Cuoäc gaëp gôõ giöõa Nam vaø Baéc Haøn
taïi Haùn Thaønh (thuû ñoâ mieàn Nam)
ñöôïc aán ñònh vaøo thaùng Taùm 2000 naøy

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc gaëp gôõ giöõa Nam vaø Baéc Haøn taïi Haùn Thaønh (thuû ñoâ mieàn Nam) ñöôïc aán ñònh vaøo thaùng Taùm 2000 naøy.

 Seoul (Haùn Thaønh) - 25.7.2000 - Sau cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa Toång Thoáng Nam Haøn vaø Chuû tòch Baéc Haøn trung tuaàn thaùng Saùu 2000 vöøa qua taïi Bình nhöôõng (Pyongyang) thuû ñoâ Baéc Haøn, nhöõng daáu hieäu veà hoøa giaûi giöõa Nam vaø Baéc Haøn vaãn tieáp tuïc.

 Haõng thoâng taán quoác teá Fides loan baùo: Ngaøy 15 thaùng 8/2000 tôùi ñaây seõ coù nhöõng cuoäc gaëp gôõ chính thöùc giöõa caùc gia ñình coâng giaùo bò chia li bôûi vó tuyeán 38, töø 50 naêm nay. Moät soá ngöôøi hieän ôû mieàn Baéc vaø mieàn Nam coù theå ñoaøn tuï sau nöûa theá kyû xa caùch.

 Vaãn trong baàu khí côûi môû, tuy coøn deø daët, chính phuû Bình Nhöôõng (Pyongyang) ñaõ cho pheùp moät soá linh muïc vaø giaùo daân mieàn Nam vieáng thaêm mieàn Baéc, ñeå kieåm ñieåm vieäc phaân phaùt hôn hai ngaøn taán luùa mì do caùc giaùo phaän mieàn Nam trao taëng.

 Keát quaû cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy laø söï phoái hôïp caùc vieän trôï vaø vieäc môû moät sôû canh noâng taïi Nampo-shi (phí toån do caùc ngöôøi coâng giaùo mieàn Nam ñaûm nhaän).

 Chuyeán vieáng thaêm ñöôïc keát thuùc hoâm 15 thaùng 7/2000 vöøa qua. Tröôùc ñoù, moät soá ñaïi bieåu thuoäc Hoäi caùc Linh Muïc Nam Haøn veà coâng lyù ñaõ vieáng thaêm Baéc Haøn, nhö ñeå doïn ñöôøng.

 Moät tin vui möøng khaùc: ñaõ coù 22 linh muïc cuûa Toång giaùo phaän Haùn Thaønh tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi Baéc Haøn, vôùi muïc ñích chuaån bò daàn daàn cho vieäc hoøa giaûi quoác gia.

 Saùng kieán veà thoáng nhaát quoác gia vaø hoøa giaûi daân toäc laø saùng kieán cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo mieàn Nam, döôùi söï höôùng daãn saùng suoát cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc. Saùng kieán naøy ñöôïc khôûi söï töø naêm 1965 baèng chieán dòch caàu nguyeän. Saùng kieán cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo ñaõ ñöôïc Toång thoáng ñöông kim ngöôøi coâng giaùo xuùc tieán baèng vieäc ñeà nghò moät cuoäc hoïp thöôïng ñænh taïi Bình Nhöôõng giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Baéc vaø mieàn Nam. Cuoäc gaëp gôõ ñaõ dieãn ra vaøo trung tuaàn thaùng Saùu 2000 vöøa qua taïi Bình nhöôõng trong baàu khí raát thaân thieän vaø côûi môû.

 Veà phöông dieän chính trò, Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano) soá ra ngaøy 24 vaø 25 thaùng 7/2000. ñaõ vieát nhö sau: OÂng Boä tröôûng Nam Haøn veà vieäc Thoáng nhaát quoác gia loan tin: Mieàn Nam ñaõ chaáp nhaän ñeà nghò cuûa mieàn Baéc veà moät cuoäc gaëp gôõ treân caáp baäc cao vaøo thöù Baåy tôùi ñaây (29.7.2000) ñeå tieáp tuïc tieán trình xích laïi gaàn nhau giöõa hai mieàn Nam-Baéc. Cuoäc gaëp gôõ seõ keùo daøi trong ba ngaøy taïi Haùn Thaønh.

 Nhaø Caàm quyeàn mieàn Nam ñaõ thoâng baùo cho Nhaø Caàm quyeàn mieàn Baéc danh saùch caùc vò thuoäc phaùi ñoaøn mieàn Nam, keå caû Boä tröôûng veà thoáng nhaát, oâng Park Jae Kyu. Cuoäc gaëp gôõ naøy nhö theå laø moät söï tieáp tuïc cuoäc hoïp thöôïng ñænh vöøa qua taïi Bình Nhöôõng giöõa Toång Thoáng mieàn Nam, oâng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Jung) vaø Chuû tòch mieàn Baéc, oâng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II).

 Vôùi cuoäc gaëp gôõ tôùi ñaây, hai mieàn Ñaïi Haøn muoán ñaøo saâu nhöõng ñeà taøi cuûa vieäc ñaøm phaùn ñaõ ñöôïc khôûi söï, muïc tieâu cuûa thoûa öôùc baûo ñaûm caùc ñaàu tö vaø tieáp vaän trong töông lai giöõa caùc ñöôøng xe löûa cuûa hai mieàn vaø vieäc chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cuûa Chuû tòch Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II) taïi Haùn Thaønh.

 Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" coøn vieát theâm veà moät cuoäc gaëp gôõ quan troïng khaùc taïi Bangkok, giöõa Toång tröôûng ngoaïi giao Nam Haøn vaø Baéc Haøn vaø nhöõng cuoäc tieáp xuùc ñaàu tieân giöõa ngoaïi tröôûng Hoa kyø, Baø Madeleine Allbright vaø ngoaïi tröôûng Baéc Haøn, oâng Park Nam-sun, taïi Hoäïi nghò mieàn cuûa Toå chöùc caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Sau cuoäc tieáp xuùc vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp taïi Bangkok, ngoaïi tröôûng Baéc Haøn hy voïng ñöôïc gaëp ngoaïi tröôûng Nhaät baûn, oâng Yohel Kono. Nhö vaäy cuoäc gaëp gôõ vôùi ngoaïi tröôûng Hoa kyø vaø Nhaät baûn laø cuoäc gaëp gôõ ñaàu tieân giöõa Baéc Haøn vaø hai sieâu cöôøng, vöøa tham döï Hoäi nghò "G 8" (8 sieâu cöôøng) taïi Okinawa. Taây phöông coøn deø daët ñoái vôùi vieäc côûi môû cuûa Baéc Haøn. Nhöng xem ra Toång thoáng Nga, oâng Putin, ñaõ thuyeát phuïc caùc Sieâu cöôøng veà ñöôøng loái môùi cuûa Bình Nhöôõng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page