Giaùm Muïc khoâng phaûi chæ ñôn thuaàn
laø moät "vò ñieàu haønh" (manager)
coâng vieäc muïc vuï

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giaùm Muïc khoâng phaûi chæ ñôn thuaàn laø moät "vò ñieàu haønh" (manager) coâng vieäc muïc vuï.

 Tin Roma (Apic 8/10/2000): "Caùc vò giaùm muïc coâng giaùo ñöôïc môøi goïi ñöøng chæ ñôn thuaàn laø “ngöôøi ñieàu haønh” (manager) caùc coâng taùc muïc vuï, nhöng toát hôn haõy laø nhöõng “ngöôøi cha” bieát ñeán gaëp gôõ nhöõng con ngöôøi cuï theå vaø chuù yù ñeán töøng ngöôøi”. Ñoù laø nhaän ñònh cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista RE, taân toång tröôûng boä Giaùm Muïc, trong baøi giaûng khai maïc Ngaøy Toaøn Xaù caùc Giaùm Muïc, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateâranoâ, chieàu thöù Saùu, muøng 6 thaùng 10/2000.

 Ñöùc Toång Giaùm Muïc RE ñaõ nhaéc laïi raèng chæ thi haønh taùc vuï giaùm muïc moät caùch troïn haûo treân bình dieän baûo toàn giaùo lyù maø thoâi, thì chöa ñuû. Caàn coù moät giaùo huaán soáng ñoäng, bieát ñaùnh ñoäng caùc taâm hoàn vaø thoâng truyeàn cho hoï moät kinh nghieäm soáng ñoäng veà maàu nhieäm nöõa! Ñaèng sau nhöõng lôøi chuùng ta noùi ra, caàn phaûi coù cuoäc soáng laøm neàn taûng. Kinh nghieäm muïc vuï chöùng minh raèng coù moät aûnh höôûng huyeàn nhieäm ñöôïc lan roäng ñeán keû khaùc, nhôø qua ñôøi soáng neâu göông cuûa taùc vieân, giuùp cho con ngöôøi nhìn thaáy ñöôïc söï hoøa nhaäp saâu xa, chaët cheõ, giöõa ñöùc tin vaø ñôøi soáng.”
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page