Khai maïc Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi
cuûa caùc Giaùm muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khai maïc Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi cuûa caùc Giaùm muïc.

 Vatican - 06/10/2000 - Luùc 17 giôø thöù saùu 06/10/2000, vôùi leã nghi Saùm hoái, do Ñöùc TGM Giovanni Battista Re, Taân Toång tröôûng Boä Giaùm muïc chuû toïa, Ngaøy Toaøn xaù theá giôùi caùc Giaùm muïc ñöôïc khai maïc, trong Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ. Ñeà taøi suy ngaém cuûa Ngaøy Toaøn xaù laø: Giaùm muïc laø ngöôøi phuïc vuï Tin Möøng cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ, ñeå ñem nieàm hy voïng ñeán cho theá giôùi .

 Leã nghi khai maïc naøy laø luùc suy tö veà Thöøa taùc vuï cuûa Giaùm muïc trong vieäc thi haønh quyeàn bính vaø phuïc vuï. Sau leã nghi khai maïc vaø baøi suy nieäm, caùc Giaùm muïc coù theå laõnh Bí tích Hoøa giaûi ngay trong chính Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ, hoaëc trong nhaø thôø Thang Thaùnh keá beân.

 Cuõng trong buoåi khai maïc Ngaøy Toaøn xaù naày, ñeå bieåu loä cuï theå tình lieân ñôùi vôùi caùc Giaùo hoäi ngheøo hôn, coù cuoäc laïc quyeân nôi caùc giaùm muïc hieän dieän.

 Thöù baåy 07/10/2000 - Luùc 9:30 saùng trong Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, caùc giaùm muïc tham döï Ngaøy Toaøn xaù, cuøng nhau cöû haønh thaùnh leã. Buoåi suy tö vaø caàu nguyeän naøy ñöôïc taäp trung vaøo nhöõng ñoøi hoûi khaån caáp ngaøy nay cuûa vieäc rao giaûng Tin Möøng vaø, ñoàng thôøi, cuõng laø cô hoäi nhaéc laïi daán thaân truyeàn giaùo cuûa caùc Vò keá nghieäp caùc Toâng ñoà.

 Sau thaùnh leã, töø Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, caùc giaùm muïc di chuyeån veà Vatican, ñeå tham döï buoåi tieáp kieán chung vaø nghe giaùo huaán cuûa ÑTC trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI. Luùc 17:30, cuõng ngaøy thöù baåy, caùc Giaùm muïc gaëp laïi ÑTC moät laàn nöõa: laàn naøy taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ñeå cuøng vôùi ngaøi ñoïc kinh Maân coâi, tröôùc aûnh thaùnh Ñöùc Meï Fatima, ñöôïc röôùc töø Fatima veà Roma, saùng thöù saùu 06/10/2000.

 Chuùa nhaät, 08/10/2000 - Cuõng taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, luùc 10 giôø, ÑTC cöû haønh Thaùnh leã keát thuùc Ngaøy Toaøn xaù vôùi caùc giaùm muïc. Sau thaùnh leã, caùc Giaùm muïc cuøng vôùi ÑTC ñoïc kinh phuù thaùc Giaùo hoäi vaø Theá giôùi cho Ñöùc Meï Fatima.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page