Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma
Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi cuûa Giaùo lyù vieân

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma - Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi cuûa Giaùo lyù vieân.

 Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi cuûa Giaùo lyù vieân, thöïc söï khoâng ñöôïc ghi trong chöông trình Naêm Thaùnh; nhöng laïi laø moät trong caùc Ngaøy toaøn xaù theá giôùi quan troïng vaø thaønh coâng hôn caû, do Boä Giaùo só toå chöùc trong hai ngaøy moàng 9 vaø 10 thaùng 10 thaùng 12/2000 taïi Roma, vôùi söï tham döï cuûa 7,500 giaùo lyù vieân, ñeán töø naêm Chaâu. Sau Thaùnh leã taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC trao Cuoán Saùch Giaùo lyù cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo cho 10 Giaùo lyù vieân nam, nöõ, ñaïi dieän 5 Chaâu, baèng vieäc nhaéc laïi meänh leänh chính Chuùa Gieâsu ñaõ trao cho caùc Toâng ñoà: “Caùc con haõy ra ñi vaø rao giaûng Tin Möøng cho muoân daân“. Moät cöû chæ long troïng mang yù nghóa saâu xa, cöû chæ maø ÑTC ñaõ laøm sau thaùnh leã Ngaøy Toaøn cuûa Toâng ñoà Giaùo daân Chuùa nhaät 21.11.2000 vöøa qua (Leã Chuùa Kitoâ Vua Vuõ truï): trao Cuoán Vaên kieän Coâng ñoàng chung Vatican II cho 10 nam nöõ giaùo daân, ñaïi dieän 5 Chaâu, ñeå nhaéc laïi raèng: Coâng ñoàng ñaõ môû ra moät giai ñoaïn môùi cho anh chò em giaùo daân: tröïc tieáp tham döï vaøo coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng. Nhôø Bí tích Röûa toäi, Theâm söùc vaø Thaùnh Theå, ngöôøi giaùo daân ñöôïc goïi laø “doøng doõi löïa choïn, haøng tö teá vöông giaû, chuûng toäc thaùnh thieän, daân rieâng cuûa Chuùa, ñeå chuùng toâi rao truyeàn khaép nôi quyeàn naêng cuûa Chuùa laø Ñaáng ñaõ keâu goïi chuùng toâi töø choán toái taêm tôùi nôi saùng laùng laï luøng“ (Kinh Tieàn tuïng caùc Chuùa nhaät quanh naêm I).

 Moïi ngöôøi, nhaát laø caùc vò chuû chaên Giaùo hoäi, ñeàu nhaän thaáy raèng: Vôùi con soá hôn hai trieäu röôõi raûi raéc treân caû theá giôùi, töø caùc thaønh phoá lôùn ñeán caùc laøng maïc heûo laùnh ôû mieàn röøng nuùi, caùc giaùo lyù vieân laø moät löïc löôïng truyeàn giaùo huøng maïnh vaø naém giöõ moät vai troø raát quan troïng trong Giaùo hoäi. Töø sau Coâng ñoàng, Boä Rao giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc ñaõ thaønh laäp Hoïc vieän taïi Roma, beân caïnh ñaïi hoïc Urbaniana, ñeå ñaøo taïo giaùo lyù vieân ñeán töø khaép nôi, caùch rieâng töø caùc xöù truyeàn giaùo. Boä Giaùo lyù ñöùc tin, Boä Giaùo duïc coâng giaùo vaø Boä Giaùo só ñaõ cho coâng boá nhieàu vaên kieän lieân heä ñeán vieäc huaán luyeän giaùo lyù vieân.

 Nhaân vieäc cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Giaùo lyù vieân vaø cuûa caùc vò giaûng daïy Ñaïo trong caùc tröôøng, nhieàu ngöôøi ñaët caâu hoûi: Taïi sao laïi caàn phaûi coù Ngaøy Toaøn xaù daønh cho lôùp ngöôøi naøy? ÑHY Castrillon Hoyos Dario, Toång tröôûng Boä Giaùo só, traû lôøi trong baøi noùi chuyeän vôùi caùc giaùo lyù vieân vaø caùc vò giaûng daïy Ñaïo raèng: Caùc vò naøy ñöôïc môøi goïi rao giaûng Lôøi Chuùa, tröôùc heát baèng göông saùng ñôøi soáng, khoâng phaûi chæ ñöôïc môøi goïi thoâng truyeàn moät söï hieåu bieát veà moät söù ñieäp, nhöng thoâng truyeàn “quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa coù söùc ñem laïi ôn cöùu roãi cho nhöõng ngöôøi tin vaø laõnh nhaän“. ÑHY giaûi thích: Ñeå ñem Tin Möøng cho ngöôøi khaùc vaø ñeå daãn hoï laïi gaàn Chuùa Kitoâ, chính ngöôøi rao giaûng Tin Möøng phaûi laø nhöõng ngöôøi tröôùc tieân ñoùn nhaän Tin möøng nôi chính baûn thaân, baèng caùch phuïc vuï ngoan ngoaõn Lôøi haèng soáng, töùc chính Chuùa Kitoâ. Chính vì boån phaän öu tieân naøy cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng, Giaùo hoäi vaø theá giôùi caàn ñeán caùc giaùo lyù vieân, nhöõng ngöôøi tin kính, trung thaønh vôùi leà luaät Thieân Chuùa, vaø cuõng laø nhöõng ngöôøi thaùnh thieän nöõa, nghóa laø nhöõng giaùo lyù vieân, cho duø yù thöùc veà giôùi haïn vaø söï yeáu ñuoái cuûa mình, nhöng cöông quyeát coá gaéng tieán treân con ñöôøng thaùnh thieän, con ñöôøng ñöùc aùi, trong söï ñaùp laïi trung thaønh ôn thaùnh, theo nhöõng ñaëc suûng khaùc nhau ñaõ laõnh nhaän vaø trong söï hoøa hôïp vôùi ôn goïi vaø hoaøn caûnh ñôøi soáng cuûa moãi ngöôøi.

 Do ñoù, Toaøn xaù laø cô hoäi thuaän tieän hôn caû, ñeå taùi khaùm phaù phaåm chöùc veà söù vuï cuûa caùc giaùo lyù vieân, ñeå laõnh nhaän ôn thaùnh vaø loøng thöông xoùt doài daøo cuûa Thieân Chuùa, ñeå laøm cho mình trôû neân ngoan ngoaõn hôn ñoái vôùi haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø nhö vaäy cuõng ñeå trôû neân thaùnh thieän hôn. Cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù ñeå tieán ñeán moät vieäc canh taân taâm hoàn baèng vieäc trôû laïi vaø saùm hoái, ñeå trôû neân nhöõng duïng cuï xöùng ñaùng hôn vaø hieäu nghieäm hôn trong phuïc vuï söù meänh, ñeå söù ñieäp cöùu roãi ñöôïc vang doäi saâu xa hôn tröôùc heát nôi chính baûn thaân, ñeå roài vang doäi nôi ngöôøi khaùc.

 Trong nhöõng ngaøy Toaøn xaù, vôùi cuoäc kieäu xaù hoái böôùc qua Cöûa Thaùnh, vôùi Thaùnh leã do ÑTC cöû haønh vaø giaùo huaán cuûa ngaøi, vôùi nhöõng cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeäïn, vôùi nhöõng buoåi hoïc hoûi vaø suy tö, vaø nhaát laø vôùi nhöõng chöùng taù ñôøi soáng göông maãu vaø hoaït doäng haêng say cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp trong caùc moâi tröôøng, ñòa phöông khaùc nhau, caùc giaùo lyù tham döï Ngaøy Toaøn xaù seõ ñöôïc phong phuù hôn vaø haêng say hôn trong coâng vieäc toâng ñoà: “phuïc vuï chaân lyù“, nhö ÑTC vieát leân trong Thoâng ñieäp Fides et Ratio (Ñöùc tin vaø lyù trí).

 Ngaøy Toaøn xaù ñöôïc cöû haønh vôùi muïc ñích höôùng veà töông lai, nghóa laø nhaèm ñi ñeán vieäc bieán mình thaønh nhöõng duïng cuï thöïc söï hieäu nghieäm cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng trong Ngaøn naêm thöù ba. ÑHY noùi: “Naêm Thaùnh ñaày nhöõng laï luøng naøy saép keát thuùc, ñeå roài khôûi söï moät giai ñoaïn môùi cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng. Vaán ñeà cuûa theá giôùi ngaøy nay laø thieáu haün veà söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc rao giaûng vaø giaûi thích treân moïi caáp baäc, moïi löùa tuoåi vaø moïi haïng ngöôøi. Ñöùc tin, truïc quan troïng naâng ñôõ moïi söï, taêng tröôûng nhôø vieäc giaûng daïy giaùo lyù vaø vì theá, nhöõng ngöôøi rao giaûng Tin Möøng ñích thöïc, cuøng vôùi giaùm muïc cuûa hoï vaø döôùi söï höôùng daãn cuûa caùc ngaøi, chính laø nhöõng ngöôøi rao giaûng ñích thöïc cuûa Tin Möøng, laø nhöõng ngöôøi xaây döïng Nöôùc Chuùa treân theá giôùi ngaøy nay.

 Noùi ñeán Ñöùc tin taêng tröôûng nhôø vieäc giaûng daïy giaùo lyù, chuùng toâi nhôù laïi lôøi Ñöùc Coá Hoàng Y Giuse Trinh nhö Khueâ, Hoàng Y tieân khôûi cuûa Vieät nam, ñaày can ñaûm trong thôøi kyø khoù khaên, keå laïi khi ngaøi ñeán Roma. Trong thôøi kyø khoù khaên, ngaøi caên daën caùc baäc phuõ huynh coâng giaùo lo daïy giaùo lyù cho caùc treû em, trong gia ñình. Vì khan hieám saùch giaùo lyù, ngaøi truyeàn cho caùc baäc phuï huynh, nhöõng ngöôøi ñaõ thuoäc loøng cuoán saùch boån vaø saùch kinh, vieát laïi daàn daàn moãi ngaøy moät vaøi trang, ñeå truyeàn cho caùc con chaùu.

 Thöïc söï ngöôøi ngoaïi quoác vieáng thaêm Vieät Nam ngaïc nhieân veà loøng suøng ñaïo cuûa ngöôøi coâng giaùo taïi ñaây, caùch rieâng veà con soá tham döï thaùnh leã ngaøy thöôøng vaø nhaát laø ngaøy Chuùa nhaät. Dó nhieân, loøng suøng ñaïo naøy phaàn lôùn nhôø vaøo vieäc giaûng daïy giaùo lyù cho caùc treû em vaø thoùi quen giaûng daïy giaùo lyù cho ngöôøi lôùn Ngaøy Chuùa nhaät trong nhaø thôø tröôùc giôø leã hay chaàu Thaùnh Theå. Hy voïng caùc vò chuû chaên vaø caùc vò coù traùch veà giaùo duïc khoâng boû qua thoùi quen toát laønh naøy. Caàn coù caùi nhìn xa roäng, nhö ÑTC, veà töông lai cuûa Giaùo hoäi, cuûa xaõ hoäi vaø cuûa theá giôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page