Dieãn Vaên cuûa ÑHY Angelo Sodano
taïi Lieân Hieäp Quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dieãn Vaên cuûa ÑHY Angelo Sodano taïi Lieân Hieäp Quoác.

 New York - 08.9.2000 - Töø moàng 6 ñeán 8 thaùng 9/2000 vöøa qua hôn 150 Ñaïi dieän caùc Quoác gia theá giôùi ñaõ tham döï Hoäi nghò Thöôïng ñænh caùc Vò quoác tröôûng vaø Thuû töôùng nhaân dòp Ngaøn naêm môùi, do Toå chöùc Lieân Hieäp Quoác truï sôû taïi New York ñieàu ñoäng. Vaøo ngaøy cuoái cuøng, ngaøy muøng 8.thaùng 9/2000, Ñaïi dieän Toøa Thaùnh, ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, ñaõ ñoïc dieãn vaên tröôùc Hoäi nghò. Sau ñaây laø 4 ñieåm chính:

 - Boån phaän ñaàu tieân cuûa LHQ laø baûo veä vaø coå voõ hoøa bình treân theá giôùi;
- Boån phaän thöù hai cuûa LHQ laø coå voõ vieäc phaùt trieån;
- Boån phaän thöù ba cuûa LHQ laø thaêng tieán caùc quyeàn cuûa con ngöôøi;
- Boån phaän thöù boán ñoái vôùi LHQ laø baûo ñaûm quyeàn bình ñaúng cuûa caùc Quoác gia hoäi vieân cuûa mình.

 Chuùng toâi xin heïn seõ noùi veà noäi dung chính cuûa baøi dieãn vaên naày trong muïc thôøi söï kyø tôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page