Cuoäc hoäi thaûo veà caùc Vò Töû ñaïo
taïi Hoïc vieän Regina Apostolorum ôû Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoäi thaûo veà caùc Vò Töû ñaïo taïi Hoïc vieän Regina Apostolorum ôû Roma.

 Tin Roma: (Roma 8/12/2000) - Thöù ba moàng 5 thaùng 12/2000, taïi Hoïc vieän Nöõ vöông caùc Thaùnh Toâng ñoà ôû Roma, coù cuoäc hoäi thaûo quoác teá sau cuøng cuûa Naêm 2000 veà Caùc Vò Töû ñaïo cuûa Theá kyû XX , daønh rieâng cho caùc Vò Töû ñaïo taïi Chaâu Phi vaø Chaâu AÙ. Theå kyû XX vöøa keát thuùc - nhö ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi - laø theá kyû ñöôïc ghi daáu ñaëc bieät baèng con soá lôùn lao caùc Vò Töû ñaïo.

 Trong soá caùc vò tham döï Hoäi thaûo, coù Linh muïc Paul Baettubela Balembo, Vieän Tröôûng Ñaïi hoïc coâng giaùo taïi Kinshasa (thuû ñoâ Coäng hoøa Daân chuû Congo - cuïu Zaire), Cha Armand Veilleux, Doøng Trappiste, Vieän phuï Ñan vieän Scourmont (beân Bæ), Cha Innocenzo Venchi, Doøng Ña minh, Caùo Thænh vieân cuûa Doøng ôû Roma, OÂng Joseph Ming-Chuan-Kung, Chuû tòch Hoäi ÑHY Cung Phaàn Mai (Cardinal Kung Foundation), töø Hoa kyø. Ngaøy beá maïc cuoäc Hoäi thaûo, ÑHY Francis Arinze, Chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà ñoái thoaïi Lieân toân, ñaõ chuû teá Thaùnh leã ñoàng teá.

 Cuoäc Hoäi thaûo vöøa qua (5/12/2000) laø cô hoäi ñeå töôûng nieäm vaø toân vinh taát caû caùc Vò Töû ñaïo cuûa Theá kyû XX ñaõ hy sinh maïng soáng, ñeå trung thaønh vôùi ñieàu caùc ngaøi tin, ñeå tieáp tuïc con ñöôøng do Thieân Chuùa ñaõ chæ veõ cho caùc ngaøi, khoâng coi sao nhöõng baïo haønh, nhöõng cuoäc ñaáu toá voâ nhaân ñaïo, nhöõng cuoäc saùt haïi döõ doäi maø nhöõng ngöôøi cuøng queâ höông, cuøng doøng maùu ñaõ gaây neân cho caùc ngaøi, chæ vì thuø gheùt vaø vì yù thöùc heä.

 Sau caùc Vò Töû ñaïo Taây ban nha (thôøi noäi chieán giöõa hai phe Quoác-Coäng, töø naêm 1936-ñeán naêm 1939), Caùc Vò Töû ñaïo Mexico (thôøi Beø nhieäm), Caùc Vò Töû ñaïo Brazil vaø Caùc Vò Töû ñaïo thôøi cheá ñoä Ñöùc Quoàc xaõ vaø Coäng saûn taïi Ñoâng AÂu, cuoäc Hoäi thaûo veà Caùc Vò Töû ñaïo Chaâu phi vaø Chaâu AÙ ñaõ giuùp cho caùc vò tham döï bieát roõ raøng moät theá giôùi, coù leõ ít ñöôïc bieát ñeán, bieát ñeán theá giôùi lòch söû vaø ñôøi soáng cuûa nhieàu ngöôøi, nhaát laø ngöôøi giaùo daân ñaïo döùc, chæ vì muoán minh chöùng chaân lyù, minh chöùng tinh thaàn hieäp nhaát, khoâng muoán baïo ñoäng, ñaõ phaûi traû giaù raát cao, nhöng vôùi nieàm haân hoan trong taâm hoàn, vì ñöôïc trôû neân moân ñeä ñích thöïc cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ hy sinh söï soáng vì yeâu thöông nhaân loaïi.

 Cha Paolo Scarafoni, Vieän tröôûng Hoïc vieän Nöõ Vöông Caùc Thaùnh Toâng Ñoà (Regina Apostolorum) ñaõ giaûi thích nhö sau: Caùc Vò Töû ñaïo ñeán vôùi chuùng ta hoâm nay nhö laø nhö ñieåm tham khaûo roõ raøng cho caùc tín höõu Kitoâ. Theá kyû XX vöøa qua ñaõ ñeå laïi moät soá raát ñoâng caùc ngöôøi ñaõ hy sinh söï soáng vì trung thaønh vôùi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Ñaây thöïc laø moät ôn ban raát lôùn lao Thieân Chuùa ñaõ laøm, bôûi vì Caùc Vò Töû ñaïo laø moät gia taøi raát quan troïng vaø nhö Hoïc giaû Tertuliano, ñaõ noùi: Maùu caùc ngaøi laø haït gioáng sinh ra nhieàu tín höõu môùi. Caùc Vò Töû ñaïo laø ñieåm tham khaûo roõ raøng, chaéc chaén vaø xöùng hôïp vôùi moïi ngöôøi.

 Trong moïi thôøi ñaïi vaãn luoân luoân coù caùc tín höõu Kitoâ saèn saøng ñeå mình bò gieát ñi, hôn laø töø boû ñöùc tin nôi Chuùa Gieâsu Kitoâ. Giaùo hoäi hoaøn vuõ luoân luoân toân kính caùc tín höõu anh huøng naøy, nay trôû neân göông maãu cho moïi ngöôøi.

 Caû taïi Chaâu Phi, tuy nhieàu quoác gia môùi laõnh nhaän Tin Möøng caùch ñaây hôn moät traêm naêm, (dó nhieân coù nhöõng nöôùc ñaõ ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng töø nhieàu theá kyû, nhö Angola, caùc nöôùc Baéc phi...) nhöng cuõng coù caùc Vò Töû ñaïo cuûa mình, xöa cuõng nhö nay, ñöôïc bieát ñeán hay voâ danh. Taát caû ñeàu ca ngôïi vaø ñoùn nhaän söï môùi laï cuûa Tin Möøng Kitoâ. Nhöõng thaêng traàm cuûa Luïc ñòa naøy ñaõ ñeå laïi moät soá raát ñoâng naïn nhaân, theo öôùc tính tôùi khoaûng 12 trieäu, nhaát laø trong 50 naêm vöøa qua, nhö taïi Algeùrie, Burundi, Rwanda, Angola, Congo Brazzaville, Congo-Kinshasa, Ethiopie, Sudan v.v... Vieäc rao giaûng Tin Möøng thöôøng gaây nhöõng choáng ñoái, caám caùch, baùch haïi, bôûi vì tính caùch môùi laï cuûa Tin Möøng Kitoâ bò coi laø toân giaùo ngoaïi quoác, hoaëc ñaûo loän tình traïng vaên hoùa, xaõ hoäi, chính trò ... ñòa phöông, vaø bôûi vì chöùng taù luoân luoân lieân keát vôùi chöùng nhaân; vieäc khöôùc töø chöùng taù töùc laø khöôùc töø chöùng nhaân... vaø ñaây laø caên coù chính cuûa vieäc baùch haïi vaø cuûa vieäc töû ñaïo.

 Phaàn lôùn caùc Vò Töû ñaïo Chaâu phi laø nhöõng naïn nhaân cuûa vieäc khöôùc töø nhöõng môùi laï cuûa Kitoâ giaùo, bieåu loä trong moät neàn luaân lyù rieâng bieät. Caùc Vò Töû ñaïo coøn laø naïn nhaân cuûa chính saùch chính trò baát khoan dung - Chính saùch naøy tìm caùch loaïi boû nhöõng ai beânh vöïc caùc nguyeân taéc veà coâng bình vaø chaân lyù. Chæ caàn nhaéc laïi göông Cha Christian de Chergeù, Phuï traùch Ñan vieän Tibhirine beân Algeùrie. Trong nhöõng naêm 1994 vaø 1995, Maët traän Quoác gia cöùu quoác - (FIS: Front National du Salut) - noåi ñaäy . Algeùrie trôû neân saân khaáu cuûa bieát bao baïo ñoäng. Soá naïn nhaân cho tôùi luùc naøy leân tôùi khoaûng 200 ngaøn. Trong soá caùc nhaø truyeàn giaùo, coù 18 Ñan só thuoäc Doøng Trappiste, bò baét coùc, ñaáu toá vaø saùt haïi, trong ñoù coù Cha Beà treân Coäng ñoàng Tibhirine. Tröôùc khi cheát, ngaøi ñaõ ñeå laïi moät di chuùc göông maãu theo göông Chuùa Gieâsu treân Thaùnh giaù: tha thöù cho nhöõng ngöôøi saùt haïi mình vaø goïi hoï laø caùc baïn höõu cuûa giôø sau cuøng. Caùc Vò Töû ñaïo naøy, vôùi nhöõng ngaøy bò giam tuø vaø vôùi caùi cheát taøn baïo, ñaõ gaây xuùc ñoäng maïnh meõ taïi Chaâu Aâu vaø taïi chính Algeùrie nöõa.Vieäc caùc ngaøi ñöôïc toân phong leân Baäc Chaân phuôùc hay Hieån Thaùnh, cho tôùi luùc naøy, chuùng ta khoâng ñöôïc bieát. Nhöng caùc ngaøi laø nhöõng Vò Töû ñaïo ñích danh, bôûi vì caùc ngaøi ñaõ cheát vì caùc giaù trò cuûa Kitoâ giaùo , cuûa Tình Huynh ñeä vaø cuûa Tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhaân loaïi.

 Taïi Chaâu AÙ, khoâng thieáu nhöõng cuoäc baùch haïi döõ doäi ñoái vôùi caùc tín höõu Kitoâ: Caùc Giaùm muïc, Linh Muïc, Tu só nam nöõ vaø Giaùo daân thuoäc moïi löùa tuoåi, ñòa vò trong xaõ hoäi vaø nhieàu luùc taát caû gia ñình ñaõ bò baùch haïi, bò gieát chæ vì trung thaønh vôùi ñöùc tin coâng giaùo, nhö taïi Nhaät Baûn, Ñaïi Haøn, Trung quoác, Vieät nam, Thaùi Lan, Kampuchia vaø hieän nay taïi Indonesia...

 Ñeå kính nhôù göông anh huøng vaø ñeå baûo toàn gia taøi quí baùu cuûa Giaùo hoäi, theo chæ thò cuûa ÑTC, Boä Phuïng töï ñaõ soaïn Cuoán Saùch Töû ñaïo môùi (Martyrologium) vaø seõ ñöôïc coâng boá trong töông lai gaàn ñaây.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page