Ñaïi Hoäi Caùc Beà Treân
Giaùm Tænh Doøng Teân
taïi Loyola beân Taây Ban Nha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñaïi Hoäi Caùc Beà Treân Giaùm Tænh Doøng Teân taïi Loyola beân Taây Ban Nha.

 Tin Loyola, Taây Ban Nha (Apic 21/9/2000): Ñaïi Hoäi cuûa 130 vò Beà Treân Giaùm Tænh doøng teân ñaõ ñöôïc khai maïc taïi Loyola, Taây Ban Nha, hoâm thöù naêm ngaøy 21 thaùng 9/2000, vaø seõ keùo daøi cho ñeán ngaøy 28 thaùng 9/2000, döôùi söï chuû toïa cuûa Cha Beà Treân Toång Quyeàn Peter-Hans Kolvenbach.

 Trong cuoäc hoïp, Vaên Phoøng Thoâng Tin cuûa caùc Tænh doøng AÂu Chaâu ñaõ thoâng baùo laø Doøng Teân taïi Lieân Bang Nga ñaõ ñöôïc hôïp thöùc hoùa. Doøng Teân taïi Nga ñaõ ñaêng kyù theo Luaät Toân Giaùo cuûa Nga, vaøo naêm 1992, nhöng maõi ñeán nay, môùi ñöôïc chính thöùc nhìn nhaän nhö laø moät Toå Chöùc Toân Giaùo Ngoaïi Quoác coù tính caùch quoác teá, vaø ñöôïc quyeàn toå chöùc vaø thieát laäp cô caáu phaùp lyù rieâng, phuø hôïp vôùi cô caáu phaåm traät cuûa mình. Kinh nghieäm vaø söï thaønh coâng ñaêng kyù cuûa doøng teân taïi Nga, coù theå giuùp ích cho vieäc ñaêng kyù cuûa caùc coäng ñoaøn toân giaùo khaùc ñöôïc nhìn nhaän trong töông lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page