Cuoäc hoïp baùo trình baøy
Hoäi nghò theá giôùi cuûa Giaùo daân

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc hoïp baùo trình baøy Hoäi nghò theá giôùi cuûa Giaùo daân.

 Saùng thöù hai 20.11.2000, taïi Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh keá beân Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân toå chöùc cuoäc hoïp baùo, ñeå trình baøy Ñaïi Hoäi Quoác Teá cuûa ngöôøi giaùo daân, seõ ñöôïc khai maïc taïi Roma, vaøo ngaøy 25 vaø beá maïc ngaøy 30 thaùng 11/2000 naøy. ÑHY James Francis Stafford, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân, chuû toïa cuoäc hoïp baùo, vôùi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Cha Sanislao Rylko, Toång Thö kyù, Giaùo sö Guzman Carriquiry, phoù toång thö kyù vaø Tieán só Navarro Valls, Giaùm ñoác Phoøng baùo chí Toøa Thaùnh.

 Thuaät laïi lôøi ÑTC, ÑHY Chuû tòch Hoäi ñoàng giaûi thích nhö sau: Ñaïi Hoäi Quoác teá tôùi ñaây muoán laø nhöõng ngaøy duyeät laïi con ñöôøng cuûa Haøng Giaùo daân töø Coâng ñoàng chung Vatican cho tôùi Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy. Ñaây laø moät baûn thoáng keâ veà caùc thaønh tích ñaõ thu löôïm ñöôïc, ñoái vôùi caùc vò tham döï Hoäi nghò, vaø caùch giaùn tieáp ñoái vôùi toaøn theå Haøng giaùo daân, ñoàng thôøi cuõng laø moät cuoäc kieåm ñieåm löông taâm, höôùng ñeán vieäc thoáng hoái vaø vieäc trôû laïi, ñeå böôùc ñi cuûa caùc tín höõu giaùo daân tieán vaøo Ngaøn naêm thöù ba khoâng caûm thaáy meät moûi, traùi laïi ñöôïc cuûng coá vaø ñöôïc thuùc ñaåy trong söï meät nhoïc haèng ngaøy, nhaèm phuïc vuï coâng vieäc xaây döïng Nöôùc Thieân Chuùa.

 Tieáp sau ÑHY Chuû tòch, Ñöùc Cha Rylko, Toång thö kyù Hoäi ñoàng, trình baøy ñeà taøi cuûa Ñaïi Hoäi nghò: Chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ trong Ngaøn naêm môùi. Trong ñeà taøi naøy, coù moät soá ñieåm ñaõ ñöôïc thaûo luaän taïi Ñaïi Hoäi Quoác Teá naêm 1974 (luùc ñoù Ñöùc Karol Wojtyla ñang laøm TGM giaùo phaän Cracovia vaø Ñöùc Cha Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn vaên Thuaän, Giaùm muïc Nha trang, cuõng laø thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng tham döï Ñaïi Hoäi) vaø taïi Ñaïi Hoäi Quoác teá naêm 1987. Ñöùc Cha Toång thö kyù neâu leân moät soá caâu hoûi quan troïng, ñaõ ñöôïc chính ÑTC noùi ñeán nhieàu laàn, nhö: Toâi ñaõ laøm gì veà Pheùp Röûa toäi cuûa toâi? Toâi ñaùp laïi nhö theá naøo ôn goïi cuûa toâi laø moät tín höõu Kitoâ? Toâi ñaõ laøm gì ñoái vôùi Pheùp Theâm söùc toâi ñaõ laõnh nhaän? Toâi ñaõ laøm cho caùc ôn vaø caùc ñaëc suûng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn sinh hoa traùi khoâng? Coù thöïc söï Chuùa Kitoâ luoân luoân hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa toâi khoâng?

 Soá ngöôøi tham döï Ñaïi Hoäi Quoác Teá laàn naày laø khoaûng 600. Ñaây laø nhöõng vò ñaïi dieän caùc Hoäi ñoàng Giaùm muïc theá giôùi, ñaïi dieän caùc Phong traøo vaø Hoäi ñoaøn Giaùo hoäi, vaø moät soá nhaân vaät giaùo daân quan troïng ñöôïc Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh môøi rieâng. Taát caû cuøng nhau tìm caâu traû lôøi cho caùc caâu hoûi ñaõ neâu leân treân ñaây, caâu traû lôøi phuø hôïp vôùi nhöõng thay ñoåi trong Giaùo hoäi vaø trong xaõ hoäi sau Coâng ñoàng chung Vatican II.

 Ñöùc Cha Rylko nhaéc laïi: Sau bieán coá lòch söû naøy (töùc Coâng ñoàng Vatican II), bieát bao giaùo daân: nam, nöõ... ñaõ daán thaân haêng say vaøo vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng. Hôn nöõa raát nhieàu ngöôøi hieán taát caû cuoäc ñôøi ñeå phuïc vuï Coäng ñoàng Giaùo hoäi; soá caùc nhaø thaàn hoïc giaùo daân gia taêng; caùc Hoäi ñoàng muïc vuï hoaït ñoäng maïnh meõ; nhieàu phong traøo vaø coäng ñoàng môùi döôïc thaønh laäp... Taát caû minh chöùng raèng ñang coù moät Muøa xuaân môùi trong Giaùo hoäi do söï tham gia tích cöïc cuûa ngöôøi giaùo daân.

 Chính vì lyù do naøy, Ñöùc Giaùm muïc Toång thö kyù Hoäi ñoàng Giaùo daân nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát ñaùnh ñoäng löông taâm vaø theá giôùi giaùo daân, ñöôïc saùnh nhö moät ngöôøi khoång loà moät phaàn naøo ñoù ñang yeân giaác". Ñöùc Cha noùi: Caàn phaûi nhaéc laïi yù nghóa cuûa Ñöùc tin cho moät theá giôùi ñang ñi ñeán thôøi kyø haäu Kitoâ. Laøm theá naøo ñeå rao giaûng vaø minh chöùng Chuùa Kitoâ trong moät xaõ hoäi bò tuïc hoùa? Laøm theá naøo ñeå ngöôøi tín höõu Kitoâ traùnh khoûi vieäc ñi ñeán choã hoaøn toaøn kheùp kín mình vaøo coâng vieäc rieâng , vaøo trong cô caáu Giaùo hoäi cuûa mình , gaây haïi cho tinh thaàn truyeàn giaùo. Laøm theá naøo beânh vöïc caên cöôùc Kitoâ cuûa mình trong moät theá giôùi chæ muoán xoùa boû moïi daáu veát cuûa Kitoâ giaùo? Ñöùc Cha noùi tieáp: Caùc caâu traû lôøi thöïc söï raát nhieàu. Chuùng toâi tin raèng Hoäi nghò seõ giuùp tìm ra nhöõng caâu traû lôøi naøy, trong tinh thaàn ñöùc tin, hieäp thoâng vaø ñoái thoaïi thaønh thöïc vaø côûi môû.

 Sau cuøng, Giaùo sö Guzman Carriquiry, phoù toång thö kyù Hoäi ñoàng, trình baøy chöông trình cuûa Hoäi nghò. Chöông trình thöïc söï daày ñaëc, goàm caùc buoåi cöû haønh phuïng vuï, caùc baøi thuyeát trình vaø phaùt bieåu yù kieán, caùc cuoäc thaûo luaän vaø caùc ñeà nghò. Nhöng Vò phoù thö kyù ñaëc bieät löu yù ñeán hai luùc quan troïng hôn caû vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC: Söù ñieäp cuûa ngaøi ñoïc vaøo buoåi khai maïc Hoäi nghò vaø Thaùnh leã do ngaøi chuû teá vaøo Chuùa nhaät 26 thaùng 11/2000 naøy, leã troïng kính Chuùa Gieâsu Vua vuõ truï.

 Ngoaøi hai luùc quan troïng naøy, thöù baåy 25 thaùng 11/2000, coù ba ba baøi thuyeát trình caên baûn: baøi nhaát do Giaùo sö Pedro Morandeù thuoäc Giaùo Hoaøng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo Chileâ veà ñeà taøi: Baûn thoáng keâ cuûa moät theá kyû vaø nhöõng vieãn töôïng - baøi thöù hai do Ñöùc Cha Angelo Scola, Vieän tröôûng Giaùo Hoaøng Ñaïi Hoïc Ñöôøng Lateranoâ ôû Roma, veà ñeà taøi: Söù vuï cuûa ngöôøi giaùo daân tröôùc raïng ñoâng cuûa Ngaøn naêm môùi - baøi thöù ba do Ñöùc Cha Stanislao Rylko, Toång thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân, veà ñeà taøi: Coâng ñoàng Vaticano II, vieân ñaù moác ñöôøng cuûa Haøng giaùo daân coâng giaùo.

 Nhöõng ngaøy 27, 28, vaø 29/11/2000 cuûa Ñaïi Hoäi, ñöôïc daønh cho caùc ñeà taøi veà: ôn goïi, söù vuï vaø vieäc huaán luyeän.

 Môû ñaàu cuoäc thaûo luaän veà ba ñeà taøi naøy (ôn goïi, söù vuï vaø vieäc huaán luyeän) seõ do Ñöùc Cha Andreù Mutien Leùonard, giaùm muïc Namur (Bæ) - ÑHY Jean Marie Lustiger, TGM Paris (Phaùp) vaø Ñöùc Cha Robert Sarah, TGM Conakry (Guinea). Caùc ñeà taøi naøy seõ ñöôïc khai trieån trong caùc cuoäc hoïp baøn troøn vaø ñöôïc caùc vò sau ñaây ñieàu khieån: Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Ernesto Preziosi, George Weigel vaø Dino Boffo.

 Ngaøy 30.11.2000, coù baøi thuyeát trình toång keát, veà ñeà taøi: Ngöôøi giaùo daân naøo cho ngaøn naêm môùi?, do ÑHY Bernard Law, TGM Boston (Hoa Kyø) vaø Giaùo sö Guzman Carriquiry, phoù toång thö kyù Hoäi ñoàng giaùo daân. Sau ñoù, ÑHY James Stafford, chuû tòch Hoäi doàng ñoïc dieãn vaên beá maïc.

 Ngoaøi ra, caùc vò tham döï Ñaïi Hoäi seõ cuøng nhau cöû haønh Toaøn xaù vaø canh thöùc caàu nguyeän kính Ñöùc Meï Maria taïi Domus Pacis, truï sôû Hoäi nghò. Taát caû caùc vò tham döï Hoäi nghò seõ haønh höông ñeán Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh böôùc qua Cöûa Thaùnh vaø cöû haønh nghi thöùc töôûng nieäm caùc Vò Töû ñaïo taïi Hang Toaïi Ñaïo Santa Domitilla.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page