Giôùi Baùo Chí AÂu Chaâu
hieåu laàm Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giôùi Baùo Chí AÂu Chaâu hieåu laàm Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II.

 Tin Roma (Zenit 7/12/2000): Nhieàu Nhaät Baùo coù taàm möùc AÂu Chaâu, saùng hoâm thöù naêm ngaøy 7 thaùng 12/2000, ñaõ ñoàng loaït ñaêng tin raèng Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù laäp tröôøng maâu thuaån vôùi Tuyeân Ngoân “Chuùa Gieâsu” cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin.

 Caùc baøi baùo naày ñeàu döïa treân nguoàn tin cuûa Haõng thoâng taán ANSA cuûa Italia, toùm löôïc baøi huaán ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha, saùng thöù tö muøng 6 thaùng 12/2000, vôùi lôøi trích thuaät raèng:”Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi: Taát caû moïi ngöôøi coâng chính, keå keû nhöõng keû khoâng tin, ñeàu seõ ñöôïc cöùu roãi”. Nhöng söï thaät Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ khoâng noùi nhö vaäy, trong baøi huaán ñöùc cuûa Ngaøi.

 Ñeå laøm saùng toû vaán ñeà, Ngöôøi Phaùt ngoân cuûa Toøa Thaùnh, Tieán Só Navarro - Valls ñaõ ra thoâng caùo xaùc ñònh raèng nhöõng baûn tin hay baøi baùo noùi treân ñaõ voäi vaøng vaø thieáu söï hieåu bieát chính xaùc veà Tuyeân Ngoân “Chuùa Gieâsu”.

 Soá 20 cuûa Tuyeân Ngoân “Chuùa Gieâsu” coù moät ñoaïn vieát nhö sau: “Ñôùi vôùi nhöõng ai khoâng phaûi laø thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo, moät caùch chính thöùc vaø höõu hình, thì söï cöùu roãi trong Chuùa Kitoâ ñöôïc ñaït tôùi, nhôø bôûi aân suõng tuy khoâng laøm cho hoï trôû neân thaønh phaàn cuûa Giaùo Hoäi moät caùch chính thöùc, nhöng soi saùng cho hoï trong caùch thöùc phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh tinh thaàn vaø vaät chaát cuûa hoï, trong luùc hoï vaãn coù moät töông quan maàu nhieäm vôùi giaùo hoäi. AÂn suõng noùi treân ñaây ñeán töø Chuùa Kitoâ; aân suõng naày laø keát quaû cuûa Hy teá cuûa Chuùa vaø ñöôïc thoâng ban bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn”.

 Sau khi nhaéc laïi ñoaïn trích treân, töø soá 20 cuûa Tuyeân Ngoân “Chuùa Gieâsu”, thoâng caùo cuûa Toøa Thaùnh keát luaän raèng: “Giaùo Huaán cuûa Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, nhö ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi, vaø theo ñoù taát caû nhöõng ai ñöôïc cöùu roãi, caû khi hoï khoâng phaûi laø ngöôøi kitoâ, thì ñöôïc cöùu roãi do aân suõng cuûa Chuùa Kitoâ, (giaùo huaán treân cuûa Coâng Ñoàng) laø chính ñieàu maø tuyeân ngoân “Chuùa Gieâsu” xaùc ñònh lieân quan ñeán ñaëc tính duy nhaát vaø phoå quaùt cuûa Chuùa Kitoâ”.

 Hôn nöõa, trong baøi huaán ñöùc dòp tieáp kieán chung saùng thöù tö, ngaøy 6 thaùng 12/2000, ÑTC ñaõ khoâng noùi veà ôn cöùu roãi, nhöng noùi veà söï coäng taùc giöõa tín höõu vaø nhöõng anh chò em khoâng tin, trong coâng vieäc xaây döïng Nöôùc Chuùa; vaø Nöôùc Chuùa ôû ñaây ñöôïc hieàu trong yù nghóa khaùc vôùi Nöôùc Trôøi. Thoâng caùo cuûa Toøa Thaùnh giaûi thích theâm raèng: “Nöôùc Chuùa ñöôïc hieåu ôû ñaây laø Haønh Ñoäng höõu hieäu vaø maàu nhieäm cuûa Thieân Chuùa trong vuõ truï vaø trong nhöõng bieán coá con ngöôøi”, vaø raèng “taát caû moïi nguôøi coâng chính treân traàn gian naày, keå caû nhöõng anh chò em tuy khoâng bieát ñeán Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi cuûa Chuùa, nhöng döôùi taùc ñoäng cuûa aân suõng, ñang tìm kieám Ngaøi vôùi taâm hoàn thaønh thaät, ( taát caû) ñeàu ñöôïc môøi goïi xaây döïng Nöôùc Chuùa, vöøa coäng taùc vôùi Chuùa Kitoâ, Ñaáng laø ngöôøi xaây döïng ñaàu tieân vaø vónh vieån.”
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page