taïi mieàn naøy. Trôøi ñaõ möa to, ñang khi ÑTC cöû haønh Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh.

 Ngaøy 25 thaùng 12/2000 - Sau thaùnh leã troïng theå do ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh chuû teá nhaân danh ÑTC, luùc 12 giôø, cuõng taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, thay vì taïi Bao Lôn maët tieàn cuûa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, nhö truyeàn thoáng, ÑTC ñoïc Söù ñieäp Giaùng sinh cho Thaønh vaø cho Theá giôùi. Sau ñoù ngaøi ban Pheùp laønh troïng theå “Urbi et Orbi“ (cho Thaønh vaø cho Theá giôùi), vôùi ôn ñaïi xaù, daønh cho caùc ngöôøi hieän dieän vaø cho taát caû nhöõng ai theo doõi ñaøi truyeàn hình hay ñaøi phaùt thanh, vôùi nhöõng ñieàu kieän do Toøa Thaùnh aán ñònh (xöng toäi, röôùc leã vaø caàu nguyeän theo yù ÑTC).

 Ngaøy 26 thaùng 12/2000 - Leã kính Thaùnh Stephano, Vò töû ñaïo tieân khôûi cuûa Giaùo hoäi, luùc 12 giôø, töø cöûa soå phoøng laøm vieäc, ÑTC ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi caùc ngöôøi haønh höông tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Naêm nay ÑTC khoâng ra nghæ taïi Traïi heø Castelgandolfo, nhö nhöõng naêm tröôùc ñaây sau Leã Giaùng sinh, vì caùc ñoaøn haønh höông tuoán ñeán raát ñoâng trong nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa Naêm Thaùnh.

 Ngaøy 31 thaùng 12/2000 - Ngaøy cuoái naêm. Nöûa Ñeâm (giao thöøa), ÑTC ra cöûa soå phoøng laøm vieäc ban Pheùp laønh Toøa Thaùnh cho caùc tín höõu (caùch rieâng caùc thanh nieân) tuï hoïp canh thöùc caàu nguyeän taïi Quaûng tröôøng chôø ñôïi ñoùn chaøo Naêm môùi. Naêm ngoaùi cuõng dòp naøy ÑTC ñaõ ban Pheùp laønh cho caùc ngöôøi tham döï buoåi canh thöùc caàu nguyeän nhö vaäy taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Moàng moät thaùng Gieâng/2001 - Ngaøy Ñaàu Naêm Döông lòch, luùc 10 giôø, ÑTC cöû haønh thaùnh leã taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ (thay vì trong Ñeàn thôø nhö moïi naêm) nhaân dòp cöû haønh Ngaøy theá giôùi laàn thöù 34 caàu nguyeän cho Hoøa bình theá giôùi, vôùi söï tham döï cuûa Ngoaïi giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh.

 Moàng 5 thaùng Gieâng/2001 - Ban chieàu taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC tieáp caùc treû em theá giôùi ñeán Roma möøng Leã Hieån Linh: leã cuûa caùc treû em thuoäc Hoäi Nhi Ñoàng truyeàn giaùo.
Leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa ba Ñeàn thôø: Thaùnh Gioan in Laterano, Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh vaø Santa Maria Maggiore (Ñöùc Baø Caû), do caùc Vò Hoàng Y ñaëc söù cuûa ÑTC.

 Moàng 6 thaùng Gieâng/2001 - Leã Hieån Linh - Luùc 9:30, ÑTC chuû toïa leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Cöûa Thaùnh naøy ñaõ ñöôïc môû ra Ñeâm Leã Giaùng sinh naêm 1999, khai maïc Ñaïi Toaøn xaù cuûa naêm 2000.
Sau leã nghi ñoùng Cöûa Thaùnh, ÑTC chuû teá Thaùnh leã Hieån Linh beá maïc Naêm Thaùnh taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.
Naêm nay, trong ngaøy Leã Hieån Linh, khoâng coù leã nghi phong Chöùc Giaùm muïc cho caùc vò ñöôïc boå nhieäm vaøo chöùc vuï naøy, nhö caùc naêm tröôùc ñaây.

 Moàng 7 thaùng Gieâng/2000 - Chuùa nhaät kính Pheùp Röûa cuûa Chuùa Gieâsu, trong nhaø nguyeän Sixtine, ÑTC cöû haønh thaùnh leã vaø ban Bí tích Röûa toäi cho moät soá em nhoû, nhö ngaøi vaãn laøm haèng naêm vaøo ngaøy naøy.

 ÑTC sang 81 tuoåi vaø trong 22 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, ngaøi ñaõ phaûi vaøo ñieàu trò 6 laàn taïi Beänh vieän Gemelli (Roma). Ngöôøi ta ñaët caâu hoûi: söùc maïnh naøo ñaõ naâng ñôõ ngaøi trong traùch nhieäm naëng nhoïc nhö vaäy, nhaát laø trong Naêm Thaùnh naøy? Trong dieãn vaên ñoïc cho Giaùo Trieàu Roma ngaøy 21.12.2000, chính ÑTC ñaõ nhaéc laïi: “Nhö daõ döï tính, coâng vieäc seõ naëng nhoïc hôn thöôøng; nhöng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Thieân Chuùa, moïi söï dieãn tieán toát ñeïp“. Moät vieäc laï luøng laø ÑTC khoâng vaéng thieáu buoåi gaëp gôõ naøo trong Naêm Thaùnh naøy. Coù tuaàn ba buoåi tieáp kieán chung daønh cho caùc ñoaøn haønh höông, vôùi caùc dieãn vaên khaùc nhau, khoâng keå caùc buoåi tieáp kieán rieâng taïi Phuû Giaùo Hoaøng. Söùc maïnh nôi Chuùa. Chính ngaøi ñaõ noùi leân trong baøi dieãn vaên hoâm 21.12.2000: “Kinh nghieäm rieâng cho thaáy toâi ñaõ caûm nghieäm söï hieän dieän maïnh meõ hôn cuûa Chuùa Gieâsu”. Taát caû caùc coâng vieäc cuûa ÑTC caûi chính nhöõng tin baùo chí loan ñi: ngaøi seõ töø chöùc sau Naêm Thaùnh. Trong dieãn vaên ñoïc cho Ngoaïi giao ñoaøn 13 thaùng Gieâng naêm 1999, ÑTC noi roõ raøng raèng: “Thieân Chuùa khoâng ñoøi hoûi chuùng ta quaù söùc cuûa chuùng ta“. Vaø trong baøi dieãn vaên 21.12.2000 ngaøi quaû quyeát: “Thuøa taùc vuï Pheâroâ khoâng döïa treân khaû naêng vaø söùc maïnh cuûa loaøi ngöôøi, nhöng döïa vaøo lôøi baûo ñaûm cuûa Chuùa Gieâsu vôùi Pheâroâ“.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page