Vaøi suy tö höôùng veà Hang ñaù Belem
nhaân dòp leã Giaùng Sinh 25/12/2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi suy tö höôùng veà Hang ñaù Belem, nhaân dòp leã Giaùng Sinh.

 Nhaân dòp leã Giaùng sinh, chuùng ta cuøng nhau höôùng veà Belem, nôi Chuùa sinh ra caùch ñaây hai ngaøn naêm. Ñoàng thôøi cuõng laø dòp ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình taïi Thaùnh ñòa, nôi ghi laïi caùc veát tích lòch söû cuûa Maàu nhieäm Cöùu chuoäc.

 Töø maáy thaùng nay, tình hình trôû neân raát caêng thaúng giöõa Do thaùi vaø Palestine. Trong dòp Leã Giaùng sinh, theá giôùi coâng giaùo höôùng veà Be lem, nôi Chuùa sinh ra loan baùo hoøa bình cho nhaân loaïi: “Vinh danh Thieân Chuùa treân caùc taàng trôøi vaø bình an döôùi theá cho ngöôøi Chuùa yeâu thöông“. Nhaân dòp Leã Giaùng, nhieàu nôi toå chöùc nhöõng buoåi canh thöùc caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi, caùch rieâng taïi Thaùnh ñòa.

 Trong buoåi canh thöùc caàu nguyeän hoâm 16.12.2000, do ba Ñaïi hoïc Nhaø nöôùc ôû Roma toå chöùc, ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình taïi Thaùnh ñòa, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, ñaõ nhaéc ñeán tình hình caêng thaúng taïi ñaây. Ngaøi noùi: “Ngaøy nay chuùng ta ñang thaáy ngöôøi daân Do thaùi vaø ngöôøi daân cuûa caùc laõnh thoå Palestine, cuûa Gieârusalem vaø cuûa taát caû mieàn ñöôïc goïi laø Thaùnh ñòa phaûi qua nhöõng caêng thaúng keùo daøi töø hôn theá kyû nay vaø trôû neân saân khaáu cuûa nhöõng vuï ñuïng ñoä vaø baïo haønh haèng ngaøy, ngay chính nôi Chuùa Gieâsu rao giaûng Tin Möøng cuûa Tình Yeâu“. Ñöùc TGM noùi tieáp: “Chuùng ta hoïp nhau ñaây ñeå caàu xin Chuùa cuûa Hoøa bình, ñeå nhöõng lyù do cuûa thuø gheùt, luoân luoân laø caïm baãy trong taâm hoàn con ngöôøi, ñöøng chieán thaéng... Lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta hoâm nay ñaây mang theo tieáng khoùc than cuûa caùc ngöôøi cha, ngöôøi meï nhìn thaáy con caùi mình bò saùt haïi, mang theo tieáng than van cuûa moät mieàn ñaát bò qua laïi quaù nhieàu laàn bôûi nhöõng ngöôøi vuõ trang. Trong luùc naøy ñaây, tieáng keâu goïi duy nhaát laø tìm nhöõng gì hieäp nhaát, gaït boû ra ngoaøi nhöõng gì chia reõ vaø ñaây chính laø con ñöôøng do ÑTC môû ra trong cuoäc haønh höông cuûa ngaøi vöøa qua taïi Thaùnh ñòa“.

 Giôø ñaây, --- Chuùng ta haõy höôùng veà Belem, nôi Chuùa sinh ra vaø loan baùo hoøa bình cho nhaân loaïi. Belem, danh töø Do thaùi, coù nghóa laø "nhaø cuûa baùnh aên", hay "nhaø cuûa thaàn Lahamus", laø laõnh thoå nhoû beù thuoäc xöù Giudea, caùch Gieâsrusalem khoaûng 7, 8 caây soá veà phía nam, Belem cuõng laø queâ höông cuûa David; chính taïi ñaây tieân tri Samuel xuùc daàu toân phong David laøm vua, thay theá Saul.

 Nhöng Belem trôû neân thôøi danh, vì laø nôi Chuùa Gieâsu sinh ra. (cf. Lc 2, 1-7). Vôùi vieäc Chuùa sinh ra, Belem, thaønh phoá nhoû beù nhaát cuûa xöù Giudea, nay trôû neân quan troïng treân caû theá giôùi. Belem coù söùc thu huùt haèng naêm töøng traêm ngaøn du khaùch ñeán kính vieáng vaø caàu nguyeän.

 Belem, vôùi thôøi gian, ñaõ traûi quaù nhieàu böôùc thaêng traàm. Belem bò phaù huûy thôøi Hoaøng ñeá Adriano (naêm 135). Sau cuoäc baùch haïi caùc tín höõu coâng giaùo taïi Ñeá quoác Roma, Hoaøng ñeá Constantino laäp laïi vieäc phuïng töï Kitoâ vaøo naêm 326 baèng vieäc xaây caát moät ñeàn thôø taïi nôi thaùnh naøy.

 Töø ñoù Belem trôû neân trung taâm cuûa ñôøi soáng tu trì. Thaùnh Hieronimo laäp cö taïi ñaây naêm 384 vaø tieáp sau ñoù, nhieàu trinh nöõ Roma ñeán ñaây, do Baø quí phaùi Paola degli Scopioni vaø con gaùi cuûa baø höôùng daãn.

 Sau ñoù, Belem bò ngöôøi daân Samaria noåi daäy bao vaây (521-530). Hoaøng ñeá Giustiniano xaây töôøng chung quanh ñeå baûo veä. Be lem coøn ñöôïc phong phuù hoùa baèng nhieàu nhaø thôø vaø ñan vieän môùi.

 Naêm 614 Belem khoâng bò quaân ñoäi Perse taøn phaù vaø naêm 638 cuõng ñöôïc ngöôøi AÛ raäp kính neå; nhöng daàn daàn bò hö haïi nhieàu.

 Naêm 1263, bò thuø ñòch phaù huûy, vaø sau ñoù ñöôïc Nghóa binh Thaùnh giaù xaây caát laïi. Töø theá kyû vöøa qua, ngöôøi Hoài giaùo bò truïc xuaát, Be lem trôû laïi thôøi kyø thònh vöôïng vaø phaùt trieån nhieàu. Noùi ñeán Belem, khoâng theå boû qua Hang ñaù nôi Chuùa sinh ra. Hang naøy daøi 12 thöôùc vaø roäng 3 thöôùc, ñöôïc chia thaønh hai phaàn: baøn thôø Giaùng sinh, thuoäc caùc ngöôøi Hy laïp chính thoáng vaø baøn thôø beân caïnh Maùng coû, thuoäc caùc tín höõu coâng giaùo theo leã nghi latinh. Sinh soáng hay truù nguï trong Hang ñaù, khoâng phaûi laø chuyeän hieám coù vaø cuõng khoâng phaûi laø nôi gaây neân khoù chòu, phieàn phöùc... Caùi gaây aán töôïng maïnh meõ nôi taâm hoàn chuùng ta, nhöõng tín höõu Kitoâ, ñoù laø nhìn thaáy Moät Vò Thieân Chuùa, Ñaáng Taïo Thaønh Trôøi ñaát, Chuû tuyeät ñoái moïi loaøi, moïi vaät , laïi sinh ra moät nôi taàm thöôøng nhö vaäy.

 Treân Hang ñaù hieän nay coù moät Ñeàn thôø lôùn vôùi 5 gian chính, thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa caùc ngöôøi Hy laïp chính thoáng, tröø moät phaàn thuoäc caùc tín höõu Armeùnie.

 Beân caïnh Ñeàn thôø naøy, nôi caùc tín höõu coâng giaùo khoâng ñöôïc cöû haønh phuïng vuï, vaøo naêm 1881 caùc Cha Doøng Phanxicoâ xaây moät nhaø thôø kính Thaùnh Catarina, ñeå caùc tín höõu coâng giaùo taïi choã hay haønh höông cöû haønh caùc leã nghi phuïng vuï. Theo truyeàn thoáng, ngaøy Leã Giaùng sinh, Ñöùc Giaùo chuû Gieârusalem cuûa caùc tín höõu Latinh, cöû haønh thaùnh leã Nöûa Ñeâm trong nhaø thôø Thaùnh Catarina.

 Beân caïnh Hang Sinh nhaät, coù theå vieáng caùc Hang khaùc nöõa: Hang thaùnh Giuse, Hang Caùc Thaùnh Anh Haøi töû ñaïo vaø Hang Thaùnh Hieâronimo, nôi ngaøi soáng vaø dòch Kinh Thaùnh trong nhieàu naêm.

 Höôùng veà Belem nhaân dòp Leã Giaùng sinh. Vaäy Belem noùi gì vôùi chuùng ta? Chuùa Gieâsu sinh taïi Belem caùch ñaây hai ngaøn naêm. Ngaøy nay vaø haèng ngaøy Ngaøi muoán sinh ra caùch thieâng lieâng trong moïi thôøi ñaïi, trong moïi nôi, trong moïi taâm hoàn saün saøng ñoùn tieáp Ngaøi trong ñöùc tin, trong caàu nguyeän vaø trong ôn thaùnh cuûa caùc Bí tích, caùch rieâng Bí tích Hoøa giaûi vaø Thaùnh Theå. Hy voïng, moãi ngöôøi trong chuùng ta daønh cho Ngaøi moät choã; ñöøng töø choái nhö luùc Ngaøi sinh ra: “Vì hai oâng baø khoâng tìm ñöôïc choã trong haønh quaùn“. Nôi naøo, taâm hoàn naøo ñoùn tieáp Chuùa, nôi ñoù, taâm hoàn ñoù seõ ñöôïc höôûng hoøa bình, an vui, vì chính Chuùa laø Vua Hoøa bình. Hoøa bình maø Ngaøi loan baùo Ñeâm leã Giaùng sinh: Bình an döôùi theá cho ngöôøi Chuùa yeâu“, Hoøa bình maø Ngaøi höùa ban sau khi soáng laïi: “Thaøy ban bình an cuûa Thaày cho caùc con“. Hoøa bình cuûa Chuùa khoâng phaûi hoøa bình cuûa theá gian. Chæ coù nhöõng ai trong saïch taâm hoàn, ñaày thieän chí tìm kieám Ngaøi, môùi coù theå laõnh nhaän ñöôïc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page