Töôøng Thuaät Thaùnh Leã Toaøn Xaù
cuûa Caùc Giaùm Muïc
saùng Chuùa Nhaät muøng 8 thaùng 10/2000
taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ôû Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Töôøng Thuaät Thaùnh Leã Toaøn Xaù cuûa Caùc Giaùm Muïc saùng Chuùa Nhaät muøng 8 thaùng 10/2000, taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ôû Roma.

 “Ngaøy hoâm nay, chuùng con muoán phoù thaùc cho Meï töông lai ñang chôø ñoùn chuùng con, vöøa khaån xin Meï ñoàng haønh vôùi chuùng con treân ñöôøng ñôøi. Ngaøy hoâm nay, nhaân loaïi ñang laøm chuû nhöõng phöông tieän coù söùc maïnh voâ song. Nhaân loaïi coù theå bieán ñoåi theá giôùi naày thaønh maûnh vöôøn toát, hoaëc laøm cho noù tan thaønh tro buïi. Nhaân loaïi ñaõ coù ñöôïc nhöõng khaû naêng phi thöôøng ñeå can thieäp thaúng vaøo nhöõng nguoàn maïch cuûa söï soáng. Nhaân loaïi coù theå xöû duïng nhöõng khaû naêng ñoù cho ñieàu toát, trong giôùi haïn cuûa quy luaät luaân lyù, hoaëc coù theå chìu theo söï kieâu ngaïo muø quaùng cuûa moät khoa hoïc khoâng chaáp nhaän nhöõng giôùi haïn, ñeán ñoä chaø ñaïp söï kính troïng caàn coù ñoái vôùi moãi ngöôøi...Chuùng con phoù daâng cho Meï taát caû moïi ngöôøi, baét ñaàu töø nhöõng keû yeáu ñuoái nhaát: nhöõng con treû chöa ñöôïc sinh ra vaø nhöõng treû em ñöôïc sinh ra trong hoaøn caûnh soáng ngheøo cuøng vaø ñau khoå, nhöõng ngöôøi treû ñang ñi tìm yù nghóa cuoäc ñôøi, nhöõng keû ngöôøi khoâng coù coâng aên vieäc laøm, vaø nhöõng ai phaûi chòu ñoùi khaùt vaø beänh taät. Chuùng con phoù daâng cho Meï nhöõng gia ñình bò tan raû, nhöõng gia ñình khoâng ñöôïc ai trôï giuùp vaø taát caû nhöõng ai soáng coâ ñôn vaø khoâng nieàm hy voïng.... Laïy Meï, laø Ñaáng bieát roõ nhöõng ñau khoå vaø nhöõng hy voïng cuûa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi, xin Meï haõy trôï giuùp cho nhöõng con caùi cuûa Meï trong nhöõng thöû thaùch haèng ngaøy maø ñôøi soáng daønh saún cho moãi ngöôøi, vaø xin Meï haõy laøm sao, ngoû haàu nhôø qua nhöõng coá gaéng cuûa taát caû, boùng toái khoâng chieán thaéng treân aùnh saùng. Öôùc chi taát caû moïi ngöôøi khaùm phaù ra Chuùa Kitoâ, aùnh saùng cuûa theá gian vaø laø ñaáng cöùu ñoä duy nhaát.”

 Ñoù laø moät ñoaïn trích töø lôøi kinh Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ ñoïc tröôùc töôïng Ñöùc Meï Fatima, ñeå phoù daâng Giaùo Hoäi vaø Theá Giôùi cho Meï, vaøo luùc keát thuùc Thaùnh Leã Cöû Haønh Ngaøy Toaøn Xaù cuûa caùc giaùm muïc, saùng Chuùa Nhaät ngaøy 8 thaùng 10/2000. Theo haõng thoâng taán coâng giaùo Thuïy Só, thì coù khoaûng 80 vò Hoàng Y, vaø hôn 1500 linh muïc, ñoàng teá vôùi ÑTC. Ñaây laø cuoäc taäp hoïp caùc giaùm muïc ñoâng nhaát taïi Roma, keå töø sau coâng ñoàng Vaticano II ñeán nay. Nguyeân vaên lôøi Kinh Phoù Daâng cuûa ÑTC, seõ ñöôïc chia seõ vôùi quyù vò trong muïc “Gaëp Gôõ ÑTC” vaøo ngaøy thöù tö 11 thaùng 10. Mong quyù vò seõ theo doõi. Trong baøi giaûng tröôùc ñoù, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán traùch nhieäm cuûa vò chuû chaên nhö laø keû chòu traùch nhieäm veà coäng ñoaøn giaùo hoäi ñöôïc trao phoù cho, treân bình dieän duy trì söï hieäp thoâng, cuõng nhö trong nhöõng coâng taùc truyeàn giaùo. ÑTC ñaõ noùi nhö sau: "Ñoái dieän vôùi hai chuû thuyeát töông ñoái hoùa vaø chuû quan, ñang taùc haïi moät phaàn lôùn cuûa neàn vaên hoùa hieän nay, caùc giaùm muïc ñöôïc môøi goïi beânh vöïc vaø coå voõ söï hieäp nhaát trong giaùo lyù ñöùc tin" giöõa bieát bao tieáng noùi maâu thuaån ñang gieo raéc söï loän xoän giöõa caùc tín höõu. ÑTC cuõng keâu goïi caùc giaùm muïc haõy daán thaân phuïc vuï ngöôøi ngheøo, ngöôøi baát haïnh, trong coâng baèng vaø tình thöông. Ngaøi khoâng queân nhaéc ñeán nhöõng vò giaùm muïc ñaõ chòu cheát töû ñaïo trong theá kyû 20, vaø ñaõ ñöôïc Giaùo Hoäi phong chaân phöôùc, hoaëc phong hieån thaùnh. Ñaëc bieät ÑTC ñaõ nhaéc ñeán 4 vò giaùm muïc ñaõ bò gieát cheát taïi Trung Quoác, vaø ñaõ ñöôïc ngaøi phong hieån thaùnh hoâm chuùa nhaät muøng 1 thaùng 10/2000 naày. ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhieàu vò giaùm muïc khaùc ñaõ chòu cheát trong nhöõng traïi taäp trung Ñöùc Quoác Xaõ, trong cuoäc chieán noäi boä beân Taây Ban Nha, hoaëc do bôûi cheá ñoä ñoäc taøi coäng saûn. ÑTC cuõng ñaõ nhaân dòp troïng ñaïi naày maø noùi leân tình lieân ñôùi huynh ñeä cuûa nhöõng giaùm muïc ñang hieän dieän vôùi nhöõng giaùm muïc hieän ñang bò baùch haïi hoaëc bò ngaên trôû khoâng cho thi haønh taùc vuï muïc vuï.

 Chuùng toâi seõ coøn coù dòp chia seû nhieàu hôn veà nhöõng lôøi ÑTC ñaõ ngoû vôùi caùc giaùm muïc trong Ngaøy Toaøn Xaù cuûa caùc Giaùm Muïc, trong chöông trình phaùt thanh keá tieáp.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page