Phaùi ñoaøn Cameroun (Chaâu phi)
haønh huông Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phaùi ñoaøn Cameroun (Chaâu phi) haønh huông Roma.

 Roma - 06/10/2000 - Tình huynh ñeä - söï hieäp thoâng vaø hoøa giaûi: ñaây laø chöông trình haønh höông Roma trong Naêm Thaùnh cuûa nhoùm anh chò em coâng giaùo Cameroun, goàm 25 ngöôøi, thuoäc ñuû moïi taàng lôùp xaõ hoäi, vaø moïi haïng tuoåi, lôùn beù, giaø treû, baùc só, trí thöùc, muø chöõ, linh muïc, tu só nam nöõ, giaùo daân ... Taát caû ñeàu laø anh chò em cuûa ñaïi gia ñình Giaùo hoäi vaø con caùi cuûa moät Cha chung treân trôøi.

 Nhoùm haønh höông Cameroun thuoäc giaùo phaän Kumbo, mieàn Taây-baéc Cameroun, do Cha Angelo Pagano, truyeàn giaùo taïi Phi Chaâu töø 10 naêm nay, höôùng daãn. Cuøng haønh höông vôùi Phaùi ñoaøn Cameroun, coù phaùi ñoaøn cuûa giaùo xöù YÙ, mieàn Lombardia, vì Phaùi ñoaøn Cameroun ñeán Roma vaø haønh höông Assisi, Loä Ñöùc vaø Loreto laø nhôø vaøo söï giuùp ñôõ cuûa caùc Cha Doøng Capucins ôû Milano.

 Cha Angelo höôùng daãn phaùi ñoaøn tuyeân boá vôùi phoùng vieân nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma soá phaùt haønh ngaøy 06/10/2000 raèng : "Chuùng toâi ñeán ñaây vì ñöôïc thuùc ñaåy bôûi moät öôùc muoán cuûa ñöùc tin, öôùc muoán cuûa moät Giaùo hoäi treû trung, moät Giaùo hoäi vöøa môùi möøng kyû nieäm 100 naêm rao giaûng Tin Möøng. Phaùi ñoaøn cuûa chuùng toâi goàm ñuû haïng ngöôøi. Thí du: oâng ñang ñöùng beân caïnh toâi ñaây hoaøn toaøn muø chöõ khoâng bieát vieát, bieát ñoïc gì caû, nhöng laø tín höõu coù moät ñöùc tin ñaëc bieät, moät taâm hoàn raát quaûng ñaïi..."

 Cha noùi tieáp: "Ba naêm chuaån bò Toaøn xaù raát ñöôïc anh chò em tín höõu trong giaùo xöù theo doõi. Laõnh thoå cuûa giaùo xöù raát roäng lôùn, goàm 30 ñòa ñieåm truyeàn giaùo, raûi raéc treân dieän tích khoaûng 30 caây soá vuoâng. Moãi ñòa ñieåm coù moät nhaø nguyeän. Caùc ñòa ñieåm truyeàn giaùo naøy trong naêm Toaøn Xaù ñeàu ñeán nhaø thôø cuûa Giaùo xöù daâng kính Traùi Tim Chuùa ñeå laõnh ôn Toaøn xaù. Caùc ngöôøi ñeán Roma ñaây töø laâu mang trong taâm trí öôùc muoán ñöôïc thaáy ÑTC vaø ñöôïc böôùc qua Cöûa Thaùnh Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ".

. Cha Angelo keát thuùc: "Ñoái vôùi caùc tín höõu haønh höông naøy, Toaøn xaù coát yeáu ôû taïi soáng tình huynh ñeä vaø chia seû; Toaøn xaù laø hy voïng cuûa hoøa giaûi: ñaây laø ñieàu raát khoù ñoái vôùi neàn vaên hoùa Chaâu phi, nhöng laïi raát caàn thieát cho ñôøi soáng ngöôøi tín höõu coâng giaùo".

 Cha Kilian, moät thaày Doøng thuoäc nhoùm haønh höông Cameroun, keå laïi nhöõng yù chæ caàu nguyeän maø ñoaøn haønh höông ñem ñeán Roma, treân moä Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ: "Chuùng toâi caàu nguyeän ñeå Naêm Toaøn xaù ñem laïi moät söï thay ñoåi trong ñôøi soáng chuùng toâi; ñeå trôû neân thaùnh thieän; ñeå ñöôïc trung thaønh hôn vôùi thaùnh yù Chuùa; ñeå trôû thaønh duïng cuï cuûa ôn thaùnh Chuùa..."

 Nöõ baùc só Luisa Dzenyuy Nyuyseni, tuyeân boá: "Chuùng toâi ñeán ñaây vôùi yù muoán maïnh meõ caàu nguyeän". Baùc só laøm vieäc taïi beänh vieän Shisong, coù 320 choã ñeå ñoùn tieáp beänh nhaân, do caùc Nöõ Tu Doøng Ba Phanxicoâ quaûn trò. Trong tay baùc só coù moät phong thö trong ñoù coù nhöõng mieáng giaáy nhoû: ñaây laø caùc yù chæ caàu nguyeän cuûa ngöôøi daân ôû laïi nhaø. Caùc ngöôøi haønh höông Cameroun caûm thaáy yù nghóa hieäp thoâng maïnh meõ vôùi taát caû nhöõng ai khoâng theå ñeán Roma ñöôïc, muoán chia seû vôùi hoï kinh nghieäm cuûa cuoäc haønh höông Toaøn xaù naøy. Baùc só Luisa noùi : "Ñöôïc ñeán ñaây ñoái vôùi toâi laø moät nieàm vui voâ bieân, laø moät ñaëc aân lôùn lao: ñöôïc ñeán Roma cöû haønh Toaøn xaù naêm 2000, kyû nieäm maàu nhieäm giaùng sinh cuûa Chuùa Kitoâ. Toâi muoán lôïi duïng cô hoäi hieám coù naøy ñeå caàu nguyeän caùch rieâng cho Giaùo hoäi ñòa phöông. Thöïc ra, taïi Cameroun coøn bieát bao ngöôøi khoâng bieát Tin Möøng hoaëc khoâng tin Chuùa Gieâsu Kitoâ. Toâi hy voïng raèng lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng toâi giuùp cho vieäc trôû laïi cuûa caùc anh chò em naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page