Ngaøy Toaøn Xaù
cuûa giôùi quaân ñoäi vaø Caûnh saùt

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn Xaù cuûa giôùi quaân ñoäi vaø Caûnh saùt.

 Nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” soá ra ngaøy 22.11.2000, ñaõ bình luaän veà Ngaøy toaøn xaù cuûa giôùi Quaân ñoäi vaø Caûnh saùt nhö sau: Nhöõng ngaøy 18 vaø 19 thaùng 11/2000, nhöõng ñaïi dieän cho caùc löïc löôïng vuõ trang vaø Caûnh saùt ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi gaëp gôõ nhau taïi Roma, ñeå cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù cuûa hoï. Cuøng vôùi anh em quaân ñoäi vaø Caûnh saùt, coù caùc Giaùm muïc phuï traùch muïc vuï Quaân ñoäi, caùc linh muïc tuyeân uùy, gia ñình vaø nhöõng ngöôøi coäng taùc, ñeå cuøng nhau suy tö veà ñeà taøi: “Cuøng vôùi Chuùa Kitoâ ñeå beânh vöïc Coâng lyù vaø Hoøa bình“.

 Taùc giaû baøi baùo ñaët caâu hoûi: Nhìn beân ngoaøi, “ñaïo binh haønh höông höông ñoàng phuïc naøy“ xem ra khoâng theå phuø hôïp vôùi tinh thaàn cuûa Toaøn xaù. Nhöng, neáu döøng laïi suy tö moät chuùt veà bieán coá naøy, moät bieán coá coù lieân heä ñeán caû töøng traêm ngaøn ngöôøi, töï nhieân naûy sinh nôi chuùng ta caâu hoûi naøy: Trong ñôøi soáng quaân nhaân vaø Caûnh saùt coù theå coù söï thaùnh thieän khoâng? hoaëc ít ra moät binh só toát coù theå cuõng laø moät tín höõu toát hay khoâng?

 Göông saùng vaø kinh nghieäm cuûa nhöõng ai ñaõ tieáp xuùc haèng ngaøy vôùi caùc löïc löôïng quaân ñoäi vaø Caûnh saùt cho pheùp chuùng ta traû lôøi caùch tích cöïc, nghóa laø trong soá caùc anh em binh só vaø Caûnh saùt, coù nhöõng linh hoàn thaùnh thieän, nhö trong baát cöù haïng nguôøi naøo trong xaõ hoäi. Coâng ñoàng chung Vatican II nhaán maïnh vaø keâu goïi moïi tín höõu, khoâng tröø moät ai, haõy trôû neân thaùnh thieän, vì con ñöôøng thaùnh thieän laø ôn goïi chung cuûa moïi tín höõu ñaõ laõnh nhaän bí tích Röûa toäi, chôù khoâng phaûi laø con ñöôøng daønh rieâng cho moät haïng ngöôøi naøo.

 Nhaät baùo vieát tieáp nhö sau: Trong ñaïi hoäi quoác teá laàn thöù boán cuûa caùc Giaùm muïc Quaân Ñoäi vaø cuûa caùc Vò traùch nhieäm muïc vuï caùc Löïc löôïng Caûnh saùt, Ñöùc Cha Gaetano Bonicelli (luùc ñoù laø Giaùm muïc Quaân ñoäi coäng hoøa YÙ) ñaõ löôïc toùm kinh nghieäm cuûa ngaøi nhö sau: “Toâi coù theå nhaän xeùt raèng: neáu hoï ít tieán treân con ñöôøng thaùnh thieän, ñieàu naøy chaéc chaén khoâng do kinh nghieäm cuûa toâi nôi theá giôùi quaân ñoäi... nhöng traùi laïi, toâi phaûi thuù nhaän raèng theá giôùi quaân ñoäi ñaõ thuùc ñaåy toâi baèng moïi caùch tieán treân con ñöôøng thaùnh thieän“. (Xem vaên kieän cuûa Boä Giaùm muïc veà “Binh só ñöôïc goïi tieán ñeán söï troïn laønh cuûa ñöùc aùi“ (Cittaø del Vaticano, 2000, p.85).

 Tieác thay, trong hai ngaøy Toaøn xaù naøy, quan nieäm chung cuûa ngöôøi daân vaãn coøn nhìn vaøo quaân ñoäi vaø löïc löoïng caûnh saùt... chæ nhö laø nhöõng ngöôøi ñoàng phuïc, mang vuõ khí, chuyeân moân veà chieán tranh... maø khoâng bao giôø nghó ñeán, hay raát ít khi nghó ñeán, ñaøng sau y phuïc kia, giaáu aån moät con ngöôøi vôùi moät taâm hoàn Kitoâ. Caàn phaûi thay ñoåi taâm traïng vaø caùi nhìn tieâu cöïc veà quaân ñoäi vaø caûnh saùt... Töøng trieäu binh só vaø caûnh saùt haèng ngaøy lieàu maïng soáng ñeå baûo ñaûm cho ngöôøi daân an bình maø hoï caàn ñeán... hoaëc töøng trieäu töï nguyeän vieân hieän ñang phuïc vuï taïi nhöõng nöôùc chieán tranh ñeå baûo ñaûm an ninh cho ngöôøi daân, neáu khoâng, hoï seõ khoâng theå soáng coøn.

 Baøi baùo vieát theâm: Cho duø chuùng ta öôùc mong moät theá giôùi hoaøn toaøn an bình vaø loaïi boû moïi hình thöùc chieán tranh, tranh chaáp giöõa caùc daân toäc, moïi hình thöùc va chaïm giöõa caù nhaân, nhöng chuùng ta caàn nhôù raèng: hoøa bình tuyeät toái ñaõ khoâng bao giôø ñaït ñöôïc. Vôùi tinh thaàn thöïc teá, Coâng ñoàng chung Vatican II, trong Hieán cheá “Vui Möøng vaø Hy Voïng” ñaõ vieát nhö sau: Tieác thay, nhaân loaïi chöa bao giôø tröø ñöôïc taän goác chieán tranh. Nhöng bao laâu nguy cô chieán tranh toàn taïi, bao laâu chöa coù quyeàn bính quoác teá ñuû thaåm quyeàn vaø söùc maïnh, thì moãi khi ñaõ duøng moïi phöông theá oân hoøa, thì caùc chính phuû ñöôïc pheùp xöû duïng quyeàn töï veä chính ñaùng“ (GS 79).

 Nhöng caùc vò Giaùm muïc quaân ñoäi vaø tuyeân uùy töï hoûi: Nhö vaäy laøm sao coù theå nghó ñeán vieäc thay ñoåi ñöôïc caùc bieán coá, neáu moïi söï xem ra khoâng theå traùnh khoûi, hay ngaên caûn ñöôïc? Vaø ñaây laø caâu traû lôøi: Caàn phaûi phoå bieán moät neàn vaên hoùa veà hoøa binh treân moïi caáp baäc, nhaát laø nôi nhöõng ai ñaõ töï do löïa choïn soáng thi haønh nhieäm vuï baûo veä hoøa bình, hoøa bình maø moïi ngöôøi phaûi hoïc bieát yeâu meán. Trong Toâng Huaán noùi veà “Chaêm Soùc Muïc Vuï Cho caùc Binh Só” ñöôïc coâng boá ngaøy 21.4.1986, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi cho anh em binh só haõy soáng ñôøi soáng quaân ñoäi nhö nhöõng tín höõu Kitoâ. Ngaøi vieát: “Giaùo hoäi ñaõ luoân luoân truø lieäu, vôùi söï lo laéng ñaùng ca ngôïi vaø moät caùch töông xöùng, cho caùc nhu caàu khaùc nhau, cho vieäc chaêm soùc thieâng lieâng cuûa binh só “.

 Caùc linh muïc tuyeân uùy khoâng nhöõng chæ coù boån phaän thi haønh vieäc phuïng töï, nhöng nhaát laø coøn phaûi löu yù ñeán vieäc coå voõ caùc giaù trò nhaân baûn vaø chuyeân nghieäp cuûa moãi moät binh só. Vieäc giuùp ñôõ naøy khoâng phaûi chæ daønh cho caùc binh só soáng trong caùc traïi binh hay ñang thi haønh dòch vuï, nhöng coøn daønh cho caùc caùc ngöôøi thuoäc gia ñình binh só nöõa, trong moïi nôi, moïi luùc, nhaát laø trong nhöõng dòp yù nghóa hôn hoaëc trong nhöõng hoaøn caûnh ñau ñôùn.

 Baøi baùo keát luaän nhö sau: Ngaøy Toaøn xaù cuûa anh em quaân ñoäi vaø cuûa löïïc löôïng Caûnh saùt, moät laàn nöõa ñem ñeán cô hoäi ñeå laëp laïi tröôùc maët ÑTC ñieàu naøy raèng anh em quaân ñoäi vaø caûnh saùt ñaõ hieåu hoaøn toaøn söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ, vaø muùc kín nôi Ngöôøi söùc maïnh thieâng lieâng. Söùc maïnh naøy haèng ngaøy giuùp ñôõ taát caû caùc Binh só vaø Caûnh saùt baát cöù thuoäc caáp baäc naøo, raûi raéc treân caû theá giôùi, ñeå chu toaøn nhieäm vuï cuûa “ngöôøi Samaritano nhaân laønh“, bieát hieán daâng cuoäc ñôøi mình ñeå phuïc vuï tha nhaân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page