Ngaøy Toaøn xaù Naêm 2000
cuûa caùc Giaùm muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy Toaøn xaù Naêm 2000 cuûa caùc Giaùm muïc.

 Vatican - 07.10.2000 - Chieàu thöù saùu 06/10/2000, caùc Giaùm muïc tuï hoïp tröôùc Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ, ñeå böôùc qua Cöûa Thaùnh. Vieäc löïa choïn Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ ñeå khai maïc Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Giaùm muïc laø moät cöû chæ mang yù nghóa saâu xa. Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ laø nhaø thôø chính toøa cuûa Giaùo phaän Roma, cuûa vò Giaùm muïc Roma, Ñaáng Keá nghieäp Thaùnh Pheâroâ, Thuû Laõnh caùc Toâng Ñoà, Chuû chaên toaøn theå Giaùo hoäi. Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Lateranoâ vì theá ñöôïc coi laø “Laø Ñaàu vaø laø Meï cuûa taát caû caùc nhaø thôø treân theá giôùi”. Haèng naêm vaøo ngaøy moàng 9 thaùng 11, taát caû theá giôùi coâng giaùo cöû haønh Phuïng vuï kính nhôù ngaøy thaùnh hieán Ñeàn thôø naøy. Vieäc löïa choïn Ñeàn thôø Thaùnh Gioan, do ñoù, noùi leân yù nghóa hieäp nhaát vaø hieäp thoâng cuûa caùc Giaùo hoäi ñòa phöông (ñöôïc ñaïi dieän bôûi caùc Giaùm muïc) vôùi Giaùo hoäi Roma, Giaùo hoäi hoaøn vuõ, Ñaàu vaø Meï caùc Giaùo hoäi ñòa phöông.”

 Trong luùc tieán vaøo Cöûa Thaùnh, caùc Giaùm muïc cuøng nhau haùt Thaùnh Vònh 50, thaùnh vònh saùm hoái: Miserere mei, Deus, miserere mei (Laïy Chuùa xin thöông xoùt con). Ngaøy Toaøn xaù ñöôïc khai maïc baèng leã nghi saùm hoái. Nhö Ñöùc TGM Giovanni Battista Re, Taân Toång tröôûng Boäï Giaùm muïc, nhaán maïnh trong baøi giaûng sau Phuùc AÂm: “Chuùng ta haõy ñeå Chuùa Gieâsu Kitoâ chaát vaán chuùng ta veà söï daán thaân thieâng lieâng vaø muïc vuï, qua vieäc ñaët ra cho moãi ngöôøi trong chuùng ta caâu hoûi naøy: “Con coù yeâu meán Thaày khoâng?“, caâu hoûi ñaõ ñöôïc Chuùa Gieâsu ñaët ra ba laàn vôùi Pheâroâ, tröôùc khi trao phoù cho ngaøi vieäc höôùng daãn Giaùo hoäi”.

 Trong Ñeàn thôø roäng lôùn, huy hoaøng vaø coå kính naøy, lôøi cuûa Ñöùc Taân Toång tröôûng ñöôïc ñoùn nhaän trong baàu khí suy tö vaø caàu nguyeän. Sau leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa vaø saùm hoái, raát nhieàu Giaùm muïc khieâm toán quì tröôùc Toøa Giaûi toäi, ñeå laõnh Bí tích Hoøa giaûi. Trong leã nghi Xaùm hoái, coù cuoäc laïc quyeân ñeå giuùp caùc Giaùo hoäi ngheøo treân caû theá giôùi. Ñaây laø cöû chæ bieåu loä ñöùc aùi ñoái vôùi caùc anh chò em ñang soáng trong thieáu thoán, chieán tranh, taïi hoïa; ñaây laø moät trong caùc vieäc töø thieän chính yeáu cuûa Naêm Toaøn xaù: thi haønh ñöùc aùi.

 Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Giaùm ñöôïc tieáp tuïc baèng nhöõng leã nghi vaø cöû haønh yù nghóa trong ngaøy thöù baåy.

 Luùc 9:30, trong Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, caùc Giaùm muïc tham döï Buoåi cöû haønh Lôøi Chuùa vaø suy tö veà lôøi Ngöôøi truyeàn daïy, tröôùc khi veà trôøi: "Euntes docete" (Haõy ñi rao giaûng muoân daân); suy tö veà boån phaän truyeàn giaùo, moät boån phaän chính ñaõ laõnh nhaän nôi Chuùa Gieâsu.

Caùc Giaùm muïc khoâng nhöõng coù nghóa vuï rao giaûng Tin Möøng trong Giaùo phaän cuûa mình, nhöng coøn coù boån phaän coäng taùc vôùi Vò Chuû chaên toaøn Giaùo hoäi trong söù vuï raát quan troïng naøy. Giaùo hoäi ñöôïc thaønh laäp laø ñeå rao giaûng Tin Möøng, môû roäng Nöôùc Chuùa treân theá giôùi naøy. Vieäc cöû haønh truyeàn giaùo dieãn ra trong Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaïi Thaønh mang yù nghóa saâu xa: Thaùnh Phaoloâ laø Toâng ñoà caùc daân ngoaïi, laø nhaø truyeàn giaùo tuyeät vôøi. Ngaøi ñaõ noùi leân moät caâu ñaùng suy tö, ñaùng lo sôï: “Khoán cho toâi, neáu toâi khoâng rao giaûng Tin Möøng“.

 Sau leã nghi Cöû haønh Lôøi Chuùa, caùc Giaùm muïc leân xe ñi veà Vatican, ñeå ñöôïc ÑTC tieáp chung luùc 12 giôø taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI. Thaät laø moät quang caûnh raát ngoaïn muïc, gaây ngaïc nhieân cho nhieàu ngöôøi, caùch rieâng caùc ñoaøn haønh höông. Sau Coâng ñoàng Vatican II, nay Roma laïi ñöôïc thaáy moät cuoäc tuï hoïp ñoâng ñaûo nhö vaäy caùc giaùm muïc ñeán töø khaép theá giôùi. Ngaøy thöù baåy ñöôïc keát thuùc baèng moät cuoâïc gaëp gôõ khaùc vôùi ÑTC taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ luùc 17:30, ñeå ñoïc kinh Maân coâi tröôùc aûnh thaùnh Ñöùc Meï Fatima, ñöôïc ñöa ñeán Roma thöù saùu 06/10/2000.

 Maàu nhieâïm thöù naêm vaø caùc kinh theo sau do Sô Lucia vaø caùc Nöõ tu Doøng Kín Carmelo Coimbra ñoïc, ñöôïc tieáp vaän qua ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình.

 Chuùa nhaät, 08/10/2000, beá maïc Ngaøy Toaøn xaù, caùc Giaùm muïc seõ cöû haønh thaùnh leã vaøo luùc 10 giôø, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vôùi ÑTC vaø sau ñoù cuøng vôùi ngaøi ñoïc kinh phuù thaùc Giaùo hoäi vaø theá giôùi cho Traùi Tim cöïc saïch Ñöùc Meï.

 Chuùng toâi seõ töôøng thuaät trong chöông trình phaùt thanh keá tieáp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page