Kyû nieäm 25 naêm coâng boá vaên kieän
"Rao Giaûng Phuùc AÂm" (Evangelii nuntiandi) 
cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc theá giôùi
veà "söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kyû nieäm 25 naêm coâng boá vaên kieän "Rao Giaûng Phuùc AÂm" (Evangelii nuntiandi) cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc theá giôùi veà "söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo hoäi".

 Caùch ñaây duùng 25 naêm naêm, ngaøy 8.12.1975, Leã Ñöùc Maria voâ nhieãm, ÑTC Phaoloâ VI (1963-1978) cho coâng boá vaên kieän “Rao Giaûng Phuùc AÂm” (Evangelii nuntiandi) cuûa THÑGM theá giôùi, do chính ngaøi trieäu taäp thaùng 10 naêm 1974, ñeå thaûo luaän veà ñeà taøi “Söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo hoäi“.

 Nhaân dòp kyû nieäm 25 naêm coâng boá vaên kieän “Rao Giaûng Phuùc AÂm” (Evangelii nuntiandi), ÑHY Lucas Moreira Neves, cöïu Toång tröôûng Boä Giaùm muïc, moät trong caùc nghò phuï cuûa Khoùa hoïp naêm 1974, thuaät laïi bieán coá quan troïng naøy trong moät baøi daøi ñaêng treân nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” (L’Osservatore Romano) soá ra ngaøy 07.12.2000.

 Tröôùc heát, ÑHY goïi vaên kieän naøy laø “moät di chuùc muïc vuï cuûa Ñöùc Coá giaùo hoaøng Phaoloâ VI ñeå laïi cho Giaùo hoäi. Vieäc soaïn thaûo vaø coâng boá Vaên kieän, moät phaàn lôùn do söï goùp coâng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II, hoài ñoù coøn laø TGM giaùo phaän Cracovia, beân Ba lan, vaø ñöôïc Ñöùc Phaoloâ VI chæ ñònh laøm Toång thuyeát trình vieân cuûa Khoùa hoïp THÑGM naêm 1974.

 ÑHY Neves ñaõ vieát nhö sau: Toâng Huaán “Rao Giaûng Phuùc AÂm” ñaõ laø moät vaên kieän bieåu loä caùch cao caû Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Phaoloâ VI. Nhaän xeùt naøy - theo ÑHY - cuõng laø nhaän xeùt cuûa nhieàu nhaø bình luaän theá giaù trong Giaùo hoäi. Vôùi vaên kieän “Rao Giaûng Phuùc AÂm”, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ trao laïi, moät caùch bình thaûn vaø maïnh meõ, moät “di chuùc muïc vuï“, löôïc toùm vaø toång hôïp troïn caû taùc vuï giaùo hoaøng cuûa Ngaøi, vaø môû ñöôøng cho nhuõng gì saép phaûi ñeán. Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ quaû quyeát ñieàu naøy baèng nhöõng lôøi roõ raøng, nhö ñeå noùi leân chieàu kích quan troïng cuûa vaên kieän, ñöôïc coâng boá cho coäng ñoàng Kitoâ, cho xaõ hoäi, cho Giaùo hoäi, ñoàng thôøi cho theá giôùi vaø nhaân loaïi nöõa. Nhö khi ñoïc moät di chuùc, Giaùo hoäi phaûi ñoïc laïi noù vôùi söï toân kính ñoái vôøi ngöôøi Cha ñaõ soaïn thaûo vaø vôùi loøng cöôùng quyeát thi haønh di chuùc naøy.

 Cô caáu vaø töïa ñeà cuûa vaên kieän “Rao Giaûng Phuùc AÂm” cho ta thaáy roõ chieàu kích quan troïng cuûa vaên kieän nhö theá naøo, vaø ÑHY Neves khoâng ngaàn ngaïi goïi ñaây laø “moät vaên kieän coù tính caùch tieân tri“, nghóa laø “loan baùo veà nhöõng thôøi ñaïi môùi, veà moät vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng”. Vaø Vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng naày - nhö chuùng ta thaáy roõ - ñaõ ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II noùi ñeán raát nhieâu laàn trong trong hôn 22 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa ngaøi.

 Sau khi löôïc toùm laïi toaøn Vaên Kieän, ÑHY ñaëc bieät muoán nhaéc ñeán phaàn hai cuûa Vaên kieän, vì theo ngaøi, phaàn naøy ñöôïc coi nhö laø “trung taâm” cuûa Vaên Kieän. Trong phaàn naøy, ÑTC Phaoloâ VI muoán neâu leân yù nghóa ñích thöïc cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng, ngöôïc laïi vôùi nhöõng quan nieäm sai laàm veà coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng.

 ÑHY Neves giaûi thích theâm nhö sau: nhieàu luùc, caû trong nhöõng taùc phaåm theá giaù, trong nhöõng buoåi dieãn thuyeát hoaëc nhöõng lôùp hoïc hoûi, vieäc rao giaûng Tin Möøng ñöôïc ñoàng hoùa vôùi vieäc röûa toäi, vieäc giaûng daïy giaùo lyù, vieäc tuyeân xöng ñöùc tin vaø nhaát laø vôùi vieäc giaûng Tin Möøng. Trong vaên kieän, Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ muoán loaïi boû moïi ñònh nghóa haøm hoà vaø traùnh moïi ñònh nghóa khoâng xaùc thöïc cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng. Ngaøi daïy roõ raøng raèng: Vieäc rao giaûng Tin Möøng khoâng phaûi laø moät haønh ñoäng rieâng reõ, chia caét ... , nhöng laø moät tieán trình saâu roäng, “phong phuù, phöùc taïp vaø naêng ñoäng" (EN, 16).

 Rao giaûng Tin Möøng laø loan baùo Tin Möøng, nhöng cuõng laø vieäc tuyeân boá söù ñieäp Tin Möøng”, loan truyeàn Chuùa Kitoâ laø Ñaáng Cöùu Theá; Ngöôøi ñaõ sinh ra, rao giaûng Tin Möøng, chòu cheát, vaø soáng laïi. Rao giaûng Tin möøng coøn laø giaûng daïy giaùo lyù, laø tìm ñaøo saâu ñöùc tin, laø khoa thaàn hoïc, laø ñôøi soáng bí tích ... Ñeå nhaán maïnh tinh caùch phöùc taïp naøy, Ñöùc Phaoloâ VI giaûi thích raèng: Vieäc rao giaûng Tin Möøng laø ñem Chuùa Kitoâ cho nhöõng ai khoâng nhaän bieát Ngöôøi, nhöng ñoàng thôøi cuõng laø vieäc ñem ñeán moät söï hieåu bieát coù heä thoáng hôn vaø hoaøn toaøn hôn. Vieäc rao giaûng Tin Möøng coù hai khía caïnh: rao giaûng Thieân Chuùa, Ñaáng Tuyeät Ñoái, söï xaâm nhaäp cuûa Ngöôøi vaøo trong ñôøi soáng loaøi ngöøôøi qua ñöùc tin, vöøa giuùp con ngöôøi hieäp nhaát ñöùc tin vaø ñôøi soáng, - laø baûo ñaûm vieäc thaêng tieán con ngöôøi qua vieäc thöïc hieän coâng lyù vaø hoøa bình.

 Vieäc rao giaûng Tin Möøng nhaèm ñeán: (1) vieäc canh taân saâu xa: con ngöôøi môùi phuïc vuï cho moät nhaân loaïi môùi, qua söï môùi laï lieân læ cuûa Tin Möøng - (2) vieäc trôû laïi khoâng phaûi beân ngoaøi, nhöng beân trong taâm hoàn, khôûi söï töø löông taâm cuûa moãi ngöôøi vaø sau ñoù cuûa taäp theå - (3) vieäc ñaûo loän cuûa Tin Möøng: nghóa laø cuûa nhöõng tieâu chuaån veà phaùn ñoaùn, cuûa caùc giaù trò quyeát ñònh, cuûa caùc luoàng tö töôûng, cuûa nhöõng nguoàn maïch höôùng daãn, cuûa nhöõng kieåu caùch veà ñôøi soáng... (4) Ñem Tin Möøng vaøo chieàu saâu, nghóa laø vaøo beân trong caùc neàn vaên hoùa. Ñeå coù moät söï ñoaïn tuyeät giöõa neàn vaên hoùa vaø Tin Möøng: caàn phaûi gaây neân moät cuoäc gaëp gôõ taùi sinh, nghóa laø laøm cho men cuûa Tin Möøng bieán ñoåi nhöõng gì khoâng laønh maïnh cuûa neàn vaên hoùa.

 Nhö theá, vôùi vaên kieän “Rao Giaûng Phuùc AÂm” (Evangelii nuntiandi), Ñöùc Phaoloâ VI chæ veõ cho chuùng ta thaáy roõ: vieäc rao giaûng Tin Möøng laø gì? ôû taïi nhöõng gì? nhaèm muïc tieâu naøo? vaø ñeå thaønh coâng trong vieäc rao giaûng Tin Möøng, caàn phaûi trôû neân chöùng nhaân soáng ñoäng cuûa Tin Möøng. Noùi toùm laïi Ngaøi môøi goïi chuùng ta tieán ñeán moät Coâng vieäc toâng ñoà môùi vaø nhaéc laïi cho chuùng ta ôn goïi vaø söù meänh cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ: Ai ñaõ ñöôïc rao giaûng Tin Möøng roài, phaûi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi khaùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page