Caùc Giaùm muïc tham döï
Ngaøy Toaøn xaù
noùi veà Tha thöù vaø Hoøa giaûi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc Giaùm muïc tham döï Ngaøy Toaøn xaù noùi veà Tha thöù vaø Hoøa giaûi.

 Roma - 07/10/2000 - Caû chuùng toâi nöõa, chuùng toâi cuõng coù toäi vaø chuùng toâi caàn xin ôn tha thöù. Naêm Thaùnh laø cô hoäi môû moät trang môùi. Coâng vieäc canh taân chæ coù theå phaùt xuaát töø taâm hoàn con nguôøi. Ñaây laø nhaän xeùt chung cuûa caùc giaùm muïc tham döï Ngaøy Toaøn xaù, ñöôïc nhaät baùo coâng giaùo Töông Lai, soá phaùt haønh ngaøy 07/10, ghi laïi, trong vaø sau leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa vaø Xaùm hoái taïi Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano chieàu thöù saùu 06/10/2000.

 Ñöùc Cha Giovanni Battista Pichierri tuyeân boá: Ai rao giaûng vieäc trôû laïi, thì chính mình phaûi minh chöùng vieäc trôû laïi tröôùc ñaõ. Lôøi cuûa Ñöùc Giaùm muïc bieåu loä vieäc chaáp thuaän hoaøn toaøn chöông trình Khai maïc Ngaøy Toaøn Xaù cuûa caùc Giaùm Muïc baèng vieäc xaùm hoái.

 Ñöùc Cha Trani-Barletta-Biscoglie noùi nhö sau: Ñaây laø cöû chæ töï noù noùi leân yù nghóa hôn moät ngaøn baøi giaûng. Cöû chæ naøy mang yù nghóa Giaùo hoäi raát saâu xa . Caùc Giaùm muïc keâu goïi vieäc canh taân beân trong cho chính mình, ñem laïi moät yù nghóa xaùc tín cho Daân Chuùa".

 Ñöùc Cha Alberto Ablondi nhaän ñònh nhö sau: "Toâi tin raèng vaán ñeà ñoái vôùi moät giaùm muïc cuõng laø vaán ñeà cuûa caùc tín höõu khaùc. Toâi ñöôïc cöùu roãi nhö moät tín höõu Kitoâ, chöù khoâng nhö moät giaùm muïc. Vì theá, toâi cuõng caàn trôû laïi, vì toâi cuõng coù nhöõng thieáu soùt rieâng cuûa toâi. Hôn nöõa, traùch nhieäm caøng cao, thì nhöõng thieáu xoùt laïi caøng naëng neà hôn."

 Ñöùc Cha Arrigo Miglio noùi maïnh meõ nhö sau: "Nhìn vaøo Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø ñoái chieáu Ngöôøi vôùi baûn tính yeáu heøn nhaân loaïi cuûa chuùng toâi, thaät ñaùng xaáu hoå. Chuùng toâi coù moät traùch nhieäm quaù lôùn lao ñoái vôùi caùc linh muïc vaø giaùo daân. Voâ tình, chuùng toâi coù theå gaây neân söï döõ, trong khi thi haønh vieäc quaûn trò giaùo phaän. Coù laàn chuùng toâi phaïm toäi, vì boû qua, vì sôï haõi, thí duï khi phaûi leân tieáng, chuùng toâi laïi yeân laëng. Chuùng toâi ñeán ñaây tham döï Ngaøy Toaøn xaù ñeå xin ôn tha thöù veà taát caû nhöõng thieáu xoùt trong boån phaän cuûa vò chuû chaên.

 Ñöùc Cha Edoardo Patino Leal, moät giaùm muïc treû trung, nguôøi Mexico, môùi thi haønh thöøa taùc vuï giaùm muïc ñöôïc ba thaùng nay taïi giaùo phaän Cordoba, ñöôïc thaønh laäp thaùng saùu vöøa qua, tuyeân boá nhö sau: "Toâi nghó raèng chuùng toâi phaûi xin Chuùa tha thöù veà taát caû nhöõng laàn, khi daán thaân rao giaûng Tin Möøng, chuùng toâi ñaõ khoâng bieát thích nghi vôùi thôøi ñaïi: thuï ñoäng, löôøi bieáng trong muïc vuï, nhöôøng böôùc cho nhöõng phænh gaït cuûa theá giôùi naøy. Naêm Thaùnh ñem ñeán cho chuùng toâi cô hoäi môû ra moät trang môùi."

 Ñöùc Cha Thomas Menamparampil, giaùm muïc giaùo phaän Guwahati, beân AÁn Ñoä, tuyeân boá töông töï nhö Ñöùc Cha Edoardo Patino Leal, nhö sau: "Trong giaùo phaän toâi, ngöôøi coâng giaùo chæ chieám coù 1%, nhöng chuùng toâi vaãn coù nhieàu hy voïng. Chuùng toâi laø haït caûi nhoû beù trong duï ngoân Phuùc AÂm. Neáu toâi ñeán Roma laø vì do cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC vaø caùc anh em toâi trong Haøng Giaùm muïc, toâi chaéc chaên raèng: seõ naåy sinh moät ñaø tieán môùi ñeå rao giaûng Tin Möøng. Ñöùc Cha Giuseppe Rocco Favale cuõng öôùc mong moät söùc thuùc ñaåy môùi nhö vaäy". Ñöùc Cha Vallo della Lucania noùi tieáp: "Khoâng theå rao giaûng Tin Möøng moät mình. Ñieàu toát ñeïp hôn caû cuûa Ngaøy Toaøn xaù caùc Giaùm muïc laø ñöôïc thôû baàu khí cuûa Giaùm muïc ñoaøn, laø cuøng nhau tuï hoïp chung quanh ÑTC vaø caûm thaáy mình coù lieân heä tröôùc tieân trong vieäc rao giaûng Lôøi Chuùa".

 Trong luùc caùc giaùm muïc tieán vaøo Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, böôùc qua Cöûa Thaùnh, haùt kinh Caàu Caùc Thaùnh, Ñöùc Cha Joseph Fiorenza, Chuû tòch HÑGM Hoa Kyø, noùi nhö sau: "Ñaây laø tinh thaàn cuûa Toaøn xaù: hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi anh chò em mình, trôû neân duïng cuï cuûa hoøa bình treân theá giôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page