Baéc Haøn caàn phaûi thöøa nhaän giaùo hoäi
tröôùc khi ÑTC vieáng thaêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baéc Haøn caàn phaûi thöøa nhaän giaùo hoäi tröôùc khi ÑTC vieáng thaêm.

 Nam Haøn (Seoul) - (UCAN KO6092.1086 30/6/2000) - ÑTC Gioan Phaoloâ II chæ coù theå vieáng thaêm Baéc Haøn khi maø quoác gia coäng saûn naøy thöøa nhaän söï hieän dieän cuûa giaùo hoäi vaø cho pheùp caùc linh muïc ñöôïc cö nguï chính thöùc.

 Ñoù laø caûm nghó cuûa Ñöùc Cha Cheong Jin-Suk, TGM Seoul beân Nam Haøn trong cuoäc phoûng vaán vôùi ñaøi truyeàn hình Hoøa Bình cuûa Toång Giaùo Phaän hoâm thöù Hai 26/6/2000. Ñöùc Toång Giaùm Muïc cho bieát ngaøi mong ñôïi ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn chæ khi naøo quyeàn töï do toân giaùo taïi ñaây ñöôïc ñaûm baûo. Ñöùc Cha noùi nhö sau: "Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn chæ coù theå xaûy ra khi naøo chính phuû Baéc Haøn thöøa nhaän söï hieän dieän cuûa giaùo hoäi". Nhaéc laïi cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba daïo naêm 1998, Ñöùc Cha Jin-Suk cho raèng cuoäc vieáng thaêm naøy coù ñöôïc laø nhôø söï hieän dieän khaù ñoâng ngöôøi coâng giaùo taïi Cuba. Ngöôïc laïi vôùi Baéc Haøn, ngöôøi daân taïi ñaây khoâng quen thuoäc vôùi nhöõng töø nhö giaùo hoäi vaø ñöùc tin. Khoâng moät ai bieát chính xaùc coù bao nhieâu ngöôøi coâng giaùo ôû Baéc Haøn, vaø mieàn naøy cuõng khoâng coù linh muïc coâng giaùo. Vì theá tröôùc khi ÑTC vieáng thaêm Bình Nhöôõng, vò Toång Giaùm Muïc Seoul phaûi ñeán ñoù tröôùc ñeå chuaån bò cho cuoäc vieáng thaêm. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jin Suk hieän cuõng laø giaùm quaûn toâng toøa Bình Nhöôõng. Tuy nhieân, cuõng theo ngaøi, thì moät chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa chính ngaøi sang Bình Nhöôõng trong tö caùch laø moät nhaø laõnh ñaïo toân giaùo, laø ñieàu khoâng theå ñöôïc trong hoaøn caûnh hieän taïi. Bôûi vì quyeàn töï do toân giaùo chöa ñöôïc ñaûm baûo taïi Baéc Haøn.

 Ngaøi cuõng cho bieát theâm laø ngaøi ñang nghó ñeán moät chuyeán vieáng thaêm nhaân ñaïo neáu ñöôïc chính phuû Baéc Haøn môøi, ñoàng thôøi ngaøi hy voïng raèng Bình Nhöôõng seõ cöùu xeùt tôùi vaán ñeà toân giaùo moät caùch thaän troïng. Theo thoáng keâ cuûa UÛy Ban Hoøa Giaûi daân toäc Ñaïi Haøn thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn, Baéc Haøn hieän chæ coù moät nhaø thôø coâng giaùo taïi Bình Nhöôõng vaø khoaûng 3 ngaøn ngöôøi coâng giaùo, nhöng laïi khoâng coù moät linh muïc naøo coi soùc. Vaøo naêm 1945, khi ñaát nöôùc bò chia ñoâi, mieàn Baéc coù khoaûng 55 ngaøn ngöôøi coâng giaùo, vôùi 3 vò Giaùm Muïc vaø khoaûng 80 linh muïc. Phaân nöûa soá linh muïc naøy ñaõ sang Nam Haøn, vaø soá coøn laïi thì coi nhö maát tích. Ñöùc Cha Peter Kang Woo-il, Giaùm Muïc phuï taù Toång Giaùm Muïc Seoul vaø laø chuû tòch UÛy Ban Hoøa Giaûi, cuõng ñoàng yù raèng, moät chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC chæ coù theå dieãn ra khi naøo Baéc Haøn cho pheùp caùc linh muïc ñeán thöôøng truù. Ngaøi noùi: "Giaùo hoäi luoân phaûi coù hai phaàn, tu só vaø giaùo daân. Nhöng hieän taïi khoâng coù moät tu só naøo taïi mieàn Baéc". Trong khi ñoù, ñöùc vieän phuï Placid Ri Tong-ho, giaùm quaûn toâng toøa giaùo phaän Hamhung vaø laõnh thoå Tokwon, caû hai ôû Baéc Haøn, thì cho raèng, cuoäc vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn trong moät töông lai gaàn laø ñieàu khoù coù theå ñöôïc vì Baéc Haøn khoâng coù moät giaùo hoäi coâng giaùo chính thöùc. Ñöùc vieän phuï doøng Bieån Ñöùc hy voïng raèng cuoäc vieáng thaêm naøy dieãn ra caøng sôùm caøng toát ñeå giuùp kieán taïo hoøa bình vaø hoøa giaûi trong vuøng baùn ñaûo Ñaïi Haøn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page