Nhöõng giaûi thích
cuûa Ñöùc TGM TARCISIO BERTONE
veà vieäc phoù daâng theá giôùi cho Ñöùc Meï
hoâm chuùa nhaät 8 thaùng 10/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng giaûi thích cuûa Ñöùc TGM TARCISIO BERTONE veà vieäc phoù daâng theá giôùi cho Ñöùc Meï, hoâm chuùa nhaät 8 thaùng 10/2000.

 Tin Roma (Apic 6/10/2000): Nhaân dòp cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù Caùc Giaùm Muïc, trong thaùnh leã cöû haønh saùng Chuùa Nhaät muøng 8 thaùng 10/2000, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ phoù daâng Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi cho Ñöùc Meï. Haûng tin coâng giaùo Thuïy Só (Apic) ñaõ phoûng vaán Ñöùc TGM Tarcisio Bertone, toång thö kyù Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin, veà yù nghóa cuûa vieäc phoù daâng naày, vaø ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaûi thích nhö sau:

 “Thaät söï maø noùi, ñaây khoâng phaûi laø moät vieäc phoù daâng môùi meõ. Ñaõ coù nhieàu laàn phoù daâng roài, baét ñaàu töø laàn phoù daâng ngaøy 8 thaùng 12 naêm 1942, do Ñöùc coá Gioaùo Hoaøng Pioâ XII thöïc hieän, cho ñeán laàn phoù daâng ngaøy 25 thaùng 3 naêm 1984, do Ñöùc Gioan Phaoloâ II thöïc hieän. Ñaây khoâng phaûi laø laëp laïi vieäc phoù daâng.

 Töø ngöõ ‘‘phoù daâng” ôû ñaây, theo nghóa truyeàn thoáng ñöôïc thaùnh Louis Marie Grignon de Monfort xöû duïng, coù nghóa laø “taän hieán” (conseùcration, hieán daâng), muoán nhaéc nhôù raèng: chuùng ta, nhö laø nhöõng ngöôøi con cuûa Meï Maria, chuùng ta tham döï vaøo söï “taän hieán” (hieán daâng) cuûa Chuùa Kitoâ cho Thieân Chuùa Cha, tröôùc khi chòu cheát treân thaäp giaù, nhö phuùc aâm theo thaùnh Gioan ñaõ ghi laïi, vaø laø yù nghóa ñaõ ñöôïc Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán, trong laàn phoù daâng ngaøy 25 thaùng 3 naêm 1984.

 Caùch rieâng, trong naêm thaùnh 2000 naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán thay ñoåi moät chuùt: thay vì duøng töø ngöõ “hieán daâng”, hay “phoù daâng” (conseùcration), thì Ngaøi ñaõ ñuøng töø ngöõ “ñaët döôùi söï che chôû cuûa Meï Maria”. ÑTC Gioan Phaoloâ II muoán ñaët “giaùo hoäi vaø caùc giaùm muïc, nhöõng chuû chaên cuûa giaùo hoäi” döôùi söï che chôû cuûa Meï Maria. Caùch noùi naày nhaéc laïi bieán coá ñöôïc keå trong Phuùc aâm theo thaùnh Gioan, khi Chuùa Kitoâ töø treân thaäp giaù ñaõ troái Ñöùc Meï laïi cho moân ñeä Gioan. Chuùa muoán trao ban Meï Maria cho chuùng ta. Qua moät lôøi kinh raát hay, ÑTC Gioan Phaoloâ II daâng lôøi caûm taï Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Roãi duy nhaát, vì ñaõ trao ban Meï Maria cho Giaùo Hoäi môùi khai sinh. vaø Giaùo Hoäi, caùch naøo ñoù, ñaùp laïi hoàng aân Chuùa ban, baèng vieäc ñaët mình döôùi söï baûo veä cuûa Meï.

 Caùch noùi “ñaët mình döôùi söï baûo veä cuûa Meï Maria” gôïi leân taâm tình khieâm toán, nhaéc chuùng ta nhôù ñeán söï thieáu khaû naêng haønh ñoäng moät mình, vaø söï caàn thieát Thieân Chuùa can thieäp vaøo trong cuoäc soáng chuùng ta, moät caùch nhöng khoâng, khoâng vì coâng nghieäp cuûa chuùng ta.

 Traû lôøi cho caâu hoûi: "taïi sao phaûi röôùc töôïng Ñöùc Meï Fatima veà Roma ñeå thöïc hieän vieäc phoù daâng?”, thì Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bertone ñaõ traû lôøi nhö sau: “Ngoaøi vieäc Ñöùc Meï Fatima ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu trong naêm thaùnh 2000 naày, sau leã phong chaân phöôùc cho ba treû muïc ñoàng taïi Fatima hoài thaùng 5/2000 vöøa qua, vaø sau vieäc coâng boá bí maät thöù ba cuûa Fatima vaøo thaùng 6/2000, thì vieäc röôùc Töôïng Ñöùc Meï Fatima veà Roma trong naêm thaùnh 2000 naày, nhaéc chuùng ta nhôù laïi ñieàu thieát yeáu cuûa söù ñieäp Fatima, moät söù ñieäp naèm ôû trung taâm cuûa Phuùc AÂm. Söù ñieäp Fatima naày, tröôùc heát laø lôøi môøi goïi haõy aên naên trôû laïi, haõy laøm chöùng caùch trung thaønh, haõy laøm vieäc ñeàn toäi vaø caàu nguyeän. Söù ñieäp treân roäng raûi hôn noäi dung nhöõng thò kieán do ba treû muïc ñoàng Fatima keå laïi, vaø laø moät söù ñieäp coøn coù giaù trò cho ngöôøi kitoâ thuoäc theá kyû thöù 21. Ñieàu quan troïng ôû ñaây, laø nhaéc laïi raèng chuùng ta khoâng theå naøo khoâng noùi mình coù lieân heä ñeán Meï Maria. Thieân Chuùa ñaõ trao ban Ñöùc Meï cho Giaùo Hoäi. Ngöôøi ta khoâng theå xoùa boû ñieàu naày khoûi chaân trôøi ñöùc tin. Nhö nhaø thaàn hoïc Hans Urs von Balthasar, ngöôøi Thuïy Só, ñaõ chöùng minh, coù moät söï song song giöõa taùc vuï cuûa thaùng Pheâroâ vaø taùc vuï cuûa Meï Maria trong Giaùo Hoäi. Caû hai taùc vuï ñeàu laø thaønh phaàn cuûa Maàu Nhieäm Giaùo Hoäi.”
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page