Trình baøy veà nghi thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh
beá maïc Naêm Toaøn Xaù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trình baøy veà nghi thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh beá maïc Naêm Toaøn Xaù.

 Tin Vatican (VIS 22/12/2000): Trong buoåi hoïp baùo saùng thöù saùu ngaøy 22 thaùng 12/2000, Ñöùc Cha Piero Marini, Tröôûng Ban Phuïng Vuï cuûa Phuû Giaùo Hoaøng, ñaõ trình baøy veà Leã Nghi Ñoùng Cöûa Thaùnh, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy muøng 5 vaø muøng 6 thaùng gieâng naêm 2001, ñeå beá maïc Ñaïi Naêm Thaùnh 2000.

 Vieäc ñoùng Cöûa Thaùnh goàm coù hai giai ñoaïn: tröôùc heát laø vieäc ñoùng Cöûa Thaùnh ñöôïc thöïc hieän trong hai ngaøy muøng 5 vaø muøng 6 thaùng gieâng naêm 2000.

 Keá ñeán laø vieäc xaây töôøng, phuû kín maët trong cuûa Cöûa Thaùnh laïi; coâng vieäc xaây töôøng phuû kín maët trong cuûa Cöûa Thaùnh, khoâng ñöôïc laøm ngay trong nghi thöùc ñoùng Cöûa Thaùnh, nhöng seõ ñöôïc thöïc hieän vaøi tuaàn sau ñoù, trong moät nghi thöùc rieâng.

 Vaøo chieàu ngaøy muøng 5 thaùng gieâng 2000, ngaøy aùp Leã Hieån Linh, Cöûa Thaùnh cuûa ba Ñeàn Thôø, seõ ñöôïc ba Vò Hoàng Y ñaïi dieän ÑTC chuû söï.

 ÑHY Camillo RUINI seõ ñoùng Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ; ÑHY Roger Etchegaray seõ ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh; ÑHY Carlo FURNO seõ ñoùng Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

 Ñuùng ngaøy Leã Hieån Linh, vaøo muøng 6 thaùng gieâng naêm 2000, chính ÑTC Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò seõ cöû haønh leã Nghi ñoùng Cöûa Thaùnh taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, luùc 9:30 saùng, vaø sau ñoù ÑTC seõ cöû haønh Thaùnh Leã taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page