Chöông trình möøng kyû nieäm
50 naêm tuyeân boá Tin Ñieàu
"Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh
linh hoàn vaø xaùc leân trôøi"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöông trình möøng kyû nieäm 50 naêm tuyeân boá Tin Ñieàu "Ñöùc Trinh Nöõ Maria raát thaùnh linh hoàn vaø xaùc leân trôøi".

 Vatican - 31.10.2000 - Moät trong caùc bieán coá quan troïng cuûa Naêm Thaùnh 2000 ñöôïc ÑTC quan taâm caùch rieâng ñoù laø vieäc möøng kyû nieäm 50 naêm tuyeân boá Tín ñieàu "Ñöùc Trinh Nöõ Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi".

 Caùch ñaây 50 naêm, ñuùng ngaøy leã troïng kính Caùc Thaùnh Nam Nöõ, trong Naêm Thaùnh 1950, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï hieän dieän cuûa töøng traêm ngaøn tín höõu ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, ÑTC Pioâ XII (1939-1958) ñaõ long troïng tuyeân boá tín ñieàu Ñöùc Trinh Nöõ Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi.

 Töø khôûi ñaàu Giaùo hoäi, caùc tín höõu beân Ñoâng cuõng nhö beân Taây vaãn tin nhö vaäy; nhöng nieàm tin naày chöa phaûi laø moät tín ñieàu ñöôïc Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo hoäi coâng khai leân tieáng. Chæ töø ngaøy 01 thaùng 11 naêm 1950, môùi chính thöùc ñònh tín: "Ñöùc Trinh Nöõ Maria linh hoàn vaø xaùc leân trôøi".

 Ñeå chuaån bò möøng bieán coá naøy, moät Dieãn Ñaøn (Forum) quoác teá veà Khoa Thaùnh Maãu hoïc, do Haøn Laâm Vieän quoác teá Ñöùc Maria, Phaân Khoa Thaàn hoïc veà Ñöùc Maria vaø Lieân Hoäi veà Thaùnh Maãu hoïc quoác gia Italia, .. ñaõ ñöôïc toå chöùc hoâm ngaøy thöù ba (31.10.2000), taïi Giaùo Hoaøng hoïc vieän Antonianum ôû Roma.

 Tham döï Hoäi nghò quoác teá naøy coù nhieàu Hoïc giaû ñaõ theo doõi tieán trieån cuûa nhöõng nghieân cöùu trong Giaùo hoäi, cho tôùi luùc tieán ñeán vieäc tuyeân boá Tín ñieàu ngaøy moàng moät thaùng 11 naêm 1950. Caùc Vò tham döï cuøng nhau tìm kieám yù nghóa cuûa Tín ñieàu trong thaàn hoïc, sau Coâng ñoàng chung Vatican II, caên cöù vaøo nhöõng thaønh quaû cuûa Khoa khaûo coå, cuûa vieäc hoäi nhaäp vaên hoùa, cuûa vieäc ñoái thoaïi ñaïi keát vaø cuûa nhöõng ñoøi hoûi cuûa ngöôøi thôøi nay. Ñieåm ñaùng chuù yù trong Hoäi nghò naøy laø caùc vò tham döï ñöôïc nghe nhöõng laäp tröôøng khaùc, cuûa Giaùo hoäi Valdese, Giaùo hoäi chính thoáng vaø Giaùo hoäi Anh giaùo.

 Luùc 6:30 chieàu thöù ba 31.10.2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, coù buoåi caàu nguyeän vôùi caùc tín höõu haønh höông vaø röôùc ñeøn.

 Buoåi caàu nguyeän naøy nhaèm chuaån bò caùc tín höõu tham döï Thaùnh Leã troïng theå saùng moàng moät, Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ, do ÑTC chuû teá, luùc 10 giôø taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vôùi söï hieän dieän cuûa ñaïi dieän caùc Ñeàn Thaùnh lôùn kính Ñöùc Meï vaø cuûa caùc Phong traøo, Hoäi ñoaøn veà Ñöùc Maria... treân caû theá giôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page