ÑTC göûi Ñieän vaên chia buoàn
veà söï qua ñôøi cuûa ÑHY Righi-Lambertini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi Ñieän vaên chia buoàn veà söï qua ñôøi cuûa ÑHY Righi-Lambertini.

 Vatican - 06/10/2000 - ÑHY Egano Righi-Lambertini ñaõ qua ñôøi chieàu thöù tö 04/10/2000 taïi tö thaát cuûa ngaøi keá beân Vatican, thoï 94 tuoåi.

 Leã nghi an taùng ñöôïc cöû haønh saùng thöù saùu, muøng 6 thaùng 10/2000, vaøo luùc 10 giôø saùng, trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, do ÑTC chuû teá.

 Nhaän ñöôïc tin ÑHY Righi-Lambertini qua ñôøi, ÑTC vaøo nhaø nguyeän rieâng caàu nguyeän cho Vò quaù coá. Sau ñoù, qua trung gian ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi gia ñình cuûa Ñöùc coá Hoàng Y.

 Ñaïi yù ñieän vaên nhö sau: Ñöôïc tin buoàn veà caùi cheát cuûa ÑHY Righi-Lambertini, ÑTC ñaõ caàu nguyeän cho haïnh phuùc ñôøi ñôøi cuûa linh hoàn Vò quaù coá. Vôùi nhieàu caûm ñoäng, Ngaøi muoán nhaéc laïi chöùng taù laâu daøi cuûa ñôøi soáng Linh muïc hoaøn toaøn taän hieán cho vinh danh Chuùa vaø phuïc vuï Toøa Thaùnh trong chöùc vuï Khaâm Söù Toøa Thaùnh taïi Ñaïi Haøn, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Liban, Chili, Italia vaø sau cuøng taïi Phaùp, ñoàng thôøi cuõng laø Quan saùt vieân cuûa Toøa Thaùnh taïi Hoäi ñoàng Chaâu AÂu. ÑHY Righi-Lambertini ñaõ ñeå laïi göông saùng veà tinh thaàn muïc vuï vaø veà loøng yeâu meán saâu xa ñoái vôùi Giaùo hoäi.

 Ñieän vaên keát thuùc: Trong khi thoâng coâng noãi ñau buoàn, ÑTC göûi Pheùp Laønh ñaëc bieät cho caùc ngöôøi trong gia ñình.

 Cuõng trong ñieän vaên naøy, ÑHY Sodano chia buoàn vôùi caùc thaân nhaân cuûa ÑHY Righi-Lambertini, ñoàng thôøi nhaéc laïi vôùi tình yeâu meán ñoái vôùi ÑHY qua coá, vì ñaõ ñöôïc coäng taùc vôùi ngaøi taïi Toøa Söù Thaàn taïi Chili.

 Hoàng Y Ñoaøn hieän nay coøn 143 vò, trong soá naày chæ coøn 99 vò döôùi 80 tuoåi, coù quyeàn vaøo Maät Vieän baàu giaùo hoaøng, khi bò troáng ngoâi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page