Leã Giaùng sinh naêm 2000 taïi Belem

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Leã Giaùng sinh naêm 2000 taïi Belem.

 Belem - 23.12.2000 - Ñeâm 24/12/2000, Leã Giaùng sinh, Ñeàn thôø Giaùng Sinh taïi Belem, thuoäc Giaùo hoäi Hy laïp chính thoáng, theo thöôøng seõ ñaày ngöôøi döï thaùnh leã. Nhöng naêm nay (2000), Leã Giaùng sinh khoâng linh ñình nhö caùc naêm tröôùc, vì tình hình baát an. Caây Sinh nhaät tröôùc Quaûng tröôøng Maùng coû, nôi Ñöùc Maria sinh Chuùa, beân caïnh Thaùnh Giuse, khoâng ñöôïc trang trí nhö moïi naêm. Caùc trang trí taïi phoá xaù cöõng raát ñôn giaûn, ít hôn caùc naêm tröôùc, haàu nhö khoâng coù gì. Trong thaùnh leã Nöûa Ñeâm Giaùng sinh cuõng khoâng coù nhieàu baøi haùt vaø caùc ñoaøn haønh höông töø nhieàu nôi treân theá giôùi ñeán ñaây nhö caùc naêm tröôùc ñeå möøng Leã Giaùng sinh. Chæ coù moät ñoaøn haønh höông goàm 1,500 ngöôøi Ba lan, Yougoslavie vaø Nhaät baûn, ñaõ ñöôïc giaáy pheùp kính vieáng Be lem.

 Cha Ibrahim Faltas, phoù sôû Ñeàn thôø Giaùng Sinh ôû Belem vaø traùch nhieäm veà vieäc chuaån bò Leã Giaùng sinh, ñaõ tuyeân boá nhö sau: Leã Giaùng sinh naêm nay seõ laø leã Giaùng sinh caàu nguyeän trong yeân laëng, bôûi vì Belem trong luùc naøy laø thaønh phoá-nhaø tuø. Khoâng ai vaøo, khoâng ai ra, cuõng khoâng coù theå vieáng thaêm anh em baø con taïi caùc laøng maïc hay thaønh phoá khaùc cuûa Palestine ñöôïc, nhu Hebron, Ramallah, Nablus... Caùc ngaû ñöôøng ñeàu bò chaën töø cuoái thaùng 10/2000, luùc xaåy ra chieán tranh giöõa ngöôøi Do thaùi vaø Palestine. Cha phoù sôû noùi tieáp: Chuùng toâi ñaõ löïa choïn vieäc daønh öu tieân cho caàu nguyeän, ñeå gaàn guõi ngöôøi daân ñau khoå. Nhaø cöûa cuûa 500 gia ñình sinh soáng taïi Belem bò bom ñaïn phaù huûy; nhieàu ngöôøi maát vieäc laøm. Trong giaùo xöù chuùng toâi coù 18 ngöôøi thieät maïng. Thöû hoûi laøm sao coù theå nghó ñeán vieäc möøng leã caùch khaùc, ngoaøi vieäc caàu nguyeän trong yeân laëng?

 Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Catarina thaønh Alexandria cuûa caùc Cha Phanxicoâ daønh cho coäng ñoàng coâng giaùo, ban chieàu ngaøy 24 thaùng 12/2000, Ñöùc Cha Michel Sabbah, Giaùo chuû caùc tín höõu thuoäc leã nghi Latinh, chuû toïa cuoäc röôùc kieäu tieán ñeán Ñeàn thôø ñeå haùt kinh chieàu Leã Giaùng sinh, roài cöû haønh thaùnh leã Nöûa Ñeâm. Tröôùc thaùnh leã, ngaøi ñaët töôïng Chuùa Haøi Ñoàng trong Hang ñaù sinh nhaät, quì goái thôø laïy vaø caàu nguyeän. Trong Hang ñaù naøy, noùi ñuùng hôn, taïi baøn thôø Maùng coû, ba thaùnh leã: Nöûa Ñeâm, Raïng ñoâng vaø Ban ngaøy ñöôïc cöû haønh theo ñuùng giôø giaác.

 Saùng hoâm sau, ngaøy 25 thaùng 12/2000, Ñöùc Giaùo chuû trôû laïi Ñeàn thôø Thaùnh Catarina ñeå cöû haønh Thaùnh leã ban ngaøy cho coäng ñoàng coâng giaùo Belem.

 Vì nhöõng bieán coá, thaùnh leã Nöûa ñeâm ñöôïc ñôn giaûn hôn caùc naêm tröôùc ñaây. Nhö taïi nhaø thôø giaùo xöù Beit Sahour (nôi coù traïi cuûa caùc muïc ñoàng luùc Chuùa sinh ra) thaùnh leã Nöûa ñeâm ñöôïc cöû haønh vaøo luùc 19 giôø ngaøy 24/12/2000. Chính trong nhaø thôø naøy caùc Tu só Phanxicoâ seõ caàu nguyeän suoát ñeâm vaø cöû haønh ba thaùnh leã Giaùng sinh.

 Nhö vaäy Leã Giaùng sinh naêm nay taïi Belem seõ laø moät leã Giaùng sinh trong caàu nguyeän yeân laëng. Nhöng vaãn laø leã cuûa hy voïng, bôûi vì taïi ñaây, chính trong Thaønh phoá naøy, caùch ñaây hai ngaøn naêm, Chuùa Cöùu Theá ñaõ sinh ra.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page