Vaøi nhaän ñònh veà vieäc
Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn
xin ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi nhaän ñònh veà vieäc Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn xin ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn.

 Ñaàu thaùng ba naêm 2000, trong chuyeán vieáng thaêm Vatican, OÂng Kim Dae Jung, Toång thoáng Nam Haøn, ñaõ xin ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn. ÑTC traû lôøi: Ñaây laø moät coâng vieäc raát khoù khaên. Toång thoáng xin baûo ñaûm laø oâng seõ ñöùng ra laøm trung gian vaø ñöa ra ñeà nghò naøy vôùi Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn. Sau ñoù, ñeán ñaàu thaùng saùu cuõng naêm 2000, Toång thoáng Nam Haøn vieáng thaêm Bình nhöôõng (Pyongyang). Trong cuoäc gaëp gôõ raát thaân maät giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam, tuy vaãn coi nhau laø thuø ñòch töø 50 naêm nay, Toång thoáng Nam Haøn ñaõ ñeà nghò vôùi Chuû tòch Baéc Haøn môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm. Chuû tòch khoâng töø choái lôøi yeâu caàu cuûa Toång thoáng Nam Haøn. OÂng chæ hoûi: Vaäy Naêm nay Ñöùc Gioan Phaoloâ II bao nhieâu tuoåi roài. Toång hoáng Nam Haøn traû lôøi: ÑTC thoï 80 tuoåi. Chuû tòch ñoàng yù vaø trao traùch nhieäm tieáp xuùc vôùi Vatican cho Chính phuû Nam Haøn. Ñaïi söù Nam Haøn caïnh Toøa Thaùnh ñaõ chính thöùc loan baùo cho Vatican bieát veà yù ñònh cuûa Chính phuû Baéc Haøn.

 Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn hoaøn toaøn uûng hoä chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bình nhöôõng. Nam haøn ñaõ ñöôïc ÑTC vieáng thaêm hai laàn: laàn thöù I vaøo naêm 1984, nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm Daân toäc Ñaïi Haøn laõnh nhaän ñöùc tin coâng giaùo. Trong dòp naøy, taïi Haùn Thaønh ÑTC ñaõ toân phong leân baäc Hieån Thaùnh 103 Vò Chaân phöôùc Töû ñaïo Ñaïi Haøn. Thaùng 10 naêm 1989, ÑTC trôû laïi vieáng thaêm Nam Haøn laàn thöù II, ñeå chuû toïa caùc leã nghi beá maïc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá ñöôïc toå chöùc taïi thuû ñoâ Haùn Thaønh. Nhôø hai chuyeán vieáng thaêm muïc vuï naøy, con soá ngöôøi coâng giaùo taïi Nam Haøn gia taêng caùch laï luøng: töø moät trieäu 700 ngaøn vaøo naêm 1984, nay leân tôùi 3 trieäu röôûi. Caùc Vò chuû chaên Giaùo hoäi Nam Haøn hieåu roõ ích lôïi bôûi caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC: khoâng nhöõng cuûng coá ñöùc tin caùc ngöôøi coâng giaùo, nhöng coøn laø moät cuoäc rao giaûng Tin Möøng raát hieäu nghieäm.

 Caùc Giaùm muïc Nam Haøn tha thieát vôùi vieäc hoøa giaûi vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc. Töø naêm 1965, Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn, döôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát vaø cöông quyeát cuûa HÑGM, ñaõ toå chöùc chieán dòch caàu nguyeän cho muïc ñích cao caû naøy. Chieán dòch caàu nguyeän ñang mang laïi nhöõng thaønh quaû toát ñeïp, khoâng nhöõng veà phöông dieän toân giaùo, nhöng caû trong laõnh vöïc chính trò, quaân söï, xaõ hoäi, kinh teá, vaên hoùa nöõa...

 Cuoái thang 7 cuõng naêm 2000, trong phieân hoïp taïi Haùn Thaùnh, Ban thöôøng vuï HÑGM Nam Haøn ñaõ soaïn thaûo moät böùc thö vaø göûi leân ÑTC. Trong thö naøy caùc Giaùm muïc caûm ôn ÑTC trong nhöõng naêm vöøa qua ñaõ aân caàn lo laéng ñeán daân toäc taïi Baéc Haøn bò naïn luït vaø naïn ñoùi. Cuõng trong thö naøy caùc vò chuû chaên Giaùo hoäi coâng giaùo taïi Nam Haøn khuyeán khích ÑTC chaáp nhaän lôøi môøi cuûa Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn. Sau ít ngaøy cuûa cuoäc gaëp gôõ lòch söû giöõa Toång thoáng Nam Haøn, oâng Kim Dae Jung (vò toång thoáng coâng giaùo ñaàu tieân cuûa Nam Haøn) vaø Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn, oâng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II), dieãn ra taïi Bình nhöôõng töø ngaøy 13 ñeán 15 thaùng 6 naêm nay, moät thö môøi cuûa Nhaø Caàm quyeàn Baéc Haøn ñaõ ñöôïc göûi tôùi Vatican.

 Dó nhieân cuõng coù moät soá ngöôøi taïi Nam Haøn khoâng ñoàng yù veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn, vì nhöõng lyù do sau ñaây:

 Theo leäï thöôøng, ÑTC ñeán vieáng thaêm moät Giaùo hoäi ñòa phöông taïi moät quoác gia. Taïi Baéc Haøn khoâng coù toå chöùc Giaùo Hoäi coâng giaùo caû, tuy taïi Bình nhöôõng coù moät nhaø thôø coâng giaùo. Hôn nöõa Nhaø Nöôùc Baéc Haøn theo cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn khoâng muoán bieát ñeán vaø cuõng khoâng cung caáp tin töùc gì veà nhöõng Giaùm muïc, Linh muïc, Tu só vaø Giaùo daân maát tích töø naêm 1945, naêm phaân chia laõnh thoå thaønh hai mieàn Baéc Haøn vaø Nam Haøn. Ñaøng khaùc Chính phuû Baéc Haøn khoâng chaáp nhaän töï do toân giaùo. Cho tôùi luùc naøy khoâng coù moät giaùm muïc naøo, keå caû Ñöùc TGM Giaùo phaän Haùn Thaønh ñöôïc boå nhieäm laøm Giaùm quaûn Toâng Toøa Bình nhöôõng cuõng khoâng ñöôïc pheùp vieáng thaêm Giaùo phaän. Vôùi tö caùch laø Giaùm quaûn Toång Toøa Bình nhöôõng, Ñöùc Cha Nicolas Cheong Jing-suk, TGM Haùn Thaønh, coù nhieäm vuï toå chöùc chuyeán vieáng thaêm vaø tieáp ñoùn ÑTC.

 Tuy nhieân, nhöõng lyù do vöøa ñöôïc neâu leân treân ñaây, ñeå khoâng chaáp nhaän chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi mieàn Baéc, laø nhöõng lyù do coù theå vöôït qua ñöôïc, ít ra trong luùc naøy, trong baàu khí ñang tieán ñeán hoøa giaûi vaø thoáng nhaát ñaát nöôùc vaø nhaát laø trong vieäc toû thieän chí cuûa Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn.

 Thaùng 8/2000, oâng Park Jie-won, Boâï tröôûng Vaên hoùa Nam Haøn, sau chuyeán vieáng thaêm Baéc Haøn, tuyeân boá: Nhaø Caàm quyeàn Baéc Haøn trong thôøi gian gaàn ñaây seõ môøi ñaïi dieän caùc coäng ñoàng toân giaùo chính thöùc vieáng thaêm. Trong caùc ñaïi dieän naøy coù caû ÑHY Stephen Kim Sou-hwan, cöïu TGM Haùn Thaønh, nhaân vaät ñaõ coù coâng xuùc tieán vieäc thoáng nhaát vaø hoøa giaûi, vaø Ñöùc Cha Nicolas Cherong-Jin-suk, vò keá nghieäp ÑHY Kim vaø laø chuû tòch HÑGM Nam Haøn. Nhöõng ngöôøi chuû tröông uûng hoä vaø khuyeán khích chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn, ñeàu yù thöùc vaø tin chaéc raèng: vôùi chuyeán vieáng thaêm lòch söû naøy, Baéc Haøn (hieän nay haàu nhö bò coâ laäp) seõ ñöôïc theá giôùi bieát ñeán vaø ñöôïc chuù yù nhieàu hôn; ñoàng thôøi Giaùo hoäi coâng giaùo taïi ñaây cuõng seõ ñöôïc coâng nhaän. Ai cuõng bieát raèng: caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi caùc quoác gia treân theá giôùi ñaõ vaø coøn ñang mang laïi nhieàu ích lôïi khoâng nhöõng trong trong laõnh vöïc toân giaùo, nhöng caû trong laõnh vöïc chính trò, xaõ hoäi, vaên hoùa, kinh teá nöõa. Thí duï raát cuï theå: Cuba hieän nay, moät quoác gia bò coâ laäp taïi Myõ chaâu, bò Hoa kyø phong toûa töø gaàn 40 naêm nay, ñang coù nhöõng thay ñoåi trong nöôùc vaø treân tröôøng quoác teá. Cuba ñaõ gaàn guõi hôn vôùi caùc nöôùc Trung Nam-Myõ chaâu; Thöôïng vieän Hoa kyø môùi ñaây cuõng coù nhöõng thay ñoåi trong leänh caám vaän. Ngöôøi daân Cuba coøn nhôù maõi lôøi ÑTC noùi leân trong chuyeán vieáng thaêm thaùng gieâng naêm 1998: Cuba haõy côûi môû vôùi theá giôùi vaø theá giôùi haõy côûi môû vôùi Cuba.

 Chæ trong ít thaùng ñöôøng loái chính trò côûi môû taïi Ñaïi Haøn ñang ñem laïi nhöõng thaønh quaû cuï theå, tröôùc ñaây ít naêm khoâng ai daùm nghó tôùi. Töø thaùng 6/2000 tôùi nay baàu khí giöõa hai mieàn Baéc-Nam Ñaïi Haøn ñaõ thay ñoåi raát nhieàu. Trong thaùng 8/2000, ngöôøi ta ñaõ chöùng kieán vieäc ñoaøn töï cuûa 100 gia ñình bò chia li töø 50 naêm nay do chieán tranh noùng vaø laïnh giöõa Baéc-Nam Haøn. Ñöôøng xe löûa thoâng thöông giöõa hai mieàn ñaõ ñöôïc môû laïi qua vó tuyeán 38, ranh giôùi phaân chia Baéc-Nam Haøn sau chieán tranh naêm 1953. Chuû tòch Baéc Haøn, oâng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II), hieän nay trôû neân raát bình daân taïi Nam Haøn, vaø seõ ñeán vieáng thaêm Haùn Thaønh vaøo Muøa Xuaân tôùi ñaây (2001) vaø chaéc chaén seõ ñöôïc tieáp ñoùn long troïng nhö Toång thoáng Nam Haøn trong chuyeán vieáng thaêm thaùng 6/2000 taïi Baéc Haøn.

 Moät ñöôøng loái chính trò côûi môû nhö vaäy raát coù theå ñem laïi nhöõng thaønh quaû toát ñeïp cho caû Giaùo hoäi nöõa. Vaø ñaây chính laø ñöôøng loái chính trò maø caùc Giaùm muïc vaø ngöôøi coâng giaùo Nam Haøn ñaõ muoán thöïc hieän töø naêm 1965, qua chieán dòch caàu nguyeän.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page