Göông can ñaûm cuûa moät giaùo lyù vieân
ñeán töø Coäng hoøa Guatemala (Trung Myõ chaâu)
tham döï Ngaøy Toaøn xaù

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Göông can ñaûm cuûa moät giaùo lyù vieân ñeán töø Coäng hoøa Guatemala (Trung Myõ chaâu) tham döï Ngaøy Toaøn xaù.

 Trong cuoäc hoïp baïn taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI chieàu thöù baåy vaø chieàu Chuùa nhaät, coù nhieàu chöùng taù raát caûm ñoäng. Trong baøi noùi chuyeän hoâm nay, chuùng toâi xin nhaéc ñeán OÂng Juan, giaùo lyù vieân ñeán töø Coäng hoøa Guatemala, tham döï Ngaøy Toaøn xaù, ñöôïc Nhaät Baùo coâng giaùo Avvenire (09.12.2000) thuaät laïi.

 OÂng Juan, ngöôøi noâng thoân, cha moät gia ñình: vôï vaø ba ngöôøi con. OÂng chæ vieát ñoïc, bieát vieát sô qua, nhöng laø moät toâng ñoà nhieät thaønh rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ñoàng höông. Nhìn vaøo con ngöôøi cuûa oâng, ngöôøi ta bieát ngay oâng laø ngöôøi ñaàu taét maët toái, moät trong caùc ngöôøi noâng thoân quen thöùc khuya daäy sôùm, raát quen thuoäc vôùi caûnh ñoàng ruoäng, röøng nuùi. Sau coâng vieäc vaát vaû suoát suoát tuaàn leã, thöù saùu, thöù baåy vaø chuùa nhaät, oâng khoâng ôû laïi nhaø nghæ, vì coù nhöõng coâng vieäc quan troïng ñang chôø ñôïi oâng. Thoûa thuaän vôùi baø vôï, oâng chaáp nhaän trôû neân moät giaùo lyù vieân. Ñaây laø moät quyeát ñònh khoâng deã daøng, vì thöïc söï oâng khoâng phaûi laø ngöôøi hoïc thöùc. Noùi laø muø chöõ, coù leõ hôi quaù ñaùng. Thöïc söï oâng chæ bieát ñoïc, bieát vieát sô qua vaäy thoâi, (i tôø). Nhöng oâng khoâng xaáu hoå veà tình traïng cuûa mình. OÂng noùi vaø ñoïc tröôùc daân chuùng caùch raát töï nhieân. OÂng luoân luoân mang theo trong mình Cuoán Kinh Thaùnh, nay trôû neân cuõ raùch, vì xöû duïng luoân maõi.Ñaây laø ngöôøi baïn ñoàng haønh cuûa oâng, moãi thöù saùu, luùc oâng leo leân nuùi ñeå gaëp ba coäng ñoaøn cuûa oâng. OÂng Juan ñi boä coù ngaøy tôùi 4 hay 5 tieáng ñoàng hoà treân nhöõng ngaû ñöôøng khoù khaên. OÂng khoâng caàn ñeøn ñuoác gì caû, oâng chæ nhôø vaøo aùnh saùng caùc sao treân baàu trôøi maø thoâi. Ban ñeâm oâng nghæ laïi trong nhaø nguyeän beù nhoû cuûa coäng ñoaøn. AÊn baát cöù thöùc aên gì ngöôøi daân ñem ñeán cho oâng. Thöù baåy, oâng giaûi thích Lôøi Chuùa cho ngöôøi lôùn vaø treû em, daïy caùc baøi haùt vaø caùc kinh caàn thieát. OÂng vieáng thaêm caùc ngöôøi ñau yeáu, höôùng daãn phuïng vuï, chuù giaûi caùc baøi Saùch Thaùnh, cho röôùc leã. Ngaøy Chuùa nhaät, oâng ñi ñeán hai coäng ñoàng khaùc ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho oâng. Linh muïc chæ coù theå vieáng thaêm caùc nôi naøy moãi thaùng moät laàn. Vì theá traùch nhieäm cuûa giaùo lyù vieân raát nhieàu vaø naëng nhoïc, nhöng cuõng coù nhieàu uy tín vaø ñöôïc ngöôøi daân yeâu meán.

 Boån phaän cuûa OÂng Juan laø chuaån bò caùc em vaø ngöôøi lôùn ñeå laønh caùc bí tích, toå chöùc caùc tuaàn chín ngaøy, caùc cuoäc röôùc kieäu, caùc leã quan thaày, laøm trung gian giöõa coäng ñoaøn vaø cha sôû.

 Moãi tuaàn caùc giaùo lyù vieân hoïp vôùi cha sôû ñeå kieåm ñieåm coâng vieäc ñaõ laøm, ñeå suy tö veà caùc baøi Saùch Thaùnh phaûi giaûi thích cho caùc tín höõu ngaøy Chuùa nhaät.

 Coâng vieäc toâng ñoà cuûa oâng Juan khoâng deã daøng. Ngoaøi nhöõng vaát vaû ñi laïi, coøn coù nhöõng caûn trôû veà phía caùc giaùo phaùi khaùc moïc leân nhö naám taïi caùc mieàn giaùp giôùi vôùi Mexico, nhaát laø ñoái phoù vôùi nhöõng ñaû kích cuûa ñoái phöông nhaèm Giaùo hoäi coâng giaùo, nhaèm ÑTC, ngöôøi ñaõ vieáng thaêm Guatemala hai laàn vaø raát ñöôïc OÂng Juan toân kính yeâu meán. OÂng tuyeân boá vôùi loøng bieát ôn saâu xa: ÑTC ñaõ vieáng thaêm queâ höông toâi hai laàn. Roài oâng noùi theâm: Neáu toâi coù thì giôø ñeå ñoïc vaø hoïc hoûi theâm .... Nhöng ñaây chæ laø giaác mô cuûa oâng cuõng nhö cuûa nhieàu giaùo lyù vieân khaùc. Khoâng moät giaùo lyù vieân naøo than phieàn veà nhöõng hy sinh ñoøi hoûi trong thi haønh traùch nhieäm ñaõ laõnh nhaän. Neân nhôù: haàu heát caùc giaùo lyù vieân taïi ñaây laø nhöõng ngöôøi ngheøo naøn. Hoï soáng trong nhöõng caên nhaø boåi... Nhöng hoï luoân luoân coi mình laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc. Beân caïnh söôøn nuùi, nay ngöôøi ta coøn thaáy nhöõng caên nhaø bò quaân ñoäi thieâu huûy, trong luùc hoï taán coâng du kích vaø cuõng trong nhöõng naêm noäi chieán, nhieàu giaùo lyù vieân bò baùch haïi. OÂng Juan noùi: Chæ caàn mang trong mình aûnh thaùnh hay Cuoán Kinh Thaùnh laø bò quan ñoäi baét giam. OÂng Juan laø giaùo lyù vieân töø 10 naêm nay: Nhôø oâng vaø nhöõng ngöôøi nhö oâng, caùc coäng ñoaøn xa xaêm cuûa Guatemala, duø khoâng coù chuû chaên, vaãn soáng coøn vaø soáng maïnh.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page