Chöông trình Ngaøy Toaøn xaù
cuûa caùc Daân bieåu Quoác hoäi theá giôùi
taïi Roma (4-5/11/2000)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Daân bieåu Quoác hoäi theá giôùi taïi Roma.

 Vatican - 31.10.2000 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin: Thöù baåy moàng 4 vaø Chuùa nhaät 5 thaùng 11/2000, laø nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc chính trò gia, caùc Daân bieåu quoác hoäi ñeán töø naêm Chaâu, tuï hoïp nhau taïi Vatican ñeå cöû haønh Ngaøy Toaøn xaù.

 Cuoäc gaëp gôõ naøy coù theå ñöôïc so saùnh nhö moät khoùa hoïp quoác teá cuûa caùc nhaø chính trò, caùc vò caàm quyeàn, caùc daân bieåu quoác hoäi, laàn ñaàu tieân taïi Vatican, vôùi söï hieän dieän cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

 Cuoäc gaëp gôõ do nhoùm lieân hieäp Caùc Daân bieåu quoác hoäi thuoäc UÛy ban Ngaøy Toaøn xaù, toå chöùc, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Nöõ Nghò só Ombretta Fumagalli Carulli vaø cuõng do söï öôùc muoán cuûa chính ÑTC, nhö laø cô hoäi thuaän tieän ñeå caùc ngöôøi laøm chính trò thaûo luaän veà giaùo lyù xaõ hoäi cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo.

 Ngaøy thöù baåy moàng 4 thaùng 11/2000, Thính ñöôøng Phaoloâ VI seõ trôû neân nhö hoäi tröôøng chính trò cuûa caùc Daân bieåu ñeán töø caùc nöôùc treân theá giôùi.

 Khoùa hoïp ñöôïc khai maïc vaøo luùc 9:30. Trong khoùa hoïp, caùc vò tham döï seõ baàu moät vò chuû tòch vaø 10 phoù chuû tòch, ñeå thay phieân nhau ñieàu haønh coâng vieäc cuûa khoùa hoïp, moãi vò 45 phuùt.

 Nghò sò Giulio Andreotti, trong tö caùch laø Chuû tòch UÛy ban ñoùn tieáp, vaø veà phía Toøa Thaùnh, ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Naêm Thaùnh, ñoïc dieãn vaên chaøo möøng caùc Daân bieåu vaø caùc Vò caàm quyeàn chính trò. Sau ñoù, chuû tòch Thöôïng Vieän Coäng Hoøa YÙ, oâng Nicola Mancino vaø Chuû tòch Haï vieän, oâng Luciano Violante, ñoïc baøi thuyeát trình. Khoùa hoïp Daân bieåu Quoác hoäi theá giôùi seõ tieáp tuïc baøn veà moät loâ caùc vaán ñeà vaø ñeà nghò do caùc lieân nhoùm Daân bieåu vaø caùc phaùi ñoaøn quoác gia neâu leân. Nhöõng daán thaân Toaøn xaù cuûa caùc daân bieàu theá giôùi goàm caùc vaán ñeà sau ñaây: ñöôøng loái chính trò veà vieäc giaûm bôùt caùc moùn nôï ngoaïi quoác cho caùc nöôùc ñang treân ñöôøng phaùt trieån - vaán ñeà töï do toân giaùo - phaåm giaù con ngöôøi - baûo veä söï soáng trong caùc giai ñoaïn khaùc nhau vaø trong luaät phaùp. Trong caùc vò seõ phaùt bieåu, coù OÂng Phoù chuû tòch Quoác hoäi Chaâu AÂu, oâng Guido Podestaø vaø Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh. Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, seõ ñoïc dieãn vaên keát thuùc khoùa hoïp vaø sau ñoù ngaøi laøm pheùp Caây hoøa bình, do caùc Daân bieåu vaø xaõ Vetralla daâng taëng.

 Ban chieàu, ÑTC seõ ñoïc dieãn vaên cho caùc Daân bieåu tham döï Khoùa hoïp vaø tham döï Ngaøy Toaøn xaù. Sau ñoù coù buoåi hoøa nhaïc cuûa Thaønh phoá Hambourg (Ñöùc) vaø cuûa ca ñoaøn Nhaø thôø chính Toøa Posnam (Ba lan).

 Chuùa nhaät moàng 5 thaùng 11, luùc 10, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû teá thaùnh leå beá maïc Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Daân bieåu quoác hoäi theá giôùi vaø tuyeân boá Thaùnh Thomas More laøm Quan Thaày caùc ngöôøi laøm chính trò.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page