Baøi giaûng cuûa ÑTC
trong thaùnh leã daønh cho caùc baïn treû
taïi KORAZIN, Nuùi Baùt Phuùc,
luùc 10 giôø saùng thöù Saùu 24/3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuûa ÑTC trong thaùnh leã daønh cho caùc baïn treû taïi KORAZIN, Nuùi Baùt Phuùc, luùc 10 giôø saùng thöù Saùu 24/3/2000.

 "Anh chò em haõy nhìn ñeán ôn goïi cuûa mình" (1 Co 1, 26)

 Hoâm nay, nhöõng lôøi treân cuûa thaùnh Phaoloâ ñöôïc gôûi ñeán cho taát caû chuùng ta ñeán ñaây nôi Nuùi Baùt Phuùc naày. Chuùng ta ñang ngoài treân ñoài nhö nhöõng ñoà ñeä ñaàu tieân vaø chuùng ta laéng nghe Chuùa Gieâsu. Trong thinh laëng, chuùng ta nghe ñöôïc tieáng noùi nheï nhaøng nhöng thoâi thuùc cuûa Chuùa, nheï nhaøng teá nhò nhö vuøng ñaát laønh naày vaø thoâi thuùc khaån thieát nhö lôøi môøi goïi phaûi choïn löïa giöõa soáng vaø cheát.

 Bieát bao theá heä tröôùc chuùng ta ñaõ bò ñaùnh ñoäng saâu xa bôûi Baøi Giaûng Treân Nuùi! Bieát bao ngöôøi treû qua caùc theá heä ñaõ quy tuï quanh Chuùa Gieâsu ñeå hoïc bieát nhöõng lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi, nhö chuùng con, nhöõng ngöôøi treû thaân meán, (chuùng con) quy tuï nhau hoâm nay nôi ñaây! Bieát bao taâm hoàn treû ñaõ ñöôïc soi saùng bôûi söùc maïnh thu huùt cuûa con ngöôøi Chuùa vaø bôûi söï thaät ñaày söùc loâi cuoán cuûa söù ñieäp Ngaøi! Thaät laø ñieàu kyø dieäu, vieäc chuùng con quy tuï nhau nôi ñaây!

 Toâi xin caùm ôn Ñöùc Toång Giaùm Muïc Boutros Mouallem, vì nhöõng lôøi chaøo thaân tình cuûa ngaøi. Xin ngaøi haõy chuyeån lôøi chaøo cuûa toâi ñeán toaøn theå coäng ñoaøn coâng giaùo theo nghi thöùc hy laïp melkite, maø ngaøi laø vò chuû tòch. Toâi xin chaøo nhöõng thaønh phaàn cuûa coäng ñoaøn coâng giaùo theo nghi thöùc la tinh, keå caû nhöõng tín höõu noùi tieáng do thaùi; toâi xin chaøo coäng ñoaøn Maronite, coäng ñoaøn Syrian, coäng ñoaøn Armenian, coäng ñoaøn Caldeâ vaø taát caû nhöõng anh chò em chuùng ta thuoäc caùc giaùo hoäi kitoâ vaø nhöõng coäng ñoaøn giaùo hoäi khaùc. Toâi xin gôûi nhöõng lôøi caùm ôn ñaëc bieät ñeán nhöõng ngöôøi baïn hoài giaùo coù maët nôi ñaây, vaø caùm ôn nhöõng thaønh vieân cuûa coäng ñoaøn ñöùc tin do thaùi giaùo vaø coäng ñoaøn Druse.

 Cuoäc gaëp gôõ hoâm nay gioángnhö laø moät gaëp gôõ chuaån bò cho Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû seõ ñöôïc toå chöùc vaøo thaùng 8/2000 tôùi ñaây taïi Roma. Ngöôøi baïn treû ñoïc baøi dieãn vaên chaøo möøng luùc naûy, ñaõ höùa laø chuùng con seõ ñeán Roma! Hôõi nhöõng ngöôøi treû taïi Do Thaùi, taïi Laõnh Thoå töï trò Palestine, taïi Giordan vaø ñaûo Cyprus; hôõi nhöõng ngöôøi treû mieàn Trung Ñoâng, hôõi nhöõng ngöôøi treû taïi Phi Chaâu, AÙ Chaâu, AÂu Chaâu, Myõ Chaâu vaø Ñaïi Döông Chaâu! Cha xin chaøo chuùc töøng ngöôøi chuùng con,vôùi tình thöông meán cuûa cha!

 2. Nhöõng keû ñaàu tieân nghe baøi giaûng Taùm Moái Phuùc Thaät cuûa Chuùa Gieâsu luùc ñoù, coøn mang trong taâm hoàn cuûa hoï kyû nieäm veà moät nuùi khaùc nöõa, laø Nuùi Sinai. Caùch ñaây moät thaùng, Cha ñaõ ñöôïc ôn ñi ñeán ñoù, nôi maø Thieân Chuùa ñaõ noùi chuyeän vôùi oâng Moâisen vaø ñaõ trao ban Leà Luaät, "ñöôïc ngoùn tay Thieân Chuùa vieát ra" (Xh 31, 18) treân nhöõng baûn ñaù. Hai ngoïn nuùi - Nuùi Sinai vaø Nuùi Baùt Phuùt -- cung caáp cho chuùng ta baûn chæ ñöôøng cho cuoäc soáng kitoâ, laø baûn toùm keát nhöõng traùch nhieäm cuûa chuùng ta tröôùc nhan Thieân Chuùa vaø laø con ñöôøng hoaøng kim tieán ñeán söï tröôûng thaønh thieâng lieâng vaø söï töï do.

 Möôøi ñieàu raên cuûa Nuùi Sinai xem ra nhö tieâu cöïc: "Con khoâng ñöôïc coù nhöõng vò thaàn giaû tröôùc maët Ta.. Con khoâng ñöôïc gieát ngöôøi, khoâng ñöôïc phaïm toäi ngoaïi tình, khoâng ñöôïc aên caép, khoâng ñöôïc laøm chöùng doái.." (Xh 20, 3.13- 16). Nhöng thaät ra Möôøi Ñieàu Raên naày heát söùc tích cöïc. Vöôït qua beân kia ñieàu xaáu ñöôïc neâu danh, Möôøi Ñieàu Raên chæ ra con ñöôøng cuûa Luaät Tình Thöông, ñieàu raên thöù nhaát vaø cao caû nhaát trong caùc ñieàu raên: "Con haõy yeâu thöông Thieân Chuùa vôùi heát taâm hoàn, heát linh hoàn vaø heát trí khoân.. Vaø con haõy yeâu thöông anh chò em nhö chính mình con." (Mt 22, 37,39). Chính Chuùa Gieâsy noùi raèng Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå huûy boû, nhöng ñeå laøm troïn Leà Luaät (x. Mt 5, 17). Söù ñieäp cuûa Chuùa laø ñieàu môùi meõ, nhöng khoâng huûy boû ñieàu gì ñi tröôùc; nhöng söù ñieäp cuûa Chuùa höôùng daån nhöõng gì ñi tröôùc ñöôïc phaùt trieån troïn veïn heát möùc cuûa noù! Chuùa Gieâsu rao giaûng raèng con ñöôøng soáng tình thöông laøm cho leà luaät ñöôïc neân troïn (x. Gal 5, 14). Vaø Chuùa Gieâsu ñaõ giaûng daïy söï thaät heát söùc quan troïng naày treân ngoïn ñoài ñaây cuûa mieàn Galileâ.

 3. Chuùa phaùn; "Phuùc cho chuùng con, taát caû nhöõng ai ngheøo trong tinh thaàn, teá nhò vaø nhaân töø; phuùc cho chuùng con, nhöõng ai ñang than khoùc, quan taâm cho nhöõng gì ngay chính, trong saïch trong taâm hoàn, thöïc thi hoøa bình; phuùc cho chuùng con,nhöõng keû bò baùch haïi!" Nhöõng lôøi cuûa Chuùa Gieâsu xem ra nhö kyø laï. Thaät laø kyø laï khi Chuùa Gieâsu ñeà cao nhöõng keû maø theá giôùi caùch chung cho laø yeáu heøn. Ngaøi noùi vôùi hoï: "Phuùc cho chuùng con, nhöõng ai xem ra nhö bò thua thieät, bôûi vì chuùng con laø nhöõng keû thaéng thaät söï: Nöôùc Trôøi laø cuûa chuùng con!" Ñöôïc noùi leân bôûi Ñaáng "hieàn laønh vaø khieâm nhöôïng" trong loøng (Mt 11, 29), nhöõng lôøi treân laø moät thaùch thöùc ñoøi buoäc moät söï thay ñoåi saâu xa vaø lieân læ trong tinh thaàn, moät söï thay ñoåi con tim.

 Chuùng con, nhöõng ngöôøi treû, chuùng con hieåu ñöôïc taïi sai vieäc thay ñoåi taâm hoàn laø ñieàu heát söùc caàn thieát. Bôûi vì chuùng con ñang yù thöùc veà moät tieáng goïi khaùc beân trong chuùng con vaø quanh chuùng con, moät tieáng noùi ngöôïc laïi. Ñoù laø tieáng noùi quaû quyeát: Phuùc cho keû haõnh dieän vaø baïo haønh, nhöõng keû thaønh ñaït baèng moïi giaù, nhöõng keû khoâng coù löông taâm, khoâng bieát thöông xoùt, baát chính, gaây chieán tranh chôù khoâng phaûi kieán taïo hoøa bình, vaø baùch haïi nhöõng ai caûn trôû böôùc ñöôøng cuûa hoï". Vaø tieáng noùi naày xem ra nhö ñöôïc chaáp nhaän trong theá giôùi, nôi maø keû baïo haønh thöôøng hay thaéng theá, vaø keû baát löông xem ra thaønh coâng. Tieáng noùi cuûa söï döõ quaû quyeát: "Phaûi, ñuùng vaäy. Nhöõng keû chieán thaéng laø nhöõng keû baïo haønh vaø baát löông nhö theá! Hoï môùi laø keû coù phuùc!"

 4. Chuùa Gieâsu coáng hieán cho chuùng ta moät söù ñieäp hoaøn toaøn khaùc! Khoâng xa nôi naày bao nhieâu, Chuùa Gieâsu ñaõ goïi nhöõng moân ñeä ñaàu tieân, nhö Ngöôøi goïi chuùng con giôø ñaây. Lôøi môøi goïi cuûa Chuùa luoân luoân ñoøi hoûi moät söï choïn löïa giöõa hai tieáng noùi tranh giaønh nhau trong taâm hoàn chuùng con, ngay caû baây giôø nöõa, treân ngoïn ñoài naày, moät söï choïn löïa giöõa thieän vaø aùc, giöõa soáng vaø cheát. Thöû hoûi nhöõng ngöôøi treû cuûa theá kyû thöù 21 seõ choïn nghe theo tieáng noùi naøo ñaây? Tin vaøo Chuùa Gieâsu, coù nghóa laø choïn tin vaøo nhöõng gì Chuùa daïy, cho duø lôøi daïy ñoù coù kyø laï ñeán theá naøo ñi nöõa, vaø choïn töø choái nhöõng môøi goïi cuûa söï döõ, cho duø xem ra ñaùnh roäng vaø thu huùt ñeán maáy ñi nöõa!

 Chuùa Gieâsu khoâng phaûi chæ thuaàn tuùy rao giaûng Taùm Moái Phuùc Thaät! Nhöng Chuùa coøn soáng nhöõng Moái phuùc ñoù. Ngaøi laø Moái Phuùc. Nhìn vaøo Chuùa, chuùng con seõ thaáy yù nghóa theá naøo laø soáng ngheøo khoù trong tinh thaàn, laø dòu daøng vaø nhaân töø, laø khoùc than, laø lo laéng cho ñieàu ngay chính, laø soáng trong saïch trong taâm hoàn, laø xaây döïng hoøa bình, laø bò baùch haïi. Vì theá maø Chuùa coù quyeàn noùi: "Haõy ñeán vaø theo Ta!" Chuùa khoâng noùi caùch ñôn sô: "Haõy laøm ñieàu ta noùi!" nhöng Chuùa laïi noùi: "Haõy ñeán vaø theo Ta!"

 Chuùng con nghe tieáng Chuùa treân ñoài naày.Vaø chuùng con tin ñieàu Ngöôøi daïy. Nhöng nhö nhöõng moân ñeä ñaàu tieân taïi bieån hoà Galileâ, chuùng con caàn phaûi boû laïi thuyeàn vaø löôùi; vaø ñieàu naày khoâng bao giôø deã laøm, nhaát laø khi chuùng con phaûi ñoái dieän vôùi moät töông lai khoâng chaéc chaén vaø bò caùm doã maát nieàm tin vaøo phaàn gia taøi kitoâ chuùng con. Soáng ngöôøi kitoâ toát coù theå xem ra nhö ngoaøi söùc löïc chuùng con trong theá giôùi ngaøy nay. Nhöng Chuùa Gieâsu khoâng ñöùng beân ngoaøi nhìn vaøo vaø ñeå chuùng con moät mình ñeå ñöông ñaàu vôùi thaùch thöùc. Ngöôøi luoân luoân hieän dieän vôùi chuùng con ñeå bieán ñoåi söï yeáu ñuoái cuûa chuùng con thaønh söùc maïnh. Haõy tin töôûng vaøo Chuùa khi ngaøi noùi: "Ôn Ta ñuû cho con, vì söùc maïnh ta ñöôïc neân troïn trong söï yeáu ñuoái" (2 Co 12, 9)!

 5. Caùc moân ñeä daønh ra thôøi giôø soáng vôùi Chuùa. Caùc ngaøi ñaït ñeán möùc hieåu bieát vaø yeâu meán Chuùa thaät saâu xa. Caùc ngaøi khaùm phaù yù nghóa cuûa ñieàu maø thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ moät laàn noùi vôùi Chuùa Gieâsu: "Thöa Thaày, chuùng con seõ ñeán vôùi ai baây giôø? Thaày coù nhöõng lôøi ban söï soáng (Jn 6, 68). Caùc ngaøi khaùm phaù raèng nhöõng lôøi ban söï soáng laø nhöõng lôøi cuûa nuùi Sinai vaø nhöõng lôøi cuûa Nuùi Baùt Phuùc. Vaø ñoù laø söù ñieäp maø caùc ngaøi rao giaûng khaép nôi.

 Luùc leân trôøi, Chuùa Gieâsu trao cho caùc moân ñeä söù maïng vaø lôøi baûo ñaûm nhö sau: "Moïi quyeàn treân trôøi döôùi ñaát ñaõ ñöôïc ban cho Thaày. Vaäy, chuùng con haõy ra ñi, thu thaäp ñoà ñeä giöõa muoân daân.. Vaø ñaây, Thaày ôû cuøng chuùng con moïi ngaøy, cho ñeán taän cuøng thôøi gian" (Mt 28, 18- 20). Hai ngaøn naêm qua, nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa ñaõ thi haønh söù maïng naày. Giôø ñaây, vaøo luùc bình minh cuûa NgaønNaêm Thöù Ba, ñeán phieân chuùng con! Ñeán phieân chuùng con ra ñi khaép theá giôùi rao giaûng söù ñieäp cuûa Möôøi Ñieàu Raên vaø Taùm Moái Phuùc Thaät. Khi Thieân Chuùa noùi, thì Ngaøi noùi nhöõng gì quan troïng nhaát cho töøng ngöôøi, töøng daân toäc cuûa theá kyû 21, cuõng gioáng nhö tröôùc kia, khi cho nhöõng ngöôøi soáng theá kyû thöù nhaát. Möôøi Ñieàu Raên vaø Caùc Moái Phuùc Thaät noùi ñeán söï thaät vaø söï toát laønh, noùi ñeán aân suõng vaø söï töï do: noùi ñeán taát caû nhöõng gì caàn thieát ñeå böôùc vaøo Nöôùc Chuùa Kitoâ. Giôø ñaây ñeán phieân chuùng con trôû thaønh nhöõng toâng ñoà can ñaûm cuûa Nöôùc Chuùa!

 Hôõi nhöõng ngöôøi treû taïi Thaùnh Ñòa, hôõi nhöõng ngöôøi treû treân theá giôùi: haõy traû lôøi cho Chuùa vôùi taâm hoàn saün saøng muoán vaø côûi môû! Saün saøng muoán vaø côûi môû, gioáng nhö taâm hoàn cuûa ngöôøi con cao caû nhaát cuûa vuøng ñaát Galileâ, laø Meï Maria, Meï cuûa Chuùa Gieâsu. Thöû hoûi Meï Maria ñaõ ñaùp laïi nhö theá naøo? Meï ñaõ thöa: "Naày toâi laø toâi tôù cuûa Thieân Chuùa. Xin Vaâng nhö lôøi ngaøi truyeàn" (Lv 1, 38).

 Laïy Chuùa Gieâsu Kitoâ, taïi nôi maø Chuùa bieát roõ vaø yeâu meán heát söùc, xin haõy laéng nghe nhöõng taâm hoàn treû trung vaø quaûng ñaïi! Xin thöông tieáp tuïc giaûng ñaïy cho nhöõng ngöôøi treû ñaây söï thaät cuûa Möôøi Ñieàu Raên vaø cuûa Caùc Moái Phuùc Thaät. Xin haõy laøm cho nhöõng ngöôøi treû ñaây trôû thaønh nhöõng chöùng nhaân vui töôi cho söï thaät cuûa Chuùa vaø trôû thaønh nhöõng toâng ñoà ñaày xaùc tín cho Nöôùc Chuùa. Xin haõy luoân hieän dieän vôùi hoï, nhaát laø khi vieäc theo Chuùa vaø soáng Phuùc AÂm trôû thaønh khoù khaên vaø ñoøi hoûi! Chuùa laø söùc maïnh cuûa hoï!Chuùa laø chieán thaéng cuûa hoï!

 Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ laøm cho nhöõng ngöôøi treû ñaây trôû thaønh nhöõng baïn höõu cuûa Chuùa, xin haõy gìn giöõ chuùng luoân luoân gaàn guûi vôùi Chuùa. Amen!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page