Thieân Chuùa Vuõ truï Con ngöôøi

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Thaân xaùc baïn laø moät tieåu vuõ truï vì ñöôïc taïo thaønh töø nhöõng chaát lieäu cuûa vuõ truï. Vuõ truï beân ngoaøi ñaõ laø moät kyø coâng cuûa Ñaáng Taïo Hoùa, vuõ truï beù nhoû cuûa thaân xaùc baïn laïi laø moät kieät taùc cuûa Ngaøi - noù khoâng chæ laø phaàn vaät chaát maø coøn ñöôïc thoâng chia moät phaàn söï soáng cuûa Thieân Chuùa. Baïn haõy caûm taï Ngaøi vì Ngaøi ñaõ ban hai taùc phaåm tuyeät vôøi nhö vaäy. Ngöôøi ta chöa theå khaùm phaù heát vuõ truï thì cuõng chöa theå khaùm phaù heát veà con ngöôøi.

 Theo nghieân cöùu khoa hoïc, vuõ truï ñöôïc hình thaønh caùch nay khoaûng 10 tæ naêm, söï soáng ñaàu tieân xuaát hieän khoaûng 2 tæ naêm, vaø con ngöôøi ñaàu tieân xuaát hieän treân maët ñaát khoaûng 300 trieäu naêm. Con ngöôøi xuaát hieän sau cuøng vaø laø sinh vaät hoaøn haûo nhaát. Ngöôøi ñaõ ñi ngöôïc thôøi gian ñeå khaùm phaù nguoàn goác cuûa vuõ truï vaø cuûa chính mình.

 Nhöõng khaùm phaù khoa hoïc ngaøy caøng cho thaáy vuõ truï thaät vó ñaïi vaø thaät tinh vi, phöùc taïp nhöng raát hôïp lyù, ñaõ dieãn tieán nhòp nhaøng theo moät quy luaät coá ñònh, khoâng phaûi ngaãu nhieân, khoâng rôi vaøo hoãn loaïn, nhöng ñöôïc saép xeáp höôùng veà moät chuû ñích roõ reät laø taïo ñieàu kieän, baûo ñaûm, duy trì vaø giuùp söï soáng phaùt trieån tôùi möùc hoaøn haûo (Lm. Nguyeãn Vaên Tuyeân, Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa).

 Khôûi ñaàu vuõ truï toái taêm vaø hiu quaïnh, chæ laø moät khoái hydro hoãn mang, coâ ñoïng daàn thaønh nhöõng chaát theå cöùng, nhöõng moâ thöùc kim khí vaø ñaát ñaù tieân khôûi, roài nöôùc, aùnh saùng, hôi noùng Haøng tæ naêm sau môùi thaáy daáu veát cuûa söï soáng. Söï soáng aáy thaät ña daïng vaø kyø dieäu, bieán chuyeån vaø phaùt trieån khoâng ngöøng. Trong moãi caù theå ñeàu coù saün baûn naêng sinh toàn neân ñaõ thay ñoåi caáu truùc vaø hình daïng qua moät thôøi gian laâu daøi, traûi qua nhieàu giai ñoaïn ñeå coù theå thích nghi vaø toàn taïi vôùi moâi tröôøng soáng ña daïng vaø thay ñoåi. Nhöõng loaøi sinh vaät soáng trong nhöõng ñieàu kieän soáng khaùc nhau coù caáu taïo vaø hình daïng khaùc nhau: sinh vaät soáng döôùi nöôùc coù caáu taïo vaø hình daïng khaùc sinh vaät soáng treân caïn vaø treân khoâng. Coù nhöõng loaøi coù caáu taïo raát ñôn giaûn vì ñôøi soáng phöùc taïp ñeå ñaùp öùng nhu caàu soáng phöùc taïp, nhö caùc sinh vaät ña baøo: caù, chim, thuù Trong moãi caù theå laïi coù nhöõng caáu truùc di truyeàn raát tinh vi, qua ñoù moãi caù theå cuûa töøng loaøi keá thöøa nhöõng ñaëc tính cuûa noøi gioáng mình: caù sinh ra caù, vöôïn sinh ra vöôïn, ngöôøi sinh ra ngöôøi. Nôi con ngöôøi quy tuï taát caû nhöõng caáu taïo phöùc taïp vaø tinh vi nhaát.

 Con ngöôøi coù naõo boä phaùt trieån nhaát, ñöôïc chia thaønh hai baùn caàu naõo vôùi nhöõng trung khu thaàn kinh ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå. Voâ soá nhöõng daây thaàn kinh toûa ñi khaép chaâu thaân ñeå thu nhaän kích thích töø beân ngoaøi hoaëc beân trong cô theå, ñöa ñeán trung khu thaàn kinh töông öùng roài töø ñaây phaùt ra nhöõng meänh leänh vaän ñoäng giuùp caùc phaàn cuûa cô theå phaûn öùng kòp thôøi vaø thích öùng vôùi töøng kích thích, hoaëc cöû ñoäng töï do theo yù muoán cuûa moãi ngöôøi. Do ñoù con ngöôøi coù nhöõng hoaït ñoäng tinh vi hôn loaøi vaät vôùi nhöõng cöû ñoäng phöùc taïp, phaûn öùng nhanh nheïn, chính xaùc vaø kheùo leùo. Nhöng ñaëc bieät hôn heát laø con ngöôøi coù tö duy vaø khaû naêng laøm chuû baûn thaân vaø moâi tröôøng. Trong khi caùc loaøi vaät khaùc chæ hoaït ñoäng theo aùp löïc cuûa baûn naêng vaø chòu söï bieán ñoåi cô theå cho thích nghi vôùi moâi tröôøng soáng, thì con ngöôøi coù nhöõng hoaït ñoäng chuû ñoäng, bieát suy nghó, tính toaùn, löïa choïn vaø saùng taïo, coù öôùc muoán, öôùc mô vaø coù töï do. Con ngöôøi khoâng bieán ñoåi cô theå ñeå coù theå toàn taïi vôùi söï khaéc nghieät cuûa moâi tröôøng nhöng con ngöôøi caûi taïo vaø khai thaùc moâi tröôøng ñeå moâi tröôøng phuïc vuï chính nhu caàu soáng cuûa mình. Thuyeát tieán hoùa ñaõ ñöa ra giaû thuyeát raèng caùc sinh vaät tieán hoùa töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp daàn vaø bieán ñoåi töø daïng naøy sang daïng khaùc, töø loaøi naøy sang loaøi khaùc. Cuõng theo thuyeát naøy, con ngöôøi cuõng theo söï tieán hoùa, vaø toå tieân gaàn nhaát cuûa ngöôøi laø vöôïn ngöôøi. Ñaây chæ laø giaû thuyeát döïa vaøo nhöõng ñieåm töông ñoàng giöõa vöôïn vaø ngöôøi: coù caáu taïo naõo boä, heä thaàn kinh, heä tuaàn hoaøn vaø caùc tuyeán noäi tieát gioáng nhau. Nhöng cho tôùi ngaøy nay, giaû thuyeát naøy vaãn coøn nhieàu nghi vaán chöa giaûi ñaùp ñöôïc:

 - Ngöôøi vaø vöôïn coù caáu taïo naõo boä vaø heä thaàn kinh gioáng nhau, nhöng ngöôøi laïi coù nhöõng sinh hoaït khaùc haún loaøi vöôïn: ñoù laø sinh hoaït tinh thaàn, bieát suy nghó, coù nhu caàu tri thöùc vaø ngheä thuaät, coù tình caûm, coù löông taâm, bieát phaùn ñoaùn laønh, döõ.

 - Töø khi ñöôïc taïo döïng, ngöôøi caøng ngaøy caøng vaên minh, tieán boä veà moïi phöông dieän trong khi caùc sinh vaät khaùc chæ thay ñoåi caáu truùc vaø hình daïng ñeå thích nghi vaø toàn taïi.

 Giaû thuyeát tieán hoùa veà con ngöôøi ñuùng hay sai khoâng quan troïng. Caùc nhaø khoa hoïc chæ laøm coâng taùc nghieân cöùu ñeå khaùm phaù coâng trình taïo döïng cuûa Thieân Chuùa. Ngaøi coù theå traû lôøi cho hoï moät ngaøy naøo ñoù theo Ngaøi muoán qua vieäc cho hoï khaùm phaù ra söï thaät. Ñieàu quan troïng laø Chuùa ñaõ taïo döïng con ngöôøi sau heát vaø coù möùc ñoä phaùt trieån hoaøn bò nhaát ñeå Ngaøi coù theå ban cho ngöôøi moät phaàn söï soáng cao caû cuûa Ngaøi. Ñoù laø söï soáng sieâu nhieân, söï soáng thaàn linh, ñeå con ngöôøi mang phaåm chaát laøm con Thieân Chuùa, coù khaû naêng lieân laïc ñöôïc vôùi Ngaøi vaø coù theå nhaän ñöôïc nhöõng ôn sieâu nhieân khaùc. Do ñoù trong caùc baøi töôøng thuaät veà vieäc saùng theá, ngöôøi laø toät ñænh cuûa thuï taïo vaø ñöôïc taïo thaønh sau cuøng, ñöôïc moâ taû trong moät khung caûnh heát söùc trang troïng. Ñieàu naøy chaúng nhöõng hôïp lyù theo khoa hoïc nhöng coøn haøm chöùa moät yù nghóa saâu xa:

 Taát caû ñöôïc taïo döïng vaø chuaån bò saün cho con ngöôøi.
Ngöôøi laø con cuûa Thieân Chuùa vì ñöôïc taïo döïng theo hình aûnh Ngaøi.
Ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa uûy nhieäm thay maët Ngaøi cai quaûn vuõ truï,
Vaø tieáp noái coâng trình saùng taïo cuûa Ngaøi.

 Trong khi caùc sinh vaät khaùc, ngay caû vöôïn, chæ keá thöøa cho nhau nhöõng ñaëc tính vaät chaát cuûa loaøi mình, chuùng chæ coù nhu caàu aên uoáng, sinh saûn vaø toàn taïi, thì con ngöôøi ngoaøi nhöõng ñaëc tính di truyeàn vaät chaát naøy coøn thoâng truyeàn cho nhau nhöõng ñaëc tính tinh thaàn. Nhöõng nhu caàu aên uoáng, sinh saûn vaø toàn taïi khoâng ñuû thoûa maõn con ngöôøi vaø cuõng khoâng ñôn giaûn nhö ôû nhöõng sinh vaät khaùc. Con ngöôøi caàn yù thöùc, ñaët yù nghóa traùch nhieäm vaø tình yeâu vaøo nhöõng hoaït ñoäng aáy. Töông quan giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi cuõng khaùc vôùi loaøi vaät. Con ngöôøi caûm thaáy caàn ñi tìm ngöôøi khaùc khoâng phaûi chæ vì nhu caàu vaät chaát hay xaõ hoäi maø coøn laø nhu caàu caàn yeâu vaø ñöôïc yeâu. Nhöõng lieân laïc giôùi tính khoâng thuaàn tuùy laø baûn naêng truyeàn sinh, nhöng coøn laø ñoäng löïc cuûa tình yeâu, muoán chia seû vaø trao ban. Ngöôøi chæ tìm thaáy haïnh phuùc khi hai taùc ñoäng naøy hoøa nhaäp laøm moät; nhöõng ñöùa con laø keát quaû cuûa söï aân aùi mang daáu tích tình yeâu cuûa hai taâm hoàn vaø hai phaùi tính, qua ñoù con ngöôøi ñaõ thoâng chia cho nhau ñaëc tính tinh thaàn cao quyù maø ngöôøi ñaõ laõnh nhaän töø Thieân Chuùa. Ñoù laø Tình Yeâu. Ñaây laø ñaëc tính cuûa Thieân Chuùa, vaø do ñoù cuõng phaûi laø ñaëc tính cuûa ngöôøi laøm con Thieân Chuùa. Ñaëc tính naøy ñöôïc bieåu loä ngay töø nuï cöôøi ñaàu tieân cuûa em beù sô sinh daønh cho ngöôøi meï, nuï cöôøi cuûa loøng yeâu meán chaân thaät. Loøng yeâu meán naøy laø moái daây lieân laïc thaâm tình giöõa meï vaø con, giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, thì cuõng chính laø moái daây lieân laïc giöõa ngöôøi vôùi Thieân Chuùa (Lm. Phaïm Gia Thuïy, Maàu nhieäm Cöùu Ñoä). Ñaùng leõ loøng meán naøy seõ lôùn leân cuøng vôùi söï lôùn khoân cuûa con ngöôøi thì ngöôøi seõ nhaän bieát Thieân Chuùa, vì Thieân Chuùa laø Loøng Meán. Ai yeâu meán thì bieát ñöôïc Thieân Chuùa (1 Ga 3:1, 4:8). Theá nhöng taïi sao con ngöôøi cöù phaûi ñi tìm hoaøi caâu traû lôøi cho nhöõng vaán naïn:

 Vì sao toâi coù maët? Ñaâu laø leõ soáng cuûa ñôøi toâi? Toâi soáng ñeå laøm gì? Cuøng ñích cuûa ñôøi toâi laø gì? Coù phaûi cheát laø heát khoâng? Neáu theá thì nhöõng caùi toâi ñang theo ñuoåi, ñang daán caû ñôøi vaø caû sinh maïng vaøo ñoù: taøi naêng, tieàn cuûa, danh voïng, ñòa vò hay coâng ñöùc ñeàu vuoät ñi heát khi toâi nhaém maét lìa ñôøi sao? Nhö vaäy ñaâu laø caùi lyù leõ ñaùng ñeå toâi noã löïc soáng moät ñôøi coù yù nghóa? (Lm. Phaïm Gia Thuïy, Maàu nhieäm Cöùu Ñoä, 6).

 Hoûi nhö theá töùc laø chöa ñuïng chaïm ñeán Thieân Chuùa, chöa bieát Chuùa laø ai hoaëc chöa caûm nghieäm Ngaøi baèng tinh thaàn vaø baèng tình yeâu. Phaûi chaêng con ngöôøi khi lôùn khoân ñaõ bò moät naêng löïc ma quaùi quyeán duï vaø söï va chaïm vôùi nhöõng ñanh aùc khieán con ngöôøi ñaùnh maát söï trong saùng vaø tình yeâu chaân thaät buoåi ñaàu ñôøi, do ñoù khoâng coøn nhaän ra Thieân Chuùa, Ñaáng laø Tình Yeâu nöõa? Thieân Chuùa ñaõ bao truøm trong caû ñôøi ta trong töøng chi tieát nhoû nhaët nhaát cuûa ñôøi soáng, ñaõ quan phoøng vaø khích leä ta trong töøng bieán coá vui buoàn vaø ñaõ chuaån bò saün caû moät vuõ truï meânh moâng vôùi taøi nguyeân phong phuù cho ta söû duïng. Ngaøi taïo döïng vaø lo toan cho ta baèng moät thöôïng trí sieâu phaøm vaø moät tình yeâu tuyeät ñoái. Do ñoù Ngaøi khoâng aån maët, Ngaøi luoân môøi goïi vaø chôø ñôïi con ngöôøi khaùm phaù ra Ngaøi, khaùm phaù ra coâng trình tình yeâu cuûa Ngaøi haàu coù theå kín muùc töø suoái nguoàn yeâu thöông ñoù nieàm haïnh phuùc voâ bieân maø Chuùa muoán cho con caùi Ngaøi ñöôïc höôûng. Ngaøi ñaõ ñaët vaøo loøng ngöôøi moät khaùt voïng ñeå con ngöôøi leân ñöôøng tìm kieám Ngaøi. Thaùnh Augustin ñaõ caûm nghieäm söï thoâi thuùc cuûa Thieân Chuùa trong ñôøi ngaøi: Loøng toâi xao ñoäng maõi cho tôùi khi gaëp ñöôïc Ngaøi (Töï thuaät).

 Coøn Ñöùc Cha Buøi Tuaàn ñaõ dieãn taû taâm traïng ngöôøi löõ haønh treân ñöôøng tìm kieám Chuùa trong taùc phaåm Noùi Vôùi Chính Mình nhö sau:

 Ñôøi toâi laø moät chuyeán ñi. Ñi töø ngaøy noï sang ngaøy khaùc. Ñi töø khaùt voïng naøy ñeán khaùt voïng khaùc. Chaúng luùc naøo toâi khoâng öôùc mô, khoâng söï gì laøm toâi no thoûa Trong moïi öôùc muoán nhoû to, hình nhö toâi vaãn ñi tìm hoaøi moät haïnh phuùc voâ bieân Coõi voâ bieân chæ coù theå laø Thieân Chuùa Thaønh ra suoát cuoäc ñôøi toâi laø moät quaõng ñi tìm Thieân Chuùa (trang 37).

 Thieân Chuùa ôû raát gaàn nhöng cuõng raát xa. Xa cho nhöõng ai chæ bieát laáy ñôøi soáng vaät chaát laøm cuøng ñích cuûa mình, bò vaây kín trong caùi toâi heïp hoøi, ích kyû. Gaàn cho nhöõng ai bieát môû ñöôøng cho Thieân Chuùa vaø tha nhaân, leân ñöôøng tìm kieám söï thaät, khao khaùt moät leõ soáng hoaøn thieän. Ai chaân thaønh soáng theo tieáng noùi cuûa löông taâm laø ñaõ ñi ñöôïc nhöõng böôùc ñaàu tieân treân ñöôøng gaëp gôõ Chuùa, vì löông taâm laø phaàn aùnh saùng caên baûn Thieân Chuùa ban ñeå daãn ngöôøi ñeán vôùi Thieân Chuùa, vaø laø luaät soáng caên baûn cuûa Nöôùc Trôøi. Thieân Chuùa ñaõ ñaët löông taâm vaøo taâm can moãi con ngöôøi ñeå noù baét ñaàu xoùa tan boùng ñeâm taêm toái cuûa linh hoàn troáng vaéng Thieân Chuùa, keùo linh hoàn leân khoûi vöïc thaúm cuûa hö voâ, cuûa toäi loãi vaø hoûa nguïc. Sau nhöõng böôùc khôûi ñaàu naøy linh hoàn môùi coù khaû naêng ñuïng chaïm tôùi Thieân Chuùa, ñöôïc aùnh saùng chan hoøa cuûa hoàng aân vaø cuûa Lôøi Chuùa daãn ngöôøi vaøo beân trong thaâm saâu tình yeâu cuûa Ngaøi. Con ngöôøi seõ baét ñaàu neám caûm haïnh phuùc cuûa coõi tröôøng sinh, giuùp ngöôøi vöôn daàn leân coõi soáng haïnh phuùc muoân ñôøi.

 Con ngöôøi ñaõ daøy coâng nghieân cöùu khoa hoïc ñeå khaùm phaù vuõ truï, vaïn vaät vaø chính mình. Con ngöôøi cuõng ñaõ leân taän coõi cung traêng ñeå mong tìm kieám Thieân Chuùa nhö lôøi moät phi haønh gia nöôùc Nga tröôùc ñaây: Toâi ñaõ leân taän chín taàng trôøi nhöng khoâng thaáy Thieân Chuùa ñaâu caû!

 Vì taát caû con ngöôøi, vuõ truï vaø taän coõi cung traêng vaãn chæ laø nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi cuûa Thieân Chuùa. Laøm sao con ngöôøi coù theå gaëp ñöôïc Ngaøi chæ nôi nhöõng bieåu hieän beà ngoaøi neáu khoâng ñöôïc naêng löïc tình yeâu cuûa Ngaøi keùo ngöôøi vaøo coõi thaâm saâu maàu nhieäm cuûa loøng Ngaøi? Loøng môùi nghe ñöôïc tieáng loøng, tình yeâu môùi caûm ñöôïc tình yeâu. Vì theá, traùi ngöôïc vôùi phi haønh gia treân, nhieàu nhaø khoa hoïc loãi laïc ñaõ gaëp ñöôïc Thieân Chuùa. Issac Newton khi quan saùt caùc haønh tinh vaø daûi ngaân haø ñaõ reo leân: Toâi thaáy Thieân Chuùa ñi qua kính vieãn voïng cuûa toâi.

 Quaû thaät con ngöôøi luoân ñi tìm caùi gì laø tuyeät ñoái, laø thieän haûo, nhöng chæ duøng lyù trí khoâng thì chöa ñuû, phaûi caàn söï höôùng daãn, soi saùng cuûa Ñaáng Taïo Thaønh, laø Ñaáng bieát roõ caên nguyeân, baûn chaát vaø cuøng ñích caùc taïo vaät cuûa Ngaøi. Khi ngaøi veùn môû cho ngöôøi ñieàu gì laø ñeå con ngöôøi tieán ñeán söï hieåu bieát Ngaøi theâm moät böôùc. Neáu con ngöôøi döøng laïi nôi vieäc thoûa maõn lyù trí, thì söï lieân laïc vôùi Thieân Chuùa khoâng coù nôi hoï. Roài moät ngaøy naøo ñoù moïi kieán thöùc cuûa hoï cuõng seõ rôi vaøo hö khoâng. Khoâng môû ra cho Thieân Chuùa, con ngöôøi seõ khoâng bao giôø ngoi leân ñöôïc aùnh saùng hoàng aân vaø dieãm phuùc Thieân Ñaøng maø Ngaøi daønh cho con ngöôøi.

 Vaø ñeå cho con ngöôøi coù khaû naêng vöôn tôùi haïnh phuùc vaø luoân thao thöùc ñi tìm moät Ñaáng Thaàn Minh cao caû ñeå toân thôø. Do ñoù chuùng ta hieåu taïi sao con ngöôøi tìm ñuû moïi caùch ñeå ñöôïc haïnh phuùc duø nhieàu luùc hoï khoâng coù moät quan nieäm ñuùng veà haïnh phuùc, vaø hoï ñaõ toân thôø nhieàu thaàn, gia nhaäp nhieàu toân giaùo ñeå mong gaëp ñöôïc Ñaáng Toái Cao. Ñaáng ñoù laø Ai neáu khoâng phaûi laø Ñaáng Taïo Hoùa ñaõ taïo döïng ra vuõ truï vaø chính hoï? Chæ mình Ngaøi môùi coù theå ban cho con ngöôøi söï soáng traàn theá vaø söï soáng vónh cöûu cuõng nhö haïnh phuùc chaân thaät muoân ñôøi. Bôûi vì chæ mình Ngaøi laø Ñaáng Toaøn Naêng vaø Yeâu Thöông voâ cuøng. Ngoaøi Ngaøi, con ngöôøi chæ kinh nghieäm noãi hoang vaéng, laïnh luøng cuûa söï hö voâ, ñoå naùt trong kieáp soáng phuø du, hay nieàm ñau khoå cuûa haän thuø, toäi loãi vaø cheát choùc. Ñoái vôùi nhöõng ai ñaõ kinh nghieäm söï gaëp gôõ Chuùa trong cuoäc ñôøi, ñaõ caûm nhaän ñöôïc tình yeâu cuûa Ngaøi, hoï tuy soáng trong traàn theá nhöng loøng trí hoï luoân quy höôùng veà moät töông lai vónh cöûu, hoï nhö ñang soáng vôùi Ñaáng Voâ Hình nhöng thaät gaàn guõi vaø thaân maät vôùi hoï hôn taát caû. Nhöõng vieäc laøm phuïc vuï cho traàn gian laø caùch theá hoï dieãn taû tình yeâu meán ñoái vôùi Ñaáng Taïo Hoùa, vaø ñoái vôùi anh chò em chung moät Cha treân trôøi. Hoï daùm hy sinh moät phaàn, coù khi taát caû phaàn vaät chaát, hoaëc caû maïng soáng cho moät lyù töôûng, cho moät tình yeâu. Ñieàu naøy chöùng toû raèng vaät chaát tuy caàn thieát vaø coù giaù trò cho cuoäc soáng phaøm traàn, nhöng chöa phaûi laø taát caû, maø leõ soáng cuøng taän cuûa moät ñôøi ngöôøi chính laø tình yeâu trong lieân laïc thaâm saâu vôùi Ñaáng Taïo Thaønh vaø taát caû anh em chung moät Cha treân trôøi.

 Chæ khi naøo con ngöôøi coá gaéng soáng ñuùng vôùi nhöõng phaåm chaát tinh thaàn hoï ñaõ laõnh nhaän töø Thieân Chuùa, hoï seõ bieát Thieân Chuùa Laø Ai vaø Hoï Laø Ai. Khi ñoù hoï seõ khoâng chæ ngaém nhìn vuõ truï, vaïn vaät hay chính mình hoï nhö moät coâng trình vó ñaïi, tinh vi nhöng coøn chieâm ngöôõng nôi ñaây moät Ñaáng Toaøn Naêng, Toaøn Thieän vaø Yeâu Thöông voâ cuøng. Ñoù chính laø luùc hoï gaëp ñöôïc Ngaøi vaø baét ñaàu ñöôïc daãn vaøo coõi phuùc haèng soáng cuûa Thieân quoác.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page