Vaøi ñieåm noâi dung
cuûa Baûn Tuyeân ngoân chung
keát thuùc Ñaïi Hoäi Toâng Ñoà Giaùo Daân

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm noâi dung cuûa Baûn Tuyeân ngoân chung, keát thuùc Ñaïi Hoäi Toâng Ñoà Giaùo Daân.

 Ñaïi hoäi theá giôùi cuûa Toâng ñoà Giaùo daân, do Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân, toå chöùc trong boá caûnh cuûa Naêm Toaøn Xaù 2000, ñaõ ñöôïc khai maïc saùng thöù baåy ngaøy 25/ 11, vaø ñaõ beá maïc chieàu 30 thaùng 11 vöøa qua, taïi Roma vôùi moät Baûn Tuyeân ngoân raát maïnh meõ keâu goïi: Ngöôøi giaùo daân haõy saün saøng ñem löûa thieâu ñoát theá giôùi.

 Thaùi ñoä cöông quiyeát daán thaân naøy laø vieäc ñaùp laïi caùch haêng say lôøi keâu goïi cuûa ÑTC göûi cho ngöôøi giaùo daân trong baøi giaûng Thaùnh Leã Chuùa nhaät 26.11.2000 taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ. Ngaøi noùi: Vieäc toâng ñoà cuûa anh chò em raát caàn thieát, ñeå Tin Möøng trôû neân aùnh saùng, muoái vaø men cuûa moät nhaân loaïi môùi.

 Nhaân danh taát caû Coäng ñoàng Giaùo daân treân theá giôùi, 550 ñaïi dieän cuûa caùc Hoäi ñoàng Giaùm muïc vaø caùc Phong traøo, caùc Hoäi ñoaøn Giaùo hoäi treân theá giôùi, ñeán töø naêm Chaâu, tham döï Ñaïi Hoäi, vaø laõnh nhaän traùch nhieäm ñaõ ñöôïc Coâng ñoàng chung Vatican II vaø ÑTC, chuû chaên toaøn Giaùo hoäi, phuù thaùc cho, caùch rieâng trong Ngaøn Naêm môùi naøy. Daán thaân naøy ñaõ ñöôïc caùc Vò ñaïi dieän tham döï Hoäi nghò nhaéc laïi trong trong böùc ñieän vaên göûi leân ÑTC, vaøo ngaøy beá maïc. Noäi dung böùc ñieän vaên nhö sau: Chuùng con muoán ñaùp laïi baèng taát caû nghò löïc cuûa ngöôøi giaùo daân lôøi keâu goïi cuûa ÑTC ñaõ noùi vôùi chuùng con taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ: Neáu anh chò em seõ laø caùi maø anh chò em phaûi laø, thì anh chò em coù theå ñoát chaùy caû theá giôùi naøy. Ñaây cuõng laø lôøi keâu goïi ÑTC göi cho Giôùi treû tham döï Ngaøy theá giôùi Thaùnh nieân laàn thöù XV vöøa qua, khi hoï tuï hoïp taïi khuoâng vieân Ñaïi hoïc Tor Vergata: Caùc con haõy ñem löûa thieâu ñoát theá giôùi.

 Vai troø cuûa ngöôøi giaùo daân trong Ngaøn naêm thöù ba, tuy laø thieåu soáâ veà phaåm, nhöng laø muoái ñaát, laø nhöõng chöùng nhaân hieäu nghieäm, saün saøng vöôït qua moïi thaùch ñoá cuûa thôøi ñaïi. Baûn tuyeân ngoân keát thuùc Ñaïi Hoäi ñaõ noùi roõ nhö sau: Chuùng ta ñöôïc môøi goïi trôû neân muoái ñaát.... Chuùng ta hieåu raèng: ôn goïi vaø söù vuï cuûa chuùng ta ôû taïi vieäc bieán ñoåi moät theá giôùi, luoân luoân thay ñoåi, theo chöông trình ñaày yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa.

 Caùc tham döï vieân Ñaïi Hoäi coøn nhaán maïnh theâm trong Tuyeân Ngoân nhö sau: Thôøi ñaïi chuùng ta khoâng nhöõng bò thoáng trò bôûi neàn vaên hoùa cuûa söï cheát: qua vieäc phaù thai, laøm cho cheát eâm dòu, nhöng cuõng coøn bò ñaùnh daáu bôûi moät neàn vaên hoùa choáng Kitoâ, vôùi thaùi ñoä laõnh ñaïm, vôùi Thuyeát Hö voâ vaø Thuyeát töông ñoái luaân lyù; Tuy nhieân cuõng coøn coù moät söï tìm kieám haêng say Thieân Chuùa vaø tìm kieám yù nghóa saâu xa cuûa cuoäc soáng. Trong boái caûnh töông phaûn naøy, ngöôøi tín höõu giaùo daân laõnh nhaän traùch nhieäm daán thaân trong coâng vieäc huaán luyeän vaø giaùo duïc veà ñöùc tin vaø nhìn nhaän boån phaän ñaàu tieân cuûa mình laø vieäc xaây döïng moät xaõ hoäi nhaân ñaïo hôn.

 Ñeå thöïc hieän boån phaän naøy, ngöôøi giaùo daân saün saøng coäng taùc vôùi moïi tín höõu Kitoâ, vôùi caùc tín höõu cuûa caùc toân giaùo khaùc vaø vôùi moïi ngöôøi thieän chí. Hoaøn toaøn soáng giöõa theá gian, luoân luoân saün saøng ñoái thoaïi, ngöôøi tín höõu giaùo daân khoâng bao giôø ñeå maát ñi caên cöôùc vaø söù vuï rieâng cuûa mình. Baûn tuyeân ngoân vieát theâm nhö sau: Chuùng ta saün saøng laøm chöùng cho veû xinh ñeïp cuûa ngöôøi tín höõu giaùo daân trong Giaùo hoäi vaø trong xaõ hoäi: ôû ñaâu coù cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa Kitoâ, ôû ñoù coù söï thay ñoåi ñôøi soáng con ngöôøi. Moät chöùng taù khoâng caên cöù treân con soá ñoâng. Dó nhieân chaân lyù cuûa kinh nghieäm Kitoâ khoâng bao giôø ñöôïc do löôøng baèng nhöõng con soá hay baèng quyeàn bính. Caùi nguy hieåm thöïc söï khoâng heä taïi ôû thieåu soá, baát cöù nôi ñaâu: thieåu soá trong moät quoác gia vaãn coù truyeàn thoáng Kitoâ, hay thieåu soá taïi nhöõng quoác gia vöøa ñöôïc rao giaûng Tin Möøng trong thôøi gian môùi ñaây, nhöng ñieàu nguy hieåm thöïc söï heä taïi ôû vieäc trôû neân khoâng ñaùng keå hay voâ ích cho theá giôùi naøy. Vì theá, chuùng ta (ngöôøi tín höõu giaùo daân) ñöôïc môøi goïi trôû neân muoái ñaát, hoaøn toaøn ghìm mình trong xaõ hoäi vaø laøm cho thöïc taïi rieâng bieät cuûa ñöùc tin chuùng ta troå sinh nhöõng thaønh quaû toát ñeïp cho theá giôùi.

 Nhö vaäy, ngöôøi tín höõu giaùo daân khoâng kheùp kín mình vaøo nhöõng boån phaän thuoäc phaïm vò giaùo hoäi, nhöng trôû neân nhöõng toâng ñoà ñöôïc sai ñi trong theá giôùi. ÑTC ñaõ nhaéc laïi cho chuùng ta raèng: nhôø daán thaân cuûa caùc ngöôøi giaùo daân trong caùc laõnh vöïc khaùc nhau cuûa ñôøi soáng, maø söï hieän dieän cuûa söù ñieäp Kitoâ coù theå ñöôïc theå hieän trong nhöõng môi tröôøng ñoù. Trong thôøi ñaïi cuûa nhöõng thay ñoåi taän goác reã trong neàn vaên hoùa, chuùng ta ñöôïc môøi goïi laøm chöùng raèng: Giaùo hoäi laø moät daáu hieäu cuûa söï hieäp thoâng vaø hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi daân toäc. Chuùng ta khaùm phaù ra raèng: chuùng ta ñöôïc môøi goïi tham döï tích cöïc vaøo söù vuï rao giaûng Tin Möøng cuûa Giaùo hoäi. Ñoái vôùi chuùng ta, ngöôøi tín höõu giaùo daân, söù vuï cuûa chuùng ta laø ôû giöõa theá gian. Vieäc xaây döïng thöïc söï cuûa Giaùo hoäi laø coâng vieäc cuï theå cuûa nhöõng con ngöôøi nam, nöõ, ñöôïc môøi goïi soáng trong söï töï do, nhôø qua cuoäc gaëp gôõ thöïc söï vôùi Chuùa Kitoâ.

 Trong phaàn cuoái, Baûn tuyeân ngoân nhaéc laïi moät laàn nöõa lôøi ÑTC caên daën trong Thaùnh leã Chuùa nhaät 26.11.2000, raèng: Neáu anh chò em seõ laø caùi maø anh chò em phaûi laø, neáu anh chò em soáng Kitoâ giaùo ñaày ñuû, thì anh chò em coù theå ñem löûa ñoát chaùy caû theá giôùi naøy. Vieäc ñoát chaùy naøy phaùt xuaát bôûi moät söï khieâm toán xaùc tín veà coâng vieäc cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi soáng chuùng ta. Sau 35 naêm beá maïc Coâng ñoàng chung Vatican II, chuùng ta ñang thaáy moät Muøa Xuaân môùi heù môû. Chuùng ta coù moät hy voïng môùi: laø trôû neân nhöõng ngöôøi ñöôïc sai ñi trong Ngaøn Naêm thöù ba naøy vôùi nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâsu: Ta laø caây nho, caùc con laø ngaønh nho. Ai ôû trong Ta vaø Ta ôû trong hoï, seõ ñem laïi nhieàu hoa traùi toát laønh, bôûi vì khoâng coù Ta, caùc con khoâng theå laøm neân vieäc gì (Ga 15, 5).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page