Baøi dieãn vaên cuûa ÑTC
trong cuoäc Gaëp Gôõ Lieân Toân taïi Gieârusalem
luùc 5:45 chieàu ngaøy thöù Naêm 23/3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi dieãn vaên cuûa ÑTC trong cuoäc Gaëp Gôõ Lieân Toân taïi Gieârusalem, luùc 5:45 chieàu ngaøy thöù Naêm 23 thaùng 3/2000.

 Kính thöa nhöõng vò ñaïi dieän Do thaùi giaùo, Kitoâ giaùo vaø Hoài giaùo,

 1. Trong naêm nay, naêm kyû nieäm 2000 naêm Chuùa Gieâsu Kitoâ sinh ra, toâi thaät söï sung söôùng vì ñöôïc hoaøn thaønh nguyeän öôùc oâm aáp töø laâu, laø ñöôïc ñi haønh höông qua nhöõng nôi ñòa dö cuûa lòch söû cöùu roãi. Toâi heát söùc caûm ñoäng khi böôùc theo nhöõng veát chaân cuûa voâ soá khaùch haønh höông tröôùc toâi ñaõ ñeán caàu nguyeän taïi nhöõng Nôi Thaùnh coù lieân heä vôùi nhöõng haønh ñoäng can thieäp cuûa Thieân Chuùa trong lòch söû con ngöôøi. Toâi hoaøn toaøn yù thöùc raèng Maûnh Ñaát naày laø Thaùnh Ñòa ñoái vôùi ngöôøi do thaùi, ngöôøi kitoâ vaø ngöôøi hoài giaùo. Vì theá, chuyeán vieáng thaêm cuûa toâi seõ khoâng ñöôïc troïn veïn, neáu khoâng ñöôïc gaëp gôõ vôùi quyù vò, nhöõng vò laûnh ñaïo toân giaùo ñaùng kính. Xin chaân thaønh caùm ôn vì söï uûng hoä maø söï hieän dieän cuûa quyù vò nôi ñaây chieàu nay mang ñeán cho nieàm hy voïng vaø xaùc tín cuûa bieát bao daân toäc raèng chuùng ta ñang böôùc vaøo trong thôøi ñaïi môùi cuûa vieäc ñoái thoaïi lieân toân. Chuùng ta yù thöùc raèng nhöõng lieân laïc thaân thieän hôn giöõa taát caû nhöõng keû tin Thieân Chuùa laø ñieàu kieän caàn thieát vaø khaån caáp, ñeå kieán taïo moät theá giôùi coâng baèng hôn vaø hoøa bình hôn.

 Ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi chuùng ta, Gieârusalem, nhö danh goïi noùi leân, laø "Thaønh phoá cuûa Hoøa Bình". Coù leõ khoâng coù nôi naøo khaùc treân theá giôùi thoâng truyeàn yù thöùc veà söï sieâu vieät vaø haønh ñoäng tuyeån choïn cuûa Thieân Chuùa maø chuùng ta nhìn thaáy nôi nhöõng vieân ñaù vaø nhöõng toøa nhaø cuõng nhö nôi chöùng taù cuûa ba toân giaùo hieän dieän beân caïnh nhau trong khung thaønh Gieârusalem naày. Khoâng phaûi taát caû moïi söï ñaõ laø hoaëc seõ trôû neân deã daøng trong vieäc chung soáng naày. Nhöng chuùng ta caàn phaûi tìm gaëp trong nhöõng truyeàn thoáng toân giaùo rieâng söï khoân ngoan vaø lyù do cao hôn ñeå baûo ñaûm cho söï hieåu nhau vaø kính troïng nhau ñöôïc thaéng theá.

 2. Taát caû chuùng ta ñoàng yù raèng toân giaùo phaûi thaät söï quy höôùng veà trung taâm laø Thieân Chuùa, vaø raèng boån phaän toân giaùo ñaàu tieân cuûa chuùng ta laø toân thôø, chuùc tuïng vaø caûm taï Thieân Chuùa. Lôøi môû ñaàu tieân cuûa Kinh Coran laø: "Chuùc tuïng Thieân Chuùa, Chuùa cuûa Vuõ Truï" (Coran 1, 1). Trong baøi ca ñöôïc linh öùng cuûa Kinh Thaùnh, chuùng ta nghe ñöôïc lôøi môøi goïi phoå quaùt naày: "Öôùc gì taát caû moïi loaøi coù hôi thôû daâng lôøi chuùc tuïng Thieân Chuùa! Alleluia! (TV 150, 6). Vaø trong Phuùc aâm chuùng ta ñoïc thaáy raèng khi Chuùa Gieâsu sinh ra, caùc thieân thaàn ñaõ haùt vang nhö sau: "Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi cao! (Lc 2, 14). Trong thôøi ñaïi chuùng ta, trong khi nhieàu ngöôøi coá gaéng lo laøm coâng vieäc cuûa hoï maø khoâng caàn höôùng veà Thieân Chuùa, thì lôøi môøi goïi haõy nhìn nhaän Ñaáng taïo hoùa cuûa vuõ truï vaø laø Chuùa cuûa lòch söû, laø ñieàu thieát yeáu ñeå baûo ñaûm cho ñieàu thieän haûo cuûa caùc caù nhaân vaø cho söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.

 3. Loøng suøng kính Thieân Chuùa, neáu laø ñích thaät, thì caàn phaûi keùo theo söï chuù yù ñeán nhöõng anh chò em chuùng ta. Nhö laø thaønh phaàn cuûa cuøng moät gia ñình nhaân loaïi vaø nhö laø nhöõng con caùi thaân yeâu cuûa Thieân Chuùa, chuùng ta coù nhöõng boån phaän ñoái vôùi nhau, maø chuùng ta, nhö laø nhöõng keû tin Chuùa, chuùng ta khoâng theå naøo laøm ngô boû qua ñöôïc. Moät trong nhöõng ngöôøi ñoà ñeä ñaàu tieân cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ vieát nhö sau: Neáu ai noùi: Toâi yeâu meán Thieân Chuùa, nhöng laïi gheùt anh chò em mình, thì ngöôøi ñoù noùi doái; bôûi vì ai khoâng yeâu meán anh chò em maø mình troâng thaáy, thì cuõng khoâng theå yeâu meán Thieân Chuùa maø mình khoâng troâng thaáy" (1 Jn 4, 20). Tình thöông ñoái vôùi anh chò em bao goàm thaùi ñoä kính troïng vaø thoâng caûm, nhöõng cöû chæ lieân ñôùi, söï coäng taùc trong vieäc phuïc vuï cho coâng ích. Nhö theá, quan taâm ñoái vôùi coâng baèng vaø hoøa bình khoâng naèm beân ngoaøi laõnh vöïc toân giaùo, nhöng thaät laø moät trong nhöõng yeáu toá thieát yeáu cuûa toân giaùo.

 Theo quan ñieåm kitoâ, khoâng phaûi laø vieäc cuûa nhöõng vò laûnh ñaïo toân giaùo, ñeå ñeà ra nhöõng coâng thöùc kyû thuaät nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi, kinh teá vaø chính trò. Tröôùc nhaát, boån phaän cuûa caùc vò laûnh ñaïo toân giaùo laø giaûng daïy söï thaät ñöùc tin vaø trình baøy neáp soáng ngay chính; traùch vuï cuûa caùc vò laø giuùp ñôõ con ngöôøi-keå caû nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm trong sinh hoaït coâng quyeàn -- ñeå ngöôøi ñoù yù thöùc ñöôïc nhöõng boån phaän cuûa mình vaø chu toaøn chuùng. Nhö laø nhöõng vò laõnh ñaïo toân giaùo, chuùng ta giuùp cho con ngöôøi ñöôïc soáng cuoäc ñôøi ngay chính, giuùp hoï hoøa hôïp chieàu cao cuûa töông quan vôùi Thieân Chuùa, vôùi chieàu ngang cuûa vieäc phuïc vuï anh chò em xung quanh.

 4. Moãi toân giaùo cuûa chuùng ta, caùch naày hay caùch khaùc, ñeàu bieát ñònh luaät vaøng naày laø: "Haõy laøm cho keû khaùc ñieàu mình muoán keû khaùc laøm cho mình". Ñònh luaät naày laø moät höôùng daãn quyù baùu; tình thöông chaân thaät ñoái vôùi anh chò em xunh quanh coù taùc duïng thaät xa. Tình thöông naày ñöôïc xaây treân nieàm xaùc tín raèng khi chuùng ta yeâu thöông ngöôøi laân caän, chuùng ta minh chöùng tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa, vaø khi chuùng ta gaây thöông toån cho anh chò em, chuùng ta xuùc phaïm ñeán Thieân Chuùa. Ñieàu naày coù nghóa laø toân giaùo laø keû thuø cuûa söï loaïi tröø vaø kyø thò, keû thuø cuûa thuø haän vaø tranh giaønh, keû thuø cuûa baïo löïc vaø xung ñoät. Toân giaùo khoâng phaûi laø, vaø khoâng ñöôïc trôû neân nhö laø lyù do ñeå baïo ñoäng, nhaát laø khi thöïc theå toân giaùo dính lieàn vôùi thöïc theå vaên hoùa vaø chuûng toäc. Toân giaùo vaø Hoøa Bình ñi ñoâi vôùi nhau! Nieàm tin toân giaùo vaø vieäc thöïc haønh ñöùc tin khoâng theå naøo taùch rôøi ra khoûi vieäc baûo veä hình aûnh cuûa Thieân Chuùa trong moãi moät con ngöôøi.

 Kín muùc töø nhöõng söï phong phuù cuûa caùc truyeàn thoáng toân giaùo rieâng, chuùng ta phaûi phoå bieán yù thöùc raèng nhöõng vaán ñeà cuûa ngaøy hoâm nay seõ khoâng ñöôïc giaûi quyeát, neáu chuùng ta soáng nhö khoâng bieát ñeán nhau vaø soáng taùch bieät ra khoûi nhau. Taát caû chuùng ta ñeàu bieát roõ nhöõng hieåu laàm vaø xung ñoät cuûa quaù khöù; vaø nhöõng ñieàu ñoù coøn ñeø naëng treân moái töông quan giöõa ngöôøi Do Thaùi, Kitoâ vaø Hoài giaùo. Chuùng ta phaûi laøm taát caû nhöõng gì chuùng ta coù theå ñeå bieán söï yù thöùc veà nhöõng xuùc phaïm vaø toäi loãi cuûa quaù khöù, trôû thaønh söï nhaát quyeát maïnh meõ ñeå xaây döïng moät töông lai môùi, trong ñoù khoâng coù gì khaùc hôn laø söï coäng taùc ñaày kính troïng vaø höõu hieäu giöõa chuùng ta.

 Giaùo Hoäi coâng giaùo mong öôùc tieáp tuïc coâng cuoäc ñoái thoaïi lieân toân thaønh thaät vaø höõu hieäu vôùi nhöõng anh chò em do thaùi giaùo vaø vôùi nhöõng tín ñoà hoài giaùo. Coâng cuoäc ñoái thoaïi naày khoâng nhaèm aùp ñaët nhöõng quan ñieåm cuûa chuùng ta treân keû khaùc. Ñieàu maø coâng cuoäc ñoái thoaïi ñoøi hoûi nôi moãi ngöôøi chuùng ta, laø chuùng ta bieát laéng nghe nhau trong tinh thaàn toân troïng nhau, vöøa vaån trung thaønh giöõ ñieàu chuùng ta tin; ñieàu maø coâng cuoäc ñoái thoaïi ñoøi hoûi nôi moãi ngöôøi chuùng ta laø chuùng ta bieát phaân ñònh taát caû nhöõng gì laø toát vaø thaùnh thieän nôi giaùo huaán cuûa moãi toân giaùo, vaø bieát coäng taùc vôùi nhau ñeå uûng hoä baát cöù ñieàu gì coã voõ cho söï thoâng caûm nhau vaø hoøa bình.

 5. Caùc thieáu nhi vaø nhöõng ngöôøi treû cuûa ba toân giaùo Do Thaùi, Kitoâ vaø Hoài giaùo, ñang hieän dieän nôi ñaây, laø daáu chæ cho nieàm hy voïng vaø laø moät khích leä cho chuùng ta. Moãi theá heä môùi laø moät moùn quaø cuûa Thieân Chuùa cho theá giôùi. Neáu chuùng ta bieát thoâng truyeàn cho hoï taát caû nhöõng gì laø cao thöôïng vaø toát ñeïp trong nhöõng truyeàn thoáng cuûa chuùng ta, thì hoï seõ laøm cho nhöõng ñieàu ñoù troå sinh thaønh tình huynh ñeä vaø söï coäng taùc nhieàu hôn.

 Neáu nhöõng coäng ñoaøn toân giaùo khaùc nhau taïi Thaønh Thaùnh vaø taïi Thaùnh Ñòa thaønh coâng soáng vaø laøm vieäc chung vôùi nhau trong tình baèng höõu vaø trong söï hoøa hôïp, thì ñaây seõ laø moät lôïi ích to lôùn, khoâng nhöõng cho caùc coäng ñoaøn toân giaùo, nhöng coøn cho troïn caû coâng cuoäc hoøa bình trong vuøng. Thaønh Gieârusalem seõ thaät söï laø Thaønh cuûa Hoøa Bình cho moïi daân toäc. Vaø luùc ñoù taát caû chuùng ta seõ laëp laïi nhöõng lôøi cuûa tieân tri Isaia: "Haõy ñeán, naøo chuùng ta haõy tieán leân nuùi thaùnh cuûa Chuùa... ñeå Ngaøi daïy chuùng ta bieát nhöõng ñöôøng loái cuûa Ngaøi vaø ñeå chuùng ta böôùc ñi theo Ngaøi" (Is 2, 3).

 Ñeå taùi daán thaân thöïc hieän traùch vuï noùi treân, vaø ñeå laøm nhö vaäy taïi Thaønh Thaùnh Gieârusalem, chuùng ta caàn caàu xin Thieân Chuùa thöông nhìn ñeán nhöõng coá gaéng cuûa chuùng ta vaø laøm cho nhöõng coá gaéng naày troå sinh hoa traùi toát ñeïp. Nguyeän xin Ñaáng toaøn naêng chuùc laønh traøn ñaày cho nhöõng coâng vieäc chung cuûa chuùng ta!
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page