Hoäi thaûo quoác teá veà vieäc
giaûm bôùt nôï quoác teá vaø caûnh ngheøo khoå

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi thaûo quoác teá veà vieäc giaûm bôùt nôï quoác teá vaø caûnh ngheøo khoå.

 Vatican - 02.12.2000 - Töø muøng 3 ñeán muøng 6 thaùng 12/2000, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, toå chöùc nhöõng ngaøy hoäi thaûo veà ñeà taøi: Vieäc giaùm bôùt nôï quoác teá vaø caûnh ngheøo naøn treân theá giôùi.

 Muïc ñích cuûa nhöõng ngaøy hoäi thaûo laø ñeå kieåm ñieåm laïi nhöõng thaønh quaû cuûa nhieàu saùng kieán lieân heä ñeán nhöõng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC trong Naêm Toaøn xaù, ñöôïc coi nhö laø thôøi kyø thuaän tieän ñeå giaûm bôùt, neáu khoâng theå tha heát, caùc moùn nôï quoác teá, hieän ñang ñeø naëng treân nhieàu quoác gia (xem TMA, 51).

 Vieäc ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa ÑTC trong nhöõng naêm chuaån bò vaø trong Naêm cöû haønh Toaøn xaù, coù theå noùi raát quaûng ñaïi vaø ñöôïc phoå bieán treân caû theá giôùi, ñoàng thôøi ñöôïc cuï theå hoùa baèng nhieàu saùng kieán vaø daán thaân ñaày yù nghóa cuûa nhieàu chính phuû vaø toå chöùc quoác teá. Trong nhöõng ngaøy hoäi thaûo, caùc vò tham döï cuõng baøn ñeán nhöõng theå thöùc naøo, ñeå giaûm bôùt caùc moùn nôï, coù theå giuùp caùch cuï theå vaøo chieán dòch choáng caûnh ngheøo khoå treân theá giôùi.

 Tham döï cuoäc hoäi thaûo naøy coù caùc giaùm muïc vaø chuyeân vieân cuûa hôn 20 quoác gia ngheøo nhaát vaø maéc nôï nhieàu hôn caû. Ngoaøi ra coøn coù ñaïi bieåu cuûa caùc Toå chöùc coâng giaùo daán thaân trong vieäc phaùt trieån caùc daân toäc.

 Sau dieãn vaên khai maïc cuûa Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng, Ñöùc Cha Diarmuid Martin, thö kyù Hoäi ñoàng höôùng daãn caùc cuoäc thaûo luaän.

 Caùc vò thuyeát trình noùi ñeán nhöõng vaán ñeà lieân heä ñeán tình hình hieän taïi veà nôï naàn cuûa caùc nöôùc ngheøo hôn caû - ñeán baûn chaát cuûa caùc saùng kieán hieän haønh ñeå laøm nheï bôùt moùn nôï vaø caûnh ngheøo khoå - roài ñeán vai troø vaø kinh nghieäm cuûa caùc Toå chöùc Giaùo hoäi vaø nhöõng vieãn töôïng töông lai. ( L’Oss. Rom. 02.12.2000 ).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page