Caây Sinh nhaät naêm 2000
taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caây Sinh nhaät naêm 2000 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Vatican - 09.12.2000 - Caây Sinh Nhaät naêm nay ñöôïc döïng taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, quaø taëng cuûa mieàn Carinzia, thuoäc AÙo quoác, ñaõ ñöôïc chôû tôùi Vatican ñeâm moàng 7 saùng moàng 8.12.2000 vöøa qua vaø seõ ñöôïc döïng leân taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ keá beân Hang ñaù, nhö caùc naêm tröôùc ñaây.

 Töø 18 naêm nay, Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, Caây Sinh nhaät vaãn ñöôïc döïng leân lieân tieáp trong dòp Leã Giaùng sinh. Laàn ñaàu tieân Caây Sinh nhaät ñöôïc döïng leân vaøo naêm 1982, do mieàn Alto Adige (Taây baéc nöôùc YÙ daâng taëng), cao 18 thöôùc.

 Töø ñoù, haèng naêm vaãn coù mieàn naøy, nöôùc khaùc, daâng taëng Caây Sinh nhaät, ñeå döïng leân taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaø nay ñaõ trôû neân nhö moät truyeàn thoáng.

 Naêm 1983, Caây Sinh nhaät thöù hai cao 16 thöôùc, do Nöôùc AÙo daâng taëng, ñöôïc chôû töø Innsbruck tôùi Roma.

 Naêm 1984, mieàn Baviera (mieàn coâng giaùo nhieàu nhaát cuûa Coäng hoøa Lieân Bang Ñöùc, daâng taëng, cao 24 thöôùc.

 Töø naêm 1992, Caây Sinh nhaät trôû neân cao theâm maõi tôùi gaàn ngoïn Thaùp ôû giöõa Quaûng tröôøng. Ngoaøi caùc mieàn vaø quoác gia daâng taëng, coøn coù caû tö nhaân nöõa. Naêm 1995, moät trong caùc gia ñình quí toäc cuûa Chaâu AÂu ñaõ göûi taëng Caây Sinh nhaät. Caùc OÂng Hoaøng mieàn Thurn vaø Taxis ñaõ laáy trong laõnh thoå cuûa mình ôû mieàn Nuùi Alpes, giaùp mieàn Baviera, caây thoâng cao 27 thöôùc, daâng taëng ÑTC.

 Trong boán naêm töø (1996-1999), Caây Sinh nhaät ñeán töø Coäng hoøa Slovena (1996) cao 30 thöôùc , naëng 8 taán - Naêm 1997, töø mieàn Zakopane (Ba lan), moät trong caùc mieàn Nuùi Ñöùc Karol Wojtyla bieát nhieàu vaø thöôøng ñeán nghæ taïi ñaây trong caùc thaùng heø. Naêm 1998, Coäng hoøa Lieân Bang Ñöùc, laàn thöù hai daâng taëng Caây sinh nhaät, cao 23 thöôùc. Naêm 1999, do Coäng hoøa Tcheøque. Chính Toång thoáng Vaclav Havel vaø ÑHY Miloslav Vlk, TGM giaùo phaän Praga, ñeán Vatican trao taëng ÑTC vaø tham döï leã nghi döïng Caây Sinh nhaät.

 Beân caïnh thaùp cao ôû giöõa Quaûng tröôøng, luoân luoân coù moät Hang ñaù lôùn vaø ngheä thuaät, theo truyeàn thoáng Thaùnh Phanxicoâ Thaønh Assisi. Caùc pho töôïng, vôùi kích thöôùc moät ngöôøi thaät, coù töø naêm 1700 taïi Napoli, ñöôïc ñaët trong Hang ñaù naøy, ñeå caùc tín höõu kính vieáng vaø suy ngaém Maàu nhieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå, töø Leã Giaùng sinh cho tôùi sau Leã Daâng Chuùa vaøo Ñeàn Thôø.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page