Kyû nieäm 50 naêm tuyeân boá Tín ñieàu
"Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kyû nieäm 50 naêm tuyeân boá Tín ñieàu "Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi".

 Theá kyû XX keát thuùc baèng vieäc tuyeân boá hai Tín ñieàu raát quan troïng veà Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh: Tín ñieàu Ñöùc Meï voâ nhieãm nguyeân toäi, ñöôïc Ñöùc Pio IX (1746-1878), tuyeân boá ngaøy 8 thaùng 12 naêm 1854, vôùi Saéc leänh Thieân Chuùa khoân löôøng (Ineffabilis Deus). Sau ñoù 4 naêm, ngaøy 11 thaùng 02 naêm 1858, trong nhöõng laàn hieän ra vôùi Coâ Bernardette taïi Loä ñöùc, Baø Ñeïp ñaõ xöng mình Ta laø Ñaáng khoâng maéc toäi nguyeân toå. Tín ñieàu thöù hai ñaõ ñöôïc tuyeân boá laø tín ñieàu veà Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, do Ñöùc Pio XII (1939-1958), coâng boá ngaøy 01 thaùng 11 Naêm Thaùnh 1950, caùch ñaây ñuùng 50 naêm, vôùi Saéc leänh Thieân Chuùa voâ cuøng vinh hieån (Munificentissimus Deus). Ñöùc Gioan Phaoloâ II, Vò Giaùo Hoaøng suøng kính caùch ñaëc bieät Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa, ñaõ öôùc mong ñöôïc cöû haønh Ngaøy Kyû nieäm 50 naêm coâng boá tín ñieàu "Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi, trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù 2000.

 Thöù tö muøng 01 thaùng 11/2000, Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ, vaøo luùc 10 giôø saùng, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû teá Thaùnh leã troïng theå vôùi caùc Ñöùc Hoàng Y vaø Giaùm muïc hieän dieän taïi Roma ñeå möøng bieán coá quan troïng naøy.

 Hai tín ñieàu Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm nguyeân toäi vaø Ñöùc Maria, hoàn xaùc leân trôøi lieân heä maät thieát vôùi nhau vaø laø hai chaân lyù ñaõ ñöôïc maïc khaûi trong Thaùnh Kinh, ñöôïc caùc tín höõu Kitoâ, beân Ñoâng cuõng nhö beân Taây, tin nhaän vaø cöû haønh trong phuïng vuï ngay töø caùc theá kyû ñaàu cuûa Giaùo hoäi, maëc duø tín ñieàu chæ ñöôïc tuyeân boá trong theá kyû XX. Trong Saéc leänh Thieân Chuùa voâ cuøng vinh hieån (Munificentissimus Deus), Ñöùc Pio XII, sau khi nghieân cöùu vaø tham khaûo Haøng Giaùm muïc, caùc nhaø thaàn hoïc treân theá giôùi, ñaõ trình baøy roõ raøng nhö sau: Ñaây laø moät chaân lyù ñaõ aên reã saâu vaøo trong löông taâm vaø truyeàn thoáng cuûa Giaùo hoäi. Ñaây khoâng phaûi laø vieäc taïo neân moät tín ñieàu môùi, moät chaân lyù môùi veà Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh.

 Nhaéc ñeán Ñöùc Pio IX vaø Tín ñieàu Ñöùc Maria voâ nhieãm, Ñöùc Pio XII nhaän xeùt nhö sau: Hai ñaëc aân naøy (ñaëc aân voâ nhieãm nguyeân toäi vaø ñaëc aân linh hoàn vaø xaùc leân trôøi, lieân keát raát chaët cheõ vôùi nhau, xeùt veà phöông dieän thaàn hoïc vaø nhaát laø Kitoâ hoïc. ÑTC vieát theâm nhö sau: Chuùa Kitoâ, cuøng vôùi caùi cheát cuøa Ngöôøi, ñaõ chieán thaéng toäi loãi vaø söï cheát... Ngaøi chieán thaéng caû hai tai hoïa naøy; trong söùc maïnh cuûa Chuùa Kitoâ, nhöõng ai ñaõ laõnh bí tích Röûa toäi, ñeàu ñöôïc taùi sinh caùch sieâu nhieân....

 Trong maïc khaûi, söï cheát vaø vieäc hö naùt theå xaùc ñaõ ñöôïc leà luaät chung xaùc nhaän. Nôi Ñöùc Maria, coù moät luaät tröø. Saéc leänh cuûa cuûa Ñöùc Pio XII minh xaùc raèng: Caùch chung, Thieân Chuùa khoâng muoán ban cho caùc ngöôøi laønh thaùnh thaønh quaû hoaøn toaøn cuûa cuoäc chieán thaéng cuûa Chuùa Kitoâ (chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi), neáu chöa tôùi ngaøy taän theá. Vì theá theå xaùc cuûa caùc vò laønh thaùnh, sau khi cheát, bò tan raõ, vaø chæ taùi hôïp vôùi linh hoàn trong ngaøy sau cuøng, nghóa laø ngaøy Chuùa Kitoâ trôû laïi trong vinh quang ñeå phaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát (Kinh Tin Kinh).

 Ñoái vôùi Ñöùc Maria, Thieân Chuùa ñaõ daønh moät luaät tröø. Luaät tröø thöù nhaát trong ngay luùc Ngaøi thuï thai trong loøng meï. Ngaøi khoâng bò vöôùng maéc moät tì oá naøo cuûa toäi Toå toâng vaø cuûa caû toäi rieâng: Kính möøng Maria ñaày ôn phuùc, Chuùa ôû cuøng Baø- lôøi Thieân söù chaøo trong luùc truyeàn tin vaø ñöôïc caùc tín höõu laëp di laëp laïi nhieàu laàn trong ngaøy: Lex orandi, lex credendi: caàu nguyeän, töùc laø tin vaø tin töùc laø caàu nguyeän.

 Caùc nhaø thaàn hoïc tranh luaän veà caùi cheát cuûa Ñöùc Meï, vì Chuùa Gieâsu Kitoâ, ñaõ nhaän laáy theå xaùc con ngöôøi, vaø ñaõ cheát, tuy Ngaøi laø Thieân Chuùa, nguoàn maïch söï soáng, söï thaùnh thieän, hoaøn toaøn voâ toäi. Vì theá, Ñöùc Maria cuõng khoâng thoaùt khoûi soá phaän naøy. Nhöng Nhaø Thaàn hoïc Duns Scot ñaõ giaûi quyeát khoù khaên vaø söï tranh luaän naøy nhö sau. Ñöùc Maria ñaõ ñöôïc mieãn tröø khoûi toäi loãi khoâng vì coâng nghieäp rieâng cuûa Ngaøi, nhöng vì coâng nghieäp cuûa Chuùa Kitoâ Ñaáng Cöùu chuoäc. Ôn cöùu chuoäc cuûa Chuùa ñoái vôùi Ñöùc Meï laø ôn cöùu chuoäc coù tính caùch gìn giöõ tröôùc (preservativo ) khoâng phaûi coù tính caùch caát ñi khoûi (sublevativo), nhö ñoái vôùi moïi ngöôøi khaùc.

 Nhö Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ gìn giöõ, ñeà phoøng tröôùc cho Ñöùc Maria khoûi moïi daáu veát toäi loãi, nhôø ôn cöùu chuoäc duy nhaát vaø rieâng bieät theá naøo, thì Ngöôøi cuõng ban cho Ñöùc Meï ñaëc aân cuûa vieäc khoâng tan raõ theå xaùc nhö vaäy. Theå xaùc cuûa Meï khoâng bò hö naùt trong moà, nhöng ñöôïc ñem veà trôøi nhôø coâng nghieäp vaø quyeàn löïc voâ bieân cuûa Chuùa Kitoâ. Ñeå traùnh nhöõng tranh luaän keùo daøi maõi ñeán luùc tuyeân boá Tín ñieàu, veà söï cheát, hay veà söï khoâng cheát cuûa Ñöùc Maria, Ñöùc Pioâ XII trong Saéc leänh Thieân Chuùa voâ cuøng vinh hieån (Munificentissimus Deus) ñaõ vieát roõ raøng nhö sau: Ta tuyeân boá vaø Ta aán ñònh: ñaây laø tín ñieàu ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa maïc khaûi Meï voâ nhieãm nguyeân toäi cuûa Thieân Chuùa, Ñöùc Maria troïn ñôøi ñoàng trinh, sau cuoäc soáng ôû traàn gian naøy, ñaõ ñöôïc caát nhaéc leân vinh quang treân trôøi caû hoàn, laãn xaùc. Coâng thöùc khoâng nhaéc ñeán söï cheát hay khoâng cheát, maø chæ duøng caùch noùi: sau cuoäc soáng ôû traàn gian naày.

 Nhö vaäy, veà vaán ñeà söï cheát, hay khoâng cheát cuûa Ñöùc Maria, trong baøi giaùo lyù thöù 53 naêm 1997, ÑTC Gioan Phaoloâ II giaûi thích nhö sau: Coâng ñoàng chung Vatican II nhaéc laïi lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Pio XII trong Saéc Leänh Thieân Chuùa voâ cuøng vinh hieån nhö sau: Ñöôïc gìn giöõ tinh saïch moïi veát toäi nguyeân toå, vaø sau khi hoaøn taát cuoäc ñôøi traàn theá, Ñöùc Trinh Nöõ Maria voâ nhieãm ñaõ ñöôïc ñöa leân höôûng vinh quang treân trôøi caû hoàn laãn xaùc (LG,59). Caên cöù vaøo Hieán cheá Coâng ñoàng vaø theo Vò Tieàn nhieäm cuûa toâi, Ñöùc Pio XII khoâng noùi ñeán caùi cheát, nhöng vieäc khoâng noùi ñeán naøy khoâng coù nghóa laø phuû nhaän caùi cheát; nhöng ngaøi nghó raèng: ñaây khoâng phaûi laø luùc thuaän tieän ñeå xaùc nhaän caùch long troïng nhö moät chaân lyù moïi tín höõu phaûi coâng nhaän caùi cheát cuûa Ñöùc Maria. Sau khi nhaéc laïi yù kieán cuûa caùc nhaø thaùnh maãu hoïc (chuû tröông khoâng cheát), Ñöùc Gioan Phaoloâ II töï ñaët caâu hoûi: Coù theå Ñöùc Maria thaønh Nagiaret caûm nghieäm nôi theå xaùc Ngaøi thaûm caûnh cuûa söï cheát chaêng? Vaø ÑTC traû lôøi: Suy suy tö veà soá phaän cuûa Ñöùc Maria vaø moái quan heä cuûa Ngaøi vôùi Chuùa Kitoâ, Con Thieân Chuùa cuûa Ngaøi, xem ra coù theå quyeát ñaùp raèng: Meï Maria coù cheát, vì chính Chuùa Kitoâ cuõng ñaõ cheát. Vì theá khoù coù theå chuû tröông caùch khaùc veà tröôøng hôïp cuûa Ñöùc Maria, Meï cuûa Chuùa. ÑTC nhaéc laïi giaùo huaán cuûa caùc Thaùnh Giaùo phuï quaû quyeát roõ raøng: Ñöùc Maria ñaõ cheát, nhöng caùc Thaùnh Giaùo phuï khoâng duøng danh töø söï cheát, maø duøng danh töø söï nguû nghæ (la dormizione, giaác nguû) cuûa Ñöùc Maria, döôøng nhö theå caùc giaùo phuï muoán giaûi thích raèng: caùi cheát cuûa Meï Maria khoâng phaûi laø moät thaûm kòch, nhöng laø moät giaác nguû ñöôïc Chuùa Kitoâ ñaùnh thöùc daäy vaø bieán ñoåi theå xaùc coù theå hö naùt, thaønh theå xaùc vinh quang, khoâng coøn leä thuoäc söï cheát vaø söï hö naùt trong moà, nhö moïi ngöôøi khaùc. ÑTC noùi theâm nhö sau: Kinh nghieäm cuûa caùi cheát ñaõ laøm phong phuù con ngöôøi cuûa Ñöùc Trinh Nöõ, baèng vieäc ñi qua soá phaän chung cuûa moïi ngöôøi. Nhö vaäy, Meï coù theå thi haønh moät caùch hieäu nghieäm hôn chöùc vuï Ngöôøi Meï thieâng lieâng ñoái vôùi nhöõng ai ñang böôùc qua khoûi ñôøi naày veà ñôøi sau. Thaùnh Maria Ñöùc Meï Chuùa Trôøi caàu cho chuùng con laø keû coù toäi, khi nay vaø TRONG GIÔØ LAÂM TÖÛ"

 Noùi toùm laïi: Caùi cheát cuûa Ñöùc Maria laø khaùc vôùi caùi cheát cuûa nhöõng ngöôøi khaùc vì hai lyù do sau ñaây: vieäc taùch rôøi theå xaùc khoûi linh hoàn laø moät buôùc qua eâm dòu töø ñôøi soáng sinh vaät sang ñôøi soáng baát töû, vinh quang. Roài sau caùi cheát, theå xaùc cuûa Meï khoâng bò hö naùt trong moà.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page