Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Caùc Gia Ñình
seõ ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 12~15/10/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn Xaù cuûa Caùc Gia Ñình seõ ñöôïc cöû haønh töø ngaøy 12 ñeán 15 thaùng 10/2000.

 Tin Vatican (Apic 3/10/2000): Ngaøy Toaøn Xaù Caùc Gia Ñình, seõ ñöôïc cöû haønh taïi Roma, töø ngaøy 12 ñeán 15 thaùng 10/2000, theo chuû ñeà: "Con Caùi, Muøa Xuaân cuûa Gia Ñình vaø Xaõ Hoäi."

 Theo ÑHY Alphonso Lopez TRUJILLO, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng veà Gia Ñình, Ngaøy Toaøn Xaù naày laø dòp toát ñeå thoâng truyeàn moät söù ñieäp coù lieân heä ñeán toaøn theå gia ñình nhaân loaïi, chôù khoâng phaûi chæ rieâng cho ngöôøi coâng giaùo maø thoâi. Chuû Ñeà ñöôïc choïn, noùi veà con caùi nhö laø Muøa Xuaân cuûa Gia Ñình, laø nhaém traû lôøi cho nhöõng “Muøa Ñoâng cuûa Gia Ñình” ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán tröôùc ñaây, trong baøi ÑHY Trujillo giôùi thieäu chöông trình cöû haønh Ngaøy Toaøn Xaù Caùc Gia Ñình, trong buoåi hoïp baùo ngaøy muøng 3 thaùng 10/2000.

 Ñoù laø “muøa ñoâng” ñöôïc taïo neân do söï thieáu kính troïng ñoái vôùi söï soáng con ngöôøi, qua vieäc phoå bieán vieân thuoác phaù thai RU486; Ñoù laø “muøa ñoâng” cuûa tinh thaàn con ngöôøi, ñaõ bieán baøo thai con ngöôøi thaønh phöông tieän ñeå thí nghieäm; vaø cuoái cuøng, ñoù laø “muøa ñoâng” cuûa gia ñình bò tan raõ, gaây thieät haïi cho con caùi.

 Chöông trình nhöõng cöû haønh cuûa Ngaøy Toaøn Xaù caùc Gia Ñình ñöôïc döï truø nhö sau: Trong hai ngaøy 12 vaø 13 thaùng 10/2000, coù toå chöùc moät “Ñaïi Hoäi Thaàn Hoïc vaø Muïc Vuï” cho khoaûng 6,000 tham döï vieân, goàm caùc giaùm muïc vaø nhöõng ñoâi vôï choàng ñaëc traùch veà muïc vuï gia ñình ôû caáp baäc quoác gia, töïu veà Roma. Trong Ñaïi Hoäi naày, ñaëc bieät coù baøi thuyeát trình cuûa Ñöùc TGM Renato Martino, quan saùt vieân thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh taïi Lieân Hieäp Quoác, veà ñeà taøi: ”Nhöõng Haäu Quaû cuûa Hai Hoäi Nghò Quoác Teá veà Gia Ñình, ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Cairoâ, beân Ai Caäp, vaø taïi Baéc Kinh, Trung Quoác.

 Ngaøy 14 thaùng 10/2000, Caùc Gia Ñình haønh höông kính vieáng caùc Ñeàn Thôø taïi Roma, vaø saùng Chuùa Nhaät 15 thaùng 10/2000, seõ tham döï Thaùnh Leã ÑTC cöû haønh taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå keát thuùc Ngaøy Toaøn Xaù caùc Gia Ñình. Trong thaùnh leã naày, ÑTC chöùng kieán bí tích Hoân Phoái cuûa 12 ñoâi baïn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page