Thaùng 10 cuûa naêm 2000
laø moät thaùng ñaõ muùc kín söùc soáng voâ taän
cuûa Naêm Toaøn xaù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thaùng 10 cuûa naêm 2000 laø moät thaùng ñaõ muùc kín söùc soáng voâ taän cuûa Naêm Toaøn xaù.

 Nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma”, cô quan baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, soá ra ngaøy 30 vaø 31 thaùng 10/2000. ñaõ daønh moät baøi ñaëc bieät ñeå noùi ñeán “Nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma trong Thaùng 10/2000, ñöôïc goïi laø “Moät Thaùng ñaëc bieät“, moät thaùng chöùa ñöïng vaø bieåu loä bieát bao bieán coá cöû haønh Naêm Thaùnh”.

 Tröôùc heát taùc giaû baøi baùo nhaéc ñeán caùch rieâng ngaøy 16 thaùng 10/2000, ngaøy kyû nieäm 22 naêm Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, ngaøy ñaùnh daáu moät giai ñoaïn lòch söû môùi cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo. Taùc giaû baøi baùo goïi thaùng ñaàu tieân cuûa Muøa Thu Naêm 2000 naøy laø moät thaùng cuûa “moät Muøa Xuaân ñích thöïc“ cuûa Giaùo hoäi, Muøa Xuaân thieâng lieâng, Möøa Xuaân cuûa hoa traùi doài daøo. Moät Muøa Xuaân Toaøn xaù ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhieàu bieán coá quan troïng. Chính trong Muøa Xuaân naøy, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 1978, töùc moät tuaàn sau khi ñöôïc choïn leân keá vò thaùnh Pheâroâ nôi ngai toøa Roma (ñöôïc choïn ngaøy 16 thaùng 10 naêm 1978), Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû haønh thaùnh leã khai maïc Thöøa Taùc Vuï Pheâroâ caùch ñaây ñuùng 22 naêm, nhö Vò Chuû chaên cuûa Giaùo hoäi hoaøn caàu. Toaøn Daân Chuùa, ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, vaây chung quanh Vò Chuû Chaên ñeå cuøng vôùi Ngaøi daâng lôøi caûm taï Thieân Chuùa. Moät Muøa Xuaân vaãn tieáp tuïc vang leân nhöõng lôøi maø chính Ngaøi noùi leân caùch ñaây 22 naêm: “Anh chò em ñöøng sôï! Anh chò em haõy môû tung moïi cöûa ñoùn nhaän Chuùa Kitoâ“! Ñaây laø nhöõng lôøi goùi gheùm taát caû chöông trình hoaït ñoäng muïc vuï vaø truyeàn giaùo cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, nhöõng lôøi noùi leân yù nghóa saâu xa cuûa taát caû con ñöôøng Toaøn xaù, maø Ñöùc Gioan Phaoloâ II coù nhieäm vuï höôùng daãn Giaùo Hoäi treân con ñöôøng naøy, nhö lôøi ÑHY Stefan Wyszynski, Giaùo chuû Ba lan, ñaõ noùi vôùi ngaøi luùc ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng: “Chuùa ñaõ choïn Cha; Cha coù boån phaän ñöa Giaùo hoäi vaøo Naêm 2000“.

 Nhaät baùo vieát tieáp: Thaùng 10 laø thaùng ñöôïc baét ñaàu trong daáu hieäu cuûa vieäc Töû Ñaïo. Chính ngaøy ñaàu thaùng 10, thaùng truyeàn giaùo, ÑTC chuû teá Thaùnh leã troïng theå vôùi söï tham döï cuûa töøng traêm ngaøn tín höõu ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, vaø trong thaùnh leã naøy ngaøi toân phong 120 Vò Chaân phöôùc Töû ñaïo Trung quoác leân baäc Hieån Thaùnh. Caùc Vò Thaùnh Töû ñaïo môùi naøy (Giaùm muïc, Linh Muïc, Tu só Nam, Nöõ vaø Giaùo daân) ñaõ hieán maïng soáng töø naêm 1648 ñeán 1900, ñeå toû loøng trung thaønh vôùi Ñöùc Tin, vôùi Giaùo hoäi. Chính Phuû Baéc Kinh phaûn ñoái vaø caám caùc tín höõu coâng giaùo trong nöôùc, keå caû caùc tín höõu taïi Hoàng koâng, tham döï baát cöù baèng caùch naøo vaøo bieán coá lòch söû naøy. Nhöng chæ trong thôøi gian ngaén, thaùi ñoä phaãn noä cuûa Nhaø Nöôùc ñaõ laéng dòu. Coäng ñoàng Coâng giaùo Hoàng koâng môùi ñaây ñaõ toå chöùc leã möøng long troïng toân vinh Caùc Thaùnh Töû ñaïo.

 Thaùng 10 coøn laø Thaùng ñöôïc ñaùnh daáu baèng chuyeán vieáng thaêm cuûa Töôïng Thaùnh Ñöùc Meï Fatima taïi Roma. Tröôùc aûnh thaùnh naøy, moät laàn nöõa, ÑTC ñaõ cuøng vôùi 1,500 Giaùm muïc ñeán Roma tham döï Ngaøy Toaøn xaù (thöù baåy 7 vaø Chuùa nhaät 8/10/2000) , ñaõ caàu nguyeän vaø phuù thaùc Giaùo hoäi vaø theá giôùi cho Ñöùc Trinh Nöõ Maria.

 Thaùng 10 (thöù baåy 14 vaø Chuùa nhaät 15/10/2000), caùc Gia ñình coâng giaùo treân caû theá giôùi tuoán veà Roma tuï hoïp chung quanh ÑTC ñeå tham döï Ñaïi hoäi theá giôùi laàn thöù ba veà Gia ñình vaø cuøng nhau cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù. Gia ñình laø moät trong caùc moái quan taâm muïc vuï haøng ñaàu cuûa ÑTC. Ñeå phuïc höng Hoân nhaân vaø gia ñình (neàn taûng xaõ hoäi), ÑTC ñaõ thaønh laäp Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Hoân nhaân vaø Gia ñình vaø aán ñònh: Ñaïi hoäi theá giôùi caùc Gia ñình coâng giaùo ñöôïc trieäu taäp cöù ba naêm moät laàn, taïi caùc ñòa ñieåm do chính ngaøi chæ ñònh. Ñaïi hoäi thöù nhaát vaøo thaùng 10 naêm 1994 taïi Roma - Ñaïi Hoäi laàn thöù hai, cuõng vaøo thaùng 10 naêm 1997 taïi Rio de Janeiro (Brazil) - Ñaïi Hoäi laàn thöù ba taïi Roma, vaøo thaùng 10 naêm 2000, ñeå caùc gia ñình cuøng nhau cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù . Ñaïi hoäi naêm 2003 seõ ñöôïc toå chöùc taïi Manila (Philippines).

 Chuùa nhaät 22 thaùng 10/2000, sau Ngaøy Toaøn xaù caùc Gia ñình, Giaùo hoäi cöû haønh Ngaøy theá giôùi truyeàn giaùo laàn thöù 74. Caùc ñoaøn haønh höông ñaõ ñöôïc dòp nhìn thaáy nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Tin Möøng töø nhieàu nôi treân theá giôùi tuï hoïp chung quanh ÑTC, vöøa ñeå möøng kyû nieäm 22 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng, vöøa ñeå nghe giaùo huaán cuûa ngaøi, ñeå tieáp tuïc ñem Tin Möøng ñi khaép theá giôùi, vôùi nhieàu haêng say trong Ngaøn Naêm thöù ba naøy. Caùc nhaø truyeàn giaùo nam, nöõ vaãn bò ñe doïa, bò saùt haïi taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, caùch rieâng taïi Chaâu phi. Trong thaùng 10vöøa qua (naêm 2000), taïi Chaâu phi ñaõ coù 4 nhaø truyeàn giaùo bò gieát.

 Thaùng 10, Muøa Xuaân thieâng lieâng cuûa Giaùo hoäi ñöôïc keát thuùc vôùi Chuùa nhaät 29 thaùng 10, Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi cuûa Giôùi theå thao. ÑTC ñích thaân chuû teá Thaùnh leã tröôùc söï hieän dieän cuûa khoaûng 80 ngaøn ngöôøi, vaø sau ñoù, ngaøi tham döï caùc cuoäc bieåu dieãn theå thao cuûa nhieàu ñoaøn theå taïi saân vaän ñoäng cuûa Thaønh phoá Roma. Vaø ñaây cuõng laø laàn thöù nhaát trong lòch söû Giaùo hoäi, moät vò Giaùo Hoaøng hieän dieän taïi saân vaân ñoäng, ñeå “coi traän tuùc caàu“ giöõa ñoäi banh quoác gia YÙ vaø ñoäi banh quoác teá.

 Nhaät baùo “Quan Saùt Vieân Roma” vieát theâm nhö sau: Ngoaøi nhöõng bieán coá lôùn lao, thaùng 10 cuûa naêm 2000 laø moät thaùng ñaõ muùc kín söùc soáng voâ taän cuûa Naêm Toaøn xaù. Söùc Soáng naày ñöôïc bieåu loä trong yeân laëng baèng nhöõng cuoäc haønh höông lieân læ. Bieát bao caù nhaân, ñoaøn theå lôùn nhoû, bieát bao gia ñình, giaùo xöù, giaùo phaän haèng ngaøy tuoán ñeán Roma ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh, kính vieáng caùc Ñeàn thôø, caùc nôi lòch söû cuûa Ñaïo coâng giaùo, vôùi tinh thaàn khieâm nhöôøng saùm hoái, xin ôn tha thöù, ôn cuûng coá ñöùc tin vaø ôn canh taân ñôøi soáng. Trong tuaàn leã, coù laàn ÑTC ñaõ phaûi tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông tôùi ba laàn, thay vì moät laàn trong tuaàn ngaøy thöù tö. Nhöõng ngöôøi soáng taïi Roma coù caûm töôûng naøy laø: Caùc ñoaøn haønh höông, trong nhöõng thaùng cuoái cuøng cuûa Naêm Thaùnh, moãi ngaøy moãi gia taêng, nhö theå phaûi coá gaéng lôïi duïng toái ña nhöõng ngaøy coøn laïi cuûa Naêm Ñaïi Toaøn xaù. Thaät laø “Moät Muøa Xuaân thieâng lieâng cuûa Giaùo hoäi“.

 Baøi baùo keát thuùc baèng nhöõng lôøi sau ñaây: “Moät thaùng 10 ngoaïi leä trong vieäc cöû haønh haèng ngaøy cuûa moät con ñöôøng soáng“, vaø con ñöôøng soáng naày, giöõa nhöõng bieán coá lôùn hay nhoû, tieáp tuïc bieåu loä moãi ngaøy dung maïo “xuaân xanh ñôøi ñôøi“ cuûa Giaùo hoäi, ñöôïc Chuùa Gieâsu saùng laäp caùch ñaây 2000 naêm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page