Chöùng taù naêm Thaùnh:
yeâu thöông, phuïc vuï
vaø soáng trong tình huynh ñeä Kitoâ,
khoâng phaân bieät bieân giôùi,
chuûng toäc, vaên hoùa, ngoân ngöõ....

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng taù naêm Thaùnh: yeâu thöông, phuïc vuï vaø soáng trong tình huynh ñeä Kitoâ, khoâng phaân bieät bieân giôùi, chuûng toäc, vaên hoùa, ngoân ngöõ....

 Trong nhöõng ngaøy Ñaïi hoäi theá giôùi cuûa Toâng ñoà Giaùo daân (25- 30.11.2000) ôû Roma, ÑHY James Stafford, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân, quaû quyeát raèng: “Muøa Xuaân môùi cuûa Giaùo hoäi, ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan XXIII tieân baùo trong thôøi kyø Coâng ñoàng Vatican II (1962-1965), nay ñang ñöôïc thöïc hieän trong Giaùo hoäi qua caùc Phong traøo, Hoäi ñoaøn môùi, ñöôïc ngöôøi giaùo daân thaønh laäp trong Giaùo hoäi, qua caùc hoaït ñoäng muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa ngöôøi giaùo daân, nhaát laø nhöõng chöùng taù ñöùc tin cuûa caùc ngöôøi haønh höông Naêm Thaùnh 2000. Nhöõng ai ñöôïc soáng taïi Roma, thuû ñoâ Giaùo hoäi, töø ngaøy khai maïc Naêm Thaùnh tôùi nay, phaûi coâng nhaän raèng “ñang coù moät söï thöùc tænh maïnh meõ veà ñöùc tin trong toaøn Giaùo hoäi. Trong suoát Naêm Thaùnh, caùc ñoaøn haønh höông luõ löôït tuoán ñeán Roma khoâng luùc naøo ngôùt, caùch rieâng trong nhöõng thaùng cuoái cuøng naøy, ñeå laõnh ôn ñaïi xaù, ñeå kính vieáng caùc nôi thaùnh lòch söû cuûa Ñaïo Coâng giaùo, ñeå thaáy Pheâroâ vaø nghe lôøi ngaøi, ñeå soáng trong tình huynh ñeä cuûa ñaïi gia ñình coâng giaùo.... Chuùng ta khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc raèng coù nhöõng ngöôøi töø nôi xa ñeán haønh höông Roma tôùi naêm laàn, hoaëc coù nhöõng ngöôøi ñi boä töøng ngaøn caây soá trong nhieàu thaùng, caû töøng naêm (nhö tröôøng hôïp cuûa moät tín höõu ngöôøi Ñöùc, maø chuùng toâi ñaõ coù dòp thuaät laïi tröôùc ñaây), vôùi bieát bao khoù khaên vaø nguy hieåm.

 Trong baøi thôøi söï hoâm nay, chuùng toâi xin thuaät laïi moät soá chöùng taù do nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma” (L’Osservatore Romano) soá phaùt haønh ngaøy 3.12.2000, thu löôïm trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi caùc Ñeàn thôø Roma.

 Moät thanh nieân teân laø Tiziano... 25 tuoåi, soáng caùch Roma chöøng 30 caây soá, noùi vôùi phoùng vieân Baùo “Quan Saùt Vieân Roma”, trong Ñeàn thôø Ñöùc baø Caû raèng: Ñaïi Toaøn xaù laø moät cô hoäi cuûng coá ñöùc tin, laø moät caùch thöùc ñeå nhaän ra söï hieän dieän roõ raøng hôn cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng cuûa toâi vaø cuõng ñeå minh chöùng thöïc taïi naøy cho ngöôøi khaùc soáng chung quanh toâi. Anh noùi tieáp: Thoâng truyeàn Lôøi Chuùa trong tính caùch cuï theå cuûa ñôøi soáng haèng ngaøy laø moät ñoøi hoûi lieân læ thuùc ñaåy toâi. Noùi veà söï quan troïng cuûa ñöùc tin cho nhöõng ngöôøi soáng chung quanh, khoâng caàn ñeán nhöõng cöû chæ lôùn lao hay nhöõng kieåu noùi vaên hoa, nhöng caàn toân troïng giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm. Giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm phaûi ñöôïc aùp duïng trong tính caùch ñôn sô haèng ngaøy. Hôn nöõa, moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi ñaùp laïi moãi ngaøy trong ñôøi soáng haèng ngaøy tieáng goïi cuûa Thieân Chuùa.

 Anh Tiziano noùi tieáp: Rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi khaùc trong moät xaõ hoäi bò ghi daáu bôûi Thuyeát Duy vaät vaø bôûi tính caùch caïnh tranh, dó nhieân laø vieäc khoù khaên, nhöng ñaây laø moät boån phaän maø caùc theá heä treû khoâng ngaàn ngaïi daán thaân xung phong. Vieäc tham döï vaøo nhöõng cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc nhoùm caàu nguyeän coù theå taïo neân moät ñieåm töïa ñaày söùc maïnh ñeå laøm cho chuùng ta thaáy raèng chuùng ta khoâng leû loi trong daán thaân naøy. Thöïc söï, trong nhöõng hoaøn caûnh nhö vaäy, toâi hieåu raèng: lyù töôûng thöùc ñaåy toâi hoaït ñoäng cuõng laø lyù töôûng cuûa bieát bao baïn treû cuøng tuoåi toâi ñang haêng say hoaït ñoäng. Nhöõng cuoäc gaëp gôõ nhö vaäy giuùp chuùng ta laõnh nhaän tính caùch nhanh choùng vaø hieäu nghieäm cuûa söù ñieäp Tin Möøng, laøm chuùng ta hieåu raèng: soáng “tinh thaàn Kitoâ giaùo“ trong nieàm vui laø toát ñeïp bieát nhö theá naøo.

 Anh Tiziano noùi theâm: Vieäc toân thôø Thaùnh Giaù Chuùa laø moät hình thöùc caàu nguyeän toâi yeâu meân nhieàu, bôûi vì laøm cho toâi bieát chaéc chaén raèng: Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ hy sinh caû cho chính toâi nöõa, cho vieäc cöùu roãi toâi. Thaùnh Giaù khoâng phaûi laø bieåu hieäu cuûa söï cheát, traùi laïi cuûa söï soáng, bôûi vì Chuùa Kitoâ ñaõ phuïc sinh. Taát caû caùc thanh nieân phaûi yù thöùc veà thöïc taïi naøy. Vieäc Chaàu Thaùnh Theå traùi laïi laø giôø phuùt laøm cho toâi soáng trong tình thieát nghóa vôùi Chuùa Gieâsu vaø trong söï che chôû cuûa Ngöôøi.

 Nhaéc laïi lôøi cuûa ÑTC noùi vôùi caùc baïn treû: “Hôûi caùc baïn treû cuûa naêm Chaâu, caùc con ñöøng sôï trôû neân nhöõng vò thaùnh cuûa Ngaøn Naêm môùi“, Anh Tiziano giaûi thích theâm nhö sau: Ñaây laø lôøi môøi goïi cuûa ÑTC göûi tôùi caùc thanh nieân treân theá giôùi trong Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân vöøa qua taïi Roma. Nhöõng lôøi naøy laø kho taøng quí baùu cho vieäc suy tö cuûa giôùi treû. Ñaây thöïc laø moät söù ñieäp quan troïng thuùc ñaåy chuùng ta vöôït moïi khoù khaên gaëp treân con ñöôøng, trong khi rao giaûng Tin Möøng. Moãi moät ngöôøi trong chuùng ta phaûi vöôït qua nhöõng sôï haõi trong daán thaân naøy. Vì theá, toâi nghó raèng chuùng ta phaûi theo göông caùc vò töû ñaïo cuûa Giaùo hoäi trong caùc theá kyû ñaàu, hay nhöõng ngöôøi tuyeân xöng ñöùc tin nôi Thieân Chuùa vöøa chaáp nhaän lieàu caû maïng soáng mình, taïi nhieàu nôi treân theá giôùi trong luùc naøy.

 Cuõng trong Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû, baø Giuseppa Leonardi, giaùo sö daïy giaùo lyù taïi Tröôøng Cao ñaúng Partan (tænh Trappani, ñaûo Sicilia) ñeán Roma haønh höông trong nhöõng Ngaøy Toaøn xaù cuûa anh chò em taøn taät, ñaõ tuyeân boá nhö sau: Nhìn thaáy caùc ngöôøi taøn taät saün saøng vöôït qua moïi khoù khaên ñeå ñeán Roma, laøm cho toâi hieåu raèng: Toân giaùo quan troïng nhö theá naøo trong ñôøi soáng cuûa con ngöôøi. Thöïc taïi naøy laøm cho toâi suy tö nhieàu, cuõng nhö nhöõng laàn toâi tham döï cuoäc haønh höông cuûa anh chò em taøn taät vaø beänh nhaân taïi Loä ñöùc. Trong nhöõng hoaøn caûnh naøy, toâi hieåu raèng söï ñau khoå vaø ñöùc tin, laø nhöõng giaù trò khoâng theå taùch lìa ñöôïc. Söï ñau khoå cuûa caùc beänh nhaân vaø caùch thöùc soáng trong ñau khoå ñem laïi moät baøi hoïc cho taát caû chuùng ta, nhöõng ngöôøi laønh maïnh, nhöng laïi luoân luoân than phieàn veà nhöõng vieäc raát taàm thöôøng, khoâng ñaùng chi.

 Trong caùc cuoäc haønh höông Loä ñöùc Baø Giuseppa luoân luoân saün saøng giuùp ñôõ caùc ngöôøi taøn taät, caùc beänh nhaân. Baø giaûi thích theâm raèng: phuïc vuï tha nhaân laø coâng vieäc caên baûn cuûa ngöôøi tín höõu Kitoâ. Neáu chuùng ta khoâng laøm cho mình trôû neân höõu ích cho nguôøi anh chò em caàn ñeán chuùng ta vaø khoâng saün saøng bieåu loä tình thöông yeâu ñoái vôùi hoï, thì ñieàu naày coù nghóa laø chuùng ta chöa thöïc söï coù ñöùc tin. Toâi tin raèng: Naêm Thaùnh naøy ñang thuùc ñaåy moãi moät ngöôøi trong chuùng ta suy tö veà ñieåm quan troïng naøy. Caùc baïn treû tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân vöøa roài cho chuùng ta thaáy roõ thaùi ñoä göông maãu cuûa hoï: yeâu thöông, phuïc vuï vaø soáng trong tình huynh ñeä Kitoâ , khoâng phaân bieät bieân giôùi, chuûng toäc, vaên hoùa, ngoân ngöõ...

 Trong nhoùm ngöôøi haønh höông taïi Ñeàn thôø Santa Maria Maggiore, coù Kieán truùc sö Andrea Bignone., ngöôøi Genova (Taây baéc nöôùc YÙ). OÂng ñeán Roma haønh höông, ñeå theo göông caùc ngöôøi haønh höông thôøi Trung coå, nhöõng keû ñaõ phaûi gaëp nhieàu khoù khaên treân ñöôøng ñeán Roma. OÂng noùi: Caùc ngöôøi haønh höông naøy laø cha oâng chuùng ta trong ñöùc tin. Göông saùng cuûa caùc ngaøi thuùc giuïc chuùng ta löôùt thaéng moïi khoù khaên trong ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa nguôøi tín höõu Kitoâ. Treân theá giôùi ngaøy nay, thöïc ra khoù tìm ñöôïc nhöõng tín höõu coù theå theo göông caùc baäc tieàn nhaân haønh höông vôùi bieát bao khoù khaên vaø nguy hieåm. Nhöng toâi nghó: Ñieàu quan troïng laø caûm thaáy mình laø ngöôøi haønh höông thöïc trong taâm hoàn, daán thaân soáng ñöùc tin haèng ngaøy vaø minh chöùng ñöùc tin baèng vieäc laøm cuï theå. Naêm Thaùnh seõ qua. Naêm Thaùnh chæ laø khôûi ñieåm cuûa cuoäc haønh höông “haèng ngaøy“ cuûa moãi ngöôøi trong chuùng ta. Naêm Thaùnh laø thôøi gian thuùc giuïc chuùng ta caûi thieän ñôøi soáng. Coâng vieäc canh taân ñôøi soáng, cuûng coá vaø minh chöùng ñöùc tin laø coâng vieäc phaûi laøm haèng ngaøy trong ñôøi soáng. Ñaây laø yù nghóa saâu xa cuûa Naêm Thaùnh.

 OÂng Andrea coøn noùi tieáp nhö sau: Ñeán Roma ñöôïc laø ñieàu raát toát, nhöng khoâng phaûi moïi ngöôøi coù theå laøm ñöôïc, vì Roma laø thuû ñoâ Giaùo hoäi coâng giaùo, laø trung taâm cuûa Kitoâ giaùo, laø nguoàn goác ñöùc tin vaø laø nôi thôû baàu khí cuûa Giaùo hoäi hoaøn vuõ. Toâi bò xuùc ñoäng nhieàu bôûi lôøi ÑTC noùi vôùi hai trieäu thanh nieân hieän dieän taïi ñaây, trong Ngaøy theá giôùi Thanh nieân, bôûi vì toâi yù thöùc ñöôïc raèng: ñöùc tin cuûa hoï maïnh meõ nhö theá naøo. Kieán truùc sö keát thuùc caâu chuyeän nhö sau: Toâi nghó raèng: Naêm Thaùnh giuùp chuùng ta yù thöùc roõ raøng hôn: chuùng ta phaûi laø nhöõng tín höõu Kitoâ nhö theá naøo treân theá giôùi ngaøy nay vaø do ñoù, laøm cho chuùng ta hieåu raèng: moãi moät ngöôøi trong chuùng ta, vôùi söï daán thaân, duø chæ qua nhöõng cöû chæ nhoû beù, chuùng ta coù theå laøm cho xaõ hoäi trôû neân toát laønh hôn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page