Nhöõng ngaøy Toaøn xaù naêm 2000
cuûa Giôùi ñaïi hoïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Toaøn xaù naêm 2000 cuûa Giôùi ñaïi hoïc.

 Roma - 01.9.2000 - Nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi ñaïi hoïc ñöôïc khôûi söï töø Chuùa nhaät moàng 03.9.2000 vaø keát thuùc vaøo Chuùa nhaät moàng 10.9.2000, baèng thaùnh leã troïng theå do ÑTC chuû teá taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

 Sau ñaây laø chöông trình cuûa nhöøng ngaøy Toaøn xaù ñöôïc toå chöùùc taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau, tröôùc khi taäp trung veà Roma.

 Chuùa nhaät 03.9.2000 - Khai maïc taïi Gieârusalem baèng moät buoåi hoøa nhaïc.

 Thöù hai - 04.9.2000 - Coâng vieäc cuûa nhöõng ngaøy Toaøn xaù ñöôïc chính thöùc khôûi söï: taïi Gieârusalem, taïi Saida (Liban), taïi Roma vaø taïi 17 thaønh phoá khaùc nhau trong nöôùc YÙ, baèng 59 ñaïi hoäi. Caùc vò tham döï seõ thaûo luaän veà nhöõng ñeà taøi nhö: "Con ngöôøi - Thaønh phoá cuûa con ngöôøi - Caùi nhìn cuûa khoa hoïc vaø Tính caùch saùng taïo vaø kyù öùc" (memory) - Chung quanh ñaïi hoäi, trong nhöõng ngaøy naøy, coøn coù nhieàu saùng kieán khaùc nöõa.

 Töø thöù naêm - 07.9.2000 - Ngaøy Toaøn xaù dieãn ra hoaøn toaøn taïi Roma baèng cuoäc gaëp gôõ theá giôùi giöõa caùc vò laõnh ñaïo caùc ñaïi hoïc.

 Thöù saùu - 08.9.2000 - Ban saùng, cuoäc gaëp gôõ theá giôùi giöõa caùc vò tuyeân uùy Ñaïi hoïc - Ban chieàu: Forum quoác teá cuûa caùc sinh vieân (theo kieåu Forum quoác teá cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû ñaõ dieãn ra taïi Roma töø 12 ñeán 15.8.2000) vôùi söï tham döï cuûa 400 sinh vieân, thuoäc caùc phaùi ñoaøn khaùc nhau vaø Forum quoác teá cuûa caùc Vieän Tröôûng Ñaïi hoïc, vôùi söï tham döï cuûa 280 vò ñeán töø naêm Chaâu.

 Dó nhieân Cao Ñieåm cuûa Nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi ñaïi hoïc laø cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC ngaøy thöù baåy (09.9.2000) vaø Chuùa nhaät (10.9.2000).

 Thöù baåy 9.9.2000 - Ban saùng, taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC theo hình thöùc Buoåi cöû haønh Lôøi Chuùa. Sau baøi Phuùc aâm, ÑTC ñoïc dieãn vaên cho Coäng ñoàng ñaïi hoïc tham döï. Ban chieàu: leã nghi saùm hoái theo töøng nhoùm tieáng noùi khaùc nhau.

 Chuùa nhaät - 10.9.2000 - Thaùnh leã beá maïc taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ do ÑTC chuû teá. Sau thaùnh leã, ÑTC trao taëng cho caùc Ñaïi hoïc theá giôùi moät böùc aûnh (mosaique) Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñöôïc toân kính döôùi töôùc hieäu "Sedes Sapientiae" (Ñöùc Baø laø Toøa Ñaáng khoân ngoan), taùc phaåm cuûa Linh muïc Doøng Teân, Cha Marko Ivan Rupnik. AÛnh naøy, sau Ngaøy Toaøn xaù, seõ khôûi söï cuoäc haønh höông ñeán caùc Giaùo phaän, nôi coù Ñaïi hoïc, baét ñaàu töø Atheønes (thuû ñoâ Hy laïp), thaønh phoá cuûa cuoäc gaëp gôõ cuûa Tin Möøng vôùi giôùi vaên hoùa theá giôùi, ngay töø theá kyû ñaàu Giaùo hoäi.

 Chöông trình treân ñaây ñaõ ñöôïc trình baøy trong moät cuoäc hoïp baùo saùng thöù naêm 31.8.2000 vöøa qua. Hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo quan troïng naøy coù: Ñöùc TGM Crescenzo Sepe, Toång thö kyù UÛy Ban Trung öông Naêm Thaùnh 2000 - Ñöùc TGM Giuseppe Pittau, Toång thö kyù Boä Giaùo duïc coâng giaùo (cöïu Vieän Tröôûng Ñaïi Hoïc Sophia, Tokyo, cöïu Vieän tröôûng Ñaïi hoïc Gregoriana , Roma) - Giaùo sö Giuseppe D'Asenzo, Vieän tröôûng Ñaïi hoïc "La Sapienza", Roma - Ñöùc OÂng Vincenzo Zani, Giaùm ñoác Vaên phoøng quoác gia cuûa HÑGM YÙ phuï traùch veà Giaùo duïc, Caùc tröôøng vaø caùc Ñaïi hoïc - Tieán só Antonio Cicchetti, Chuû tòch UÛy Ban toå chöùc Ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi Ñaïi hoïc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page