Nhöõng hy sinh göông maãu
cuûa ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh taïi Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng hy sinh göông maãu cuûa ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh taïi Roma.

 Tin Roma (8/12/2000) Haèng tuaàn, caùch rieâng vaøo nhöõng thaùng cuoái cuøng cuûa Naêm Thaùnh, coù töøng ngaøn, töøng ngaøn ngöôøi tuoán ñeán Roma, ñeå laõnh ôn toaøn xaù vaø ñeå tham döï buoåi tieáp kieán chung taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Trong caùc ñoaøn haønh höông tham döï buoåi tieáp kieán chung thöù tö 06.12.2000, coù nhieàu ñoaøn haønh höông Ba Lan. Hoï raát haõnh dieän ñöôïc thaáy Vò Giaùo Hoaøng ngöôøi ñoàng höông cuûa mình. Trong nhöõng ngaøy chôø ñôïi ñöôïc gaëp ÑTC, ñoaøn haønh höông ñeán kính vieáng caùc Ñeàn thôø ôû Roma.

 Taïi Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, coâ Malgorzata, 26 tuoåi thuoäc thaønh phoá Elblag, mieàn baéc Ba lan, noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” (07.12.2000) nhö sau : Chuùng toâi ñeán Roma ñeå ñöôïc thaáy ÑTC. Dó nhieân moái lieân keát giöõa ÑTC vaø chuùng toâi ngöôøi Ba lan, laø moái lieân keát rieâng.... nhöng con ngöôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II raát ñaëc bieät ñeán ñoä vöôït qua moïi bieân giôùi Quoác gia, khoâng coù nôi naøo maø khoâng bieát ñeán ngaøi, khoâng coù daân toäc hay quoác gia naøo maø khoâng toân troïng vaø yeâu meán ngaøi.

 Thöïc söï, hình aûnh cuûa Vò Giaùo Hoaøng ñeán töø beân Ñoâng-AÂu..., ngay töø ñaàu Trieàu Giaùo Hoaøng, ñaõ haáp daãn caùc tín höõu caû theá giôùi.

 Baø Maria Wielopolska trong ñoaøn haønh höông Ba lan khaùc, goàm 42 ngöôøi, thuoäc giaùo xöù Thaùnh Maria ôû Czestochowa, noùi nhö sau: ÑTC ñaõ ñau khoå nhieàu nhö moät con ngöôøi, tröôùc khi laø con nguôøi coâng giaùo... vaø chính ñaây laø caùi laøm cho ngaøi raát gaàn guõi vôùi nhöõng ñau khoå cuûa chuùng ta.

 Naêm nay baø Maria 75 tuoåi. Döôùi cheá ñoä coäng saûn Ba lan, baø ñaõ bò giam taïi traïi taäp trung ôû mieàn giaù laïnh Siberia. Baø cho bieát nhö sau: Naêm 1947 toâi bò ñaày ñeán ñaây, vì nhöõng lyù do chính trò.

 Roài baø moùc trong tuùi da, ruùt ra moät baèng chöùng cho bieát roõ raøng nôi baø bò giam. Baø keå laïi raèng: Baåy naêm 9 thaùng laøm vieäc cöïc nhoïc taïi moät haàm ñaù caåm thaïch, coù lính canh gaùc luoân luoân chóa suùng vaøo chuùng toâi, saèn saøng noå suùng vaøo baát cöù tuø nhaân naøo döøng laïi, vì meät nhoïc. Luùc ñoù toâi môùi 21 tuoåi. Toâi bò ñi ñaày ñi Siberia, sau khi hoï ñaõ baén cheát cha toâi tröôùc maét toâi. Cuøng bò ñaày vôùi toâi coøn coù nhieàu nhaân vieân chính phuû cuõ, baùc só, giaùo sö, giaùo vieân. Taát caû ñöôïc chôû ñeán Siberia treân moät chieác xe löûa chôû haøng hoùa , nhö suùc vaät bò ñem ñeán loø saùt sinh. Duø vaäy khoâng luùc naøo ñöùc tin ñaõ töø boû toâi, bôûi vì toâi bieát raèng: Chuùa ôû vôùi toâi vaø ngöôøi coâng giaùo laø ngöôøi bieát tha thöù vaø caàu nguyeän cho caùc ngöôøi baùch haïi mình. Khoâng luùc naøo toâi ngöøng thi haønh giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi, caû trong nhöõng luùc khoù khaên hôn caû. Sau ñoù, baø cho xem böùc aûnh chuïp traéng, ñen, xöa kia. So saùnh hình chuïp cuõ vôùi con ngöôøi baø luùc naøy ñaây, veû xinh ñeïp haàu nhö khoâng bò suy giaûm nhieàu trong nhöõng naêm bò giam taïi Traïi taäp trung, duø nay ñaõ 75 tuoåi. Baø cho bieát theâm: trong gaàn 8 naêm bò giam giöõ vaø laøm nhöõng coâng vieäc naëng neà, aên khoâng ñuû. Trong gaàn 8 naêm, chuùng toâi ñaõ khoâng ñöôïc aên tôùi 8 caùi tröùng, cuõng khoâng ñöôïc uoáng tôùi 7 lít söõa. Nhöng Thöù saùu Tuaàn Thaùnh, haàu nhö ngaøy duy nhaát hoï caáp phaùt thöùc aên khaù ñaày ñuû, toâi cuõng saün saøng giöõ luaät aên chay, ñeå kính nhôù ngaøy Chuùa chòu cheát.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page