Veà vieäc Coâng Ñoàng Vaticanoâ II
chuaån bò Giaùo hoäi böôùc vaøo
Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà vieäc Coâng Ñoàng Vaticanoâ II chuaån bò Giaùo hoäi böôùc vaøo Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000.

 Trong Toâng thö "Ngaøn naêm Thöù Ba" baøn veà vieäc chuaån bò Naêm Thaùnh, ÑTC vieát nhö sau: Moãi moät Toaøn xaù ñöôïc chuaån bò trong lòch söû Giaùo hoäi baèng vieäc Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa. Ñieàu naøy cuõng coù giaù trò cho Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000. Xaùc tín nhö vaäy, vôùi loøng bieát ôn vaø tinh thaàn traùch nhieäm, chuùng ta nhìn vaøo taát caû nhöõng gì ñaõ xaåy ra trong lòch söû nhaân loaïi, khôûi söï töø ngaøy Chuùa Kitoâ xuoáng theá, vaø nhaát laø nhìn vaøo nhöõng bieán coá giöõa Ngaøn Naêm thöù nhaát vaø Ngaøn Naêm thöù hai. Nhöng caùch ñaëc bieät, vôùi con maét ñöùc tin, chuùng ta nhìn thaúng vaøo theá kyû naøy, baèng vieäc tìm kieám trong ñoù ñieàu minh chöùng khoâng nhöõng lòch söû cuûa con nguôøi, nhöng caû nhöõng can thieäp cuûa Thieân Chuùa trong caùc thaêng traàm cuûa theá giôùi nöõa.

 Trong vieãn töôïng naøy chuùng ta coù theå quaû quyeát raèng: Coâng ñoàng Vaticanoâ II taïo neân moät bieán coá do Chuùa Quan Phoøng; qua Coâng Ñoàng, Giaùo hoäi khôûi söï vieäc chuaån bò gaàn cho Toaøn xaù cuûa Ngaøn naêm thöù ba. Thöïc söï ñaây laø moät Coâng ñoàng gioáng nhö caùc Coâng ñoàng tröôùc, nhöng laïi raát khaùc: moät Coâng ñoàng ñöôïc taäp trung vaøo Maàu nhieäm Chuùa Kitoâ vaø maàu nhieäm Giaùo hoäi, vaø ñoàng thôøi côûi môû vôùi theá giôùi. Vieäc côûi môû naøy ñaõ laø moät lôøi ñaùp laïi cuûa Tin Möøng cho vieäc bieán chuyeån cuûa theá giôùi, vôùi nhöõng bieán coá gaây ñaûo loän cuûa theá kyû 20 naøy, moät theá kyû bò taøn phaù bôûi ñeä nhaát vaø ñeä nhò theá chieán, bôûi kinh nghieäm ñau thöông cuûa nhöõng traïi taäp trung vaø bôûi nhöõng vuï saùt haïi kinh khuûng. Taát caû nhöõng gì ñaõ xaåy ra minh chöùng raèng hôn bao giôø heát, theá giôùi caàn ñeán moät cuoäc thanh luyeän, moät söï trôû veà vôùi Thieân Chuùa , (TMA 17-18 ).

 Vì laø bieán coá do Chuùa Quan Phoøng ban cho Giaùo hoäi ñeå chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000, ÑTC muoán coù moät cuoäc kieåm ñieåm veà söï ñoùn nhaän vaø vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng. Cuõng trong Toâng thö chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù, ÑTC vieát: Veà söï ñoùn nhaän Coâng ñoàng, moät ôn ban lôùn lao cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn cho Giaùo hoäi vaøo cuoái Ngaøn Naêm thöù hai naøy, khoâng theå khoâng laøm moät cuoäc kieåm thaûo löông taâm. Trong möùùc ñoä naøo Lôøi Chuùa trôû neân linh hoàn cuûa Khoa Thaàn hoïc ñaày ñuû hôn vaø höôùng daãn cuûa taát caû cuoäc soáng Kitoâ, nhö Hieán cheá veà Maïc Khaûi ñaõ ñaët caâu hoûi? Phuïng vuï nhö nguoàn maïch vaø ñieåm cao nhaát cuûa ñôøi soáng Giaùo hoäi ñaõ ñöôïc soáng nhö theá naøo, theo giaùo huaán cuûa Hieán cheá veà Phuïng Vuï? Trong Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø trong caùc Giaùo hoäi ñòa phöông, Khoa Giaùo hoäi hoïc veà hieäp thoâng ñöôïc cuûng coá ñeán möùc ñoä naøo theo Hieán Cheá Tín Lyù veà Giaùo Hoäi "AÙnh Saùng Muoân Daân", baèng vieäc ñeå choã cho caùc ñaëc suûng, caùc thöøa taùc vaø caùc hình thöùc khaùc nhau veà vieäc tham döï cuûa Daân Chuùa, nhöng khoâng ñi ñeán vieäc nhöôøng böôùc deã daøng cho moät chuû nghóa daân chuû vaø moät chuû nghóa duy xaõ hoäi, bôûi vì khoâng phaûn aûnh caùi nhìn coâng giaùo cuûa Giaùo hoäi vaø tinh thaàn ñích thöïc cuûa Coâng ñoàng Vatican II.

 ÑTC vieát tieáp: Moät caâu hoûi troïng yeáu cuõng phaûi ñöôïc ñaët ra: caâu hoûi lieân heä ñeán caùch thöùc cuûa nhöõng moái quan heä giöõa Giaùo hoäi vaø theá giôùi. Nhöõng chæ daãn do Hieán cheá Vui Möøng vaø Hy Voïng, vaø caùc vaên kieän khaùc, neâu leân, veà ñoái thoaïi côûi môû, toân troïng vaø thaân maät, nhöng cuõng phaûi keøm theo luoân luoân baèng moät söï phaân bieät aân caàn vaø baèng chöùng taù can ñaûm cuûa chaân lyù, luoân luoân coù giaù trò vaø môøi goïi chuùng ta daán thaân theâm maõi (TMA, 36). Cuøng vôùi nhöõng chæ daãn cuûa ÑTC trong Toâng thö veà chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù naêm 2000, chuùng ta ñoïc laïi söù ñieäp cuûa caùc Nghò phuï tham döï Khoùa khoaùng ñaïi baát thöôøng cuûa THÑGM theá giôùi, ñöôïc trieäu taäp thaùng 10 naêm 1985, sau 20 naêm beá maïc Coâng ñoàng, ñeå kieåm ñieåm laïi vieäc thöïc hieän Coâng ñoàng (1965-1985). Trong söù ñieäp naøy, caùc Nghò phuï noùi ñeán nhöõng aùnh saùng vaø nhöõng boùng toái trong vieäc ñoùn nhaän vaø thöïc hieän Coâng ñoàng.

 Caùc Nghò phuï vieát: "Vôùi taâm hoàn bieát ôn, chuùng ta caûm thaáy thöïc söï ñaõ thöïc hieän ñöôïc thaønh quaû naøy, vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Thieân Chuùa. Cuøng nhau, chuùng toâi ñaõ cöû haønh Coâng ñoàng nhö ôn thaùnh cuûa Chuùa vaø ôn ban cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn; do Ngöôøi, nhieàu thaønh quaû thieâng lieâng ñeán cho Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø cho caùc Giaùo hoäi ñòa phöông, cuõng nhö cho con ngöôøi cuûa thôøi ñaïi ta.

 Cuøng nhau vaø vôùi nieàm haân hoan, chuùng toâi ñaõ xaùc nhaän raèng: Coâng ñoàng laø moät trình baøy vaø giaûi thích chính thöùc vaø coù giaù trò cuûa kho taøng ñöùc tin, nhö thaáy trong Thaùnh Kinh vaø trong Thaùnh Truyeàn cuûa Giaùo hoäi. Vì lyù do naøy, chuùng toâi quyeát ñònh tieán theâm maõi treân con ñöôøng ñaõ ñöôïc Coâng ñoàng vaïch ra. Giöõa chuùng toâi ñaõ coù söï öng thuaän hoaøn toaøn veà söï caàn thieát coå voõ theâm maõi vieäc hieåu bieát vaø aùp duïng Coâng ñoàng, trong chöõ vieát cuõng nhö trong tinh thaàn. Trong theå thöùc naøy, nhöõng böôùc tieán môùi trong vieäc chaáp nhaän, seõ ñöôïc thöïc hieän, beân trong taâm hoàn vaø beân ngoaøi baèng thöïc haønh.

 Söù ñieäp cuûa caùc Nghò phuï vieát tieáp: Ñaïi ña soá caùc tín höõu ñaõ chaáp nhaän Coâng ñoàng Vatican II vôùi söï haêng haùi; moät soá ít taïi nôi naøy, nôi khaùc, ñaõ choáng ñoái. Vì theá, chaéc chaén Coâng ñoàng ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän vôùi söï gaén boù maïnh meõ cuûa taâm hoàn, bôûi vì Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ thuùc ñaåy Giaùo hoäi ñi ñeán Coâng ñoàng naøy. Hôn nöõa, caû ngoaøi Giaùo hoäi coâng giaùo, nhieàu ngöôøi ñaõ nhìn vaøo Coâng ñoàng Vatican II vôùi nhieàu chuù yù.

 Nhöng, duø nhieàu thaønh quaû lôùn lao ñaõ thu löôïm ñöôïc do Coâng ñoàng, ñoàng thôøi vôùi taát caû söï thaønh thöïc , chuùng toâi cuõng nhaän thaáy raèng: coù nhieàu thieáu soùt vaø khoù khaên trong vieäc ñoùn nhaän Coâng ñoàng. Thöïc ra, chaéc chaén coù nhieàu boùng toái thôøi haäu Coâng ñoàng, gaây neân moät phaàn bôûi nhieàu caên côù khaùc nhau. Nhöng trong baát cöù caùch naøo, khoâng theå quaû quyeát raèng taát caû nhöõng gì xaåy ra sau Coâng ñoàng laø do Coâng coâng ñoàng gaây neân.

 Söù ñieäp coøn vieát tieáp nhö sau: Ñöôïc thuùc ñaåy bôûi hy voïng ñoái vôùi Giaùo hoäi vaø theá giôùi, chuùng toâi môøi goïi anh chò em haõy hieåu bieát vaø gia taêng vieäc hoïc hoûi, ñaøo saâu, vaø toát hôn nuõa, hieåu thaáu söï hieäp nhaát vaø söï phong phuù cuûa caùc Hieán cheá, caùc Saéc Leänh vaø caùc Tuyeân ngoân cuûa Coâng ñoàng. Ngoaøi ra, caàn phaûi thöïc hieän caùch saâu xa caùc Vaên kieän naøy trong söï hieäp thoâng vôùi Chuùa Kitoâ luoân luoân hieän dieän trong Giaùo hoäi (Lumen Gentium), trong laéng nghe Lôøi Chuùa (Dei Verbum), trong Phuïng vuï thaùnh (Sacrosanctrum Concilium), ñeå phuïc vuï con ngöôøi thôøi ñaïi, nhaát laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoå (Gaudium et Spes).

 Söù ñieäp cuûa Coâng ñoàng Vatican II cuõng nhö giaùo huaán cuûa caùc Coâng ñoàng khaùc, ñaõ ñaùnh daáu lòch söû Giaùo hoäi, chæ coù theå ñem laïi thaønh quaû, do moät daán thaân kieân nhaãn vaø lieân læ trong thôøi gian. Söù ñieâïp cuûa Coâng ñoàng phaûi ñöôïc laéng nghe theâm maõi vôùi taâm hoàn côûi môû vaø saün saøng. Chuùng toâi môøi goïi anh chò em hôïp löïc vôùi chuùng toâi. Caû chuùng toâi, chuùng toâi cam ñoan duøng moïi phöông tieän maø chuùng toâi coù, ñeå giuùp ñôõ anh chò em ñaùp laïi taát caû nhöõng lôøi keâu goïi, ñöôïc Coâng ñoàng göûi cho Giaùo hoäi. Vôùi tình yeâu meán ñaëc bieät, chuùng toâi xin caùc linh muïc daán thaân vôùi chuùng toâi, bôûi vì Chuùa ñaõ goïi caùc ngaøi cuøng chuùng toâi phuïc vuï Daân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page