Veà Nhöõng khoù khaên vaø laïm duïng
trong vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng Vatican II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà Nhöõng khoù khaên vaø laïm duïng trong vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng Vatican II.

 Nhö chuùng ta bieát: trong Toâng thö "Tertio Millennio Adveniente" (Ngaøn naêm thöù ba ñang ñeán) noùi veà vieäc chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000, ÑTC ñaõ öôùc muoán coù moät Hoäi nghò quoác teá ñeå kieåm ñieåm laïi vieäc ñoùn nhaän vaø thöïc hieän Coâng ñoàng Vatican II. Ngaøi ñaõ lieân keát hai bieán coá lòch söû naøy vôùi nhau. Coâng ñoàng Vaticanoâ II chuaån bò cho Ñaïi Toaøn xaù. Caû hai ñeàu theo ñuoåi moät muïc tieâu: Canh taân ñôøi soáng Giaùo hoäi trong Ngaøn naêm thöù ba. Ñaïi Toaøn xaù chæ giôùi haïn trong moät naêm. Coâng vieäc canh taân Giaùo hoäi caàn ñöôïc tieáp tuïc. Giaùo huaán Coâng ñoàng, nhö ÑTC noùi trong dieãn vaên ñoïc trong buoåi beá maïc Hoäi nghò quoác teá hoâm 27.2.2000 vöøa qua taïi Phoøng THÑGM theá giôùi: Coâng ñoàng Vaticanoâ II ñaõ ñem laïi nhieàu thaønh quaû toát ñeïp cho Giaùo hoäi trong 35 naêm qua vaø seõ coøn ñem laïi nhieàu ôn ích khaùc nöõa cho Giaùo hoäi vaø theá giôùi trong Ngaøn naêm thöù ba.

 Thaùng 10 naêm 1985, nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm beá maïc Coâng ñoàng Vatican II, ÑTC ñaõ trieäu taäp Khoùa hoïp baát thöôøng THÑGM theá giôùi, ñeå kieåm ñieåm vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng. Cuøng vôùi ÑTC, caùc Nghò phuï, trong ngaøy beá maïc khoùa hoïp, ñaõ göûi cho Coäng ñoàng Daân Chuùa moät söù ñieäp veà coâng vieäc ñaõ laøm vaø keâu goïi ñaåy maïnh vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng. Caùc ngaøi vieát: "Chuùng toâi cam ñoan duøng moïi phöông tieän saün coù ñeå phoå bieán vaø aùp duïng giaùo huaán Coâng ñoàng. Ñoàng thôøi chuùng toâi môøi goïi caùc tín höõu, caùch rieâng caùc linh muïc cuøng vôùi chuùng toâi daán thaân trong coâng vieäc naøy, vì caùc ngaøi ñöôïc goïi ñeå cuøng chuùng toâi phuïc vuï Daân Chuùa".

 15 naêm sau cuoäc kieåm ñieåm cuûa THÑGM theá giôùi, ÑTC thaáy caàn phaûi coù moät cuoäc kieåm ñieåm khaùc trong Naêm Thaùnh naøy. Ngaøi vieát trong Toâng thö "Ngaøn naêm Thöù ba" nhö sau: "Khoâng theå naøo khoâng thöïc hieän moät vieäc kieåm ñieåm löông taâm veà vieäc ñoùn nhaän Coâng ñoàng Vaticanoâ 2, moät ôn ban lôùn lao cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn cho Giaùo hoäi vaøo cuoái Ngaøn naêm thöù hai."

 Thöû hoûi : Taïi sao phaûi coù cuoäc kieåm ñieåm löông taâm?

 Trong söù ñieäp keát thuùc Khoùa hoïp khoaùng ñaïi baát thöôøng cuûa THÑGM theá giôùi naêm 1985, caùc Nghò phuï neâu leân moät soá caên côù gaây neân nhöõng khoù khaên trong vieäc ñoùn nhaän vaø thöïc hieän Coâng ñoàng. Caùc ngaøi vieát nhö sau: Caàn phaûi ghi nhaän söï kieän naøy: vieäc ñoïc vaên kieän moät phaàn naøo ñoù, hoaëc choïn loïc, theo sôû thích vaø vieäc giaûi thích noâng caïn giaùo lyù cuûa Coâng ñoàng theo yù nghóa naøy, yù nghóa khaùc. Roài coù nhöõng thaát voïng, bôûi vì chuùng ta do döï trong vieäc aùp duïng ñöùng ñaén giaùo huaán cuûa Coâng ñoàng hoaëc aùp duïng sai laàm. Vì ñoïc thoaùng qua vaø löïa choïn, neân trình baøy sai laïc veà Giaùo hoäi: coi Giaùo hoäi nhö laø moät cô caáu hoaøn toaøn theå cheá (nhö caùc xaõ hoäi traàn theá), queân haún yeáu toá neàn taûng taïo thaønh Giaùo hoäi, maàu nhieäm Giaùo hoäi. Cuõng vì khoâng hieåu thaáu Giaùo hoäi laø gì, neân ngöôøi ta ñoøi daân chuû hoùa Giaùo hoäi, ñoøi quyeàn naøy quyeàn khaùc.. lieàu ñi deán vieäc "giaùo só hoùa giaùo daân vaø giaùo daân hoùa giaùo só ", khoâng coøn phaân bieät chöùc Linh muïc thöøa taùc do Bí Tích Phong Chöùc vaø chöùc linh muïc chung cuûa caùc tín huõu do Bí tích Röûa toäi.

 Söù ñieäp cuûa caùc Nghò phuï vieát tieáp: Coù leõ chuùng ta ñaõ coù traùch nhieäm veà nhöõng sai laàm vaø laïm duïng ñaõ xaåy ra thôøi haäu Coâng ñoàng, ñeå moät soá ngöôøi, nhaát laø giôùi treû chæ trích Giaùo hoäi, vì Giaùo hoäi bò coi laø moät theå cheá phaøm traàn. Coù leõ chuùng ta ñaõ noùi nhieàu veà vieäc canh taân beân ngoaøi Giaùo hoäi, traùi laïi rao giaûng quaù ít veà Thieân Chuùa, veà Chuùa Kitoâ? Hôn nöõa coù leõ chuùng ta ñaõ thieáu haún vieäc phaân bieät saùng suoát: söï côûi môû cuûa Giaùo hoäi vôùi theá giôùi khoâng coù nghóa laø chaáp nhaän taâm traïng vaø traät töï cuûa moät theá giôùi bò tuïc hoùa.

 Trong dieãn vaên ñoïc Chuùa nhaät 27.2.2000 vöøa qua taïi Hoäi nghò quoác teá veà kieåm ñieåm vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng, ÑHY Joseph Ratzinger, Toång tröôûng Boä Giaùo lyù ñöùc tin, nhaän xeùt raèng: Nhieàu laàn Giaùo hoäi bò coi laø moät theå cheá nhaân loaïi, hoaëc bò ñoàng hoùa vôùi Vatican, vôùi Giaùo trieàu, vôùi Giaùo hoäi Roma, hay thaäm chí vôùi Vò Keá nghieäp Pheâroâ.

 Vì nhöõng thieáu soùt, sai laàm vaø laïm duïng xaåy ra, caùc Nghò phuï ñöa ra moät soá ñieàu kieän cuï theå maø caùc ngaøi coi laø caàn thieát cho vieäc chaáp nhaän nghieâm chænh vaø saâu xa Coâng ñoàng Vatican II. Caùc ñieàu kieän naøy ñöôïc thi haønh theo boán caáp baäc keá tieáp nhau: moät söï hieåu bieát saâu roäng hôn veà Coâng ñoàng - moät söï thu nhaän (ñoàng hoùa) trong taâm hoàn - vieäc taùi khaúng ñònh yù chí, vaø moät söï thöïc hieän cuï theå. Chæ coù söï taùi khaúng ñònh beân trong vaø thöïc hieän ñöùng ñaén beân ngoaøi môùi coù theå laøm cho caùc vaên kieän cuûa Coâng ñoàng soáng ñoäng vaø ñem laïi söùc soáng cho Coäng ñoàng Daân Chuùa.

 Ngoaøi nhöõng ñieàu kieän treân ñaây, caùc Nghò phuï coøn ñöa ra moät soá saùng kieán giuùp cho vieäc ñoùn nhaän vaø thöïc hieän Coâng ñoàng: taïi caùc Giaùo hoäi ñòa phöông caàn phaùc hoïa moät chöông trình muïc vuï cho töông lai, nhaèm muïc tieâu tìm hieåu bieát saâu xa hôn vaø chaáp nhaän Coâng ñoàng. Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu naøy, tröôùc heát caàn phoå bieán roäng raõi caùc vaên kieän, giaûi thích vaø laøm cho caùc vaên kieän trôû neân gaàn guõi hôn vôùi Coäng ñoàng Daân Chuùa. Giaùo huaán coâng ñoàng phaûi ñöôïc trình baøy moät caùch töông xöùng vaø lieân tuïc, qua nhöõng buoåi dieãn thuyeát, nhöõng lôùp huaán luyeän lieân tuïc cho caùc linh muïc, caùc chuûng sinh, caùc tu só nam nöõ, cuõng nhö cho caùc ngöôøi lôùn trong caùc buoåi giaûng ñaïy giaùo lyù. Caùc Hoäi nghò giaùo phaän vaø nhöõng cuoäc hoäi thaûo khaùc ñöôïc toå chöùc... laø nhöõng cô hoäi raát ích lôïi cho vieäc hieåu bieát vaø aùp duïng Coâng ñoàng. Vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi khoâng theå boû qua, nhaát laø trong thôøi ñaïi naøy. Sau cuøng ñeå tieán ñeán vieäc hieåu bieát saâu xa vaø aùp duïng nghieâm chænh Coâng ñoàng, vieäc ñoïc caùc Toâng huaán cuûa caùc Khoùa hoïp THÑGM theá giôùi, töø naêm 1967 ñeán nay, laø ñieàu raát ích lôïi.

 Söù ñieäp cuûa THÑGM naêm 1985 keát thuùc baèng nhöõng lôøi tha thieát sau ñaây: "Chuùng toâi taát caû caùc Giaùm muïc cuøng vôùi Pheâroâ vaø döôùi söï höôùng daãn cuûa Pheâroâ, chuùng toâi ñaõ daán thaân ñeå hieåu saâu xa Coâng ñoàng Vatican II vaø thöïc hieän caùch cuï theå trong Giaùo hoäi. Ñaây chính laø muïc ñích cuûa chuùng toâi trong THÑ naøy (1985). Chuùng toâi ñaõ cöû haønh, ñaõ kieåm ñieåm Coâng ñoàng vaø chuùng toâi quyeát taâm daán thaân coå voõ Coâng ñoàng. Söù dieäp cuûa Coâng ñoàng Vatican II ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän vôùi söï öng thuaän roäng raõi trong caû Giaùo hoäi vaø vaãn coøn laø "Magna Charta" (Baûn Hieán chöông) cho töông lai. Sau cuøng, öôùc gì Leã Hieän Xuoáng môùi maø Ñöùc Gioan XXIII ñaõ noùi ñeán trong ngaøy khai maïc Coâng ñoàng, ñöôïc thöïc hieän cho thôøi ñaïi chuùng ta vaø chuùng toâi vôùi caùc tín höõu cuûa chuùng toâi ñang chôø ñôïi Leã troïng ñaïi naøy nôi Chuùa Thaùnh Thaàn.

 Öôùc mong vaø giaùo huaán cuûa ÑTC vaø cuûa caùc vò chuû chaên Giaùo hoäi veà kieåm ñieåm vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng, caùch rieâng trong Naêm Thaùnh naøy, caàn ñöôïc laéng nghe, neáu moãi ngöôøi trong chuùng ta: giaùm muïc, linh muïc, nam nöõ tu só vaø giaùo daân muoán coù moät cuoäc canh taân thieâng lieâng vaø moät Muøa Xuaân môùi cho chính mình vaø cho toaøn Giaùo hoäi. Moãi ngöôøi trong chuùng ta phaûi thaønh thöïc coâng nhaän vaø thuù toäi tröôùc maët Chuùa: chuùng ta ñaõ coù nhieàu laïm duïng, nhieàu thieáu soùt trong vieäc hoïc hoûi, hieåu bieát vaø soáng söù ñieäp cuûa Coâng ñoàng, thaäm chí khoâng bieát gì ñeán Coâng ñoàng hoaëc khoâng bao giôø ñoïc moät trong caùc vaên kieän cuûa Coâng ñoàng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page