Vaøi ñieåm noäi dung Dieãn vaên ÑTC
ñoïc trong buoåi keát thuùc Hoäi nghò quoác teá
veà Coâng ñoàng chung Vatican II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi ñieåm noäi dung Dieãn vaên ÑTC ñoïc trong buoåi keát thuùc Hoäi nghò quoác teá veà Coâng ñoàng chung Vatican II.

 Chuùa nhaät vöøa qua, ngaøy 27.2.2000 sau giôø ñoïc kinh Truyeàn tin vôùi caùc ñoaøn haønh höông vaø tín höõu tuï hoïp taïi Quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñeán Phoøng thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc theá giôùi trong noäi Thaønh Vatican, ñeå ñoïc dieãn vaên beá maïc Hoäi nghò quoác teá veà vieäc aùp duïng Coâng ñoàng Vatican II. Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin , Hoäi nghò ñaõ ñöôïc UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh toå chöùc, theo öôùc muoán cuûa ÑTC, ñöôïc bieåu loä trong Toâng thö "Ngaøn naêm Thöù Ba" Nhö ÑTC ñaõ vieát. Coâng ñoàng Vaticanoâ II laø moät chuaån bò cho Naêm Toaøn Xaù 2000. Vì theá trong Naêm Thaùnh, khoâng theå khoâng coù moät cuoäc kieåm ñieåm veà vieäc thi haønh giaùo huaán cuûa Coâng ñoàng (xem TMA, 36).

 Trong dieãn vaên daøi ñoïc tröôùc hôn 200 vò tham döï Hoäi nghò ñeán töø caùc nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi , ÑTC môû ñaàu baèng nhöõng lôøi sau ñaây: "Sau 35 naêm, Coâng ñoàng Vatican II, haït gioáng beù nhoû do Ñöùc Gioan XXIII, vôùi taâm hoàn vaø vôùi baøn tay run raåy, gieo xuoáng, ñaõ moïc leân vaø thaønh moät caây lôùn ñaày hoa laù, toûa lan caùc caønh röôøm raø xanh töôi, ñaày söùc soáng trong Vuôøn Nho cuûa Chuùa. Trong 35 naêm, caây naøy ñaõ sinh ra nhieàu hoa traùi vaø seõ tieáp tuïc trong caùc naêm sau nöõa".

 Neân nhaéc laïi: Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø moät trong soá ít caùc Nghò phuï tham döï Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, coøn soáng. Ñöùc Gioan Phaoloâ II luùc ñoù laø Giaùm Muïc phuï taù Toång giaùo phaän Cracovia (Ba lan). Ngaøi laø moät trong caùc Nghò phuï coù coâng lôùn trong vieäc soaïn thaûo Hieán cheá Tín lyù veà Giaùo Hoäi, AÙnh Saùng Muoân Daân, vaø Hieán Cheá Muïc Vuï veà Giaùo Hoäi trong theá giôùi ngaøy nay, "Vui Möøng vaø Hy Voïng". Giôø ñaây, sau 35 naêm, ÑTC quaû quyeát trong baøi dieãn vaên cuûa Ngaøi nhö sau: Coâng ñoàng laø moät ôn ban lôùn lao cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn cho Giaùo hoäi cuûa Ngöôøi. Vì lyù do naøy Coâng ñoàng vaãn laø moät bieán coá neàn taûng khoâng nhöõng ñeå hieåu lòch cuûa Giaùo hoäi trong cuoái theá kyû 20 naøy, nhöng coøn laø vaø nhaát laø ñeå minh chöùng söï hieän dieän lieân læ cuûa Chuùa Kitoâ phuïc sinh beân caïnh Giaùo Hoäi, giöõa nhöõng thaêng traàm cuûa theá giôùi.

 Sau khi toång keát veà nhöõng thaønh quaû cuûa Coâng ñoàng trong 35 naêm qua, ÑTC noùi: Moät Muøa Xuaân môùi môû ra tröôùc maét chuùng ta; ñaây laø thì giôø cuûa vieäc ñaøo saâu caùc giaùo huaán cuûa Coâng ñoàng, ñaây laø thì giôø thu löôïm nhöõng gì caùc Nghò phuïï tham döï Ñaïi hoäi naøy ñaõ gieo vaõi caùch ñaây 35 naêm, vaø thu löôïm nhuõng gì maø theá heä cuûa nhöõng naêm naøy ñaõ chaêm soùc vaø chôø ñôïi.

 ÑTC xaùc tín raèng: Coâng ñoàng ñaõ laø moät lôøi tieân tri ñích thöïc cho ñôøi soáng Giaùo hoäi vaø seõ tieáp tuïc trong nhieàu naêm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba vöøa khôûi söï.

 Nhìn laïi dó vaõng cuûa 35 naêm qua, ÑTC nhaän xeùt raèng: Coâng ñoàng Vaticanoâ II ñaõ khoâng mang theo söï ñoaïn tuyeät vôùi vôùi dó vaõng vaø ÑTC goïi nhöõng giaûi thích trong chieàu höôùng ñoaïn tuyeän naøy laø ñieàu tuyeät ñoái sai laïc. Nhaéc laïi lôøi Thaùnh Vincent de Leùrin, ÑTC quaû quyeát nhö sau: Giaùo hoäi aân caàn vaø caån thaän gìn giöõ caùc tín ñieàu ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho mình bieát laø chöøng naøo. Vaø Giaùo hoäi khoâng bao giôø thay ñoåi ñieàu gì trong caùc tín ñieàu naøy. Ñieàu maø Giaùo hoäi laøm , laø "hoaøn haûo vaø toát ñeïp hôn nhöõng caùi xöa kia môùi laõnh nhaän nhö moät hình thöùc ban ñaàu vaø ñöôïc coi nhö baûn thaûo thöù nhaát". Vì theá, bieán coá lòch söû cuûa Coâng ñoàng phaûi ñöôïc gheùp vaøo trong khuoân khoå cuûa ñöùc tin, vaãn coù maõi töø tröôùc tôùi giôø. Ñieàu caàn phaûi traùnh laø ñöøng laøm maát ñi yù chæ nguyeân thuûy tinh tuyeàn cuûa caùc Nghò phuï. Traùi laïi caàn phaûi laáy laïi yù chæ naøy, vöøa vöôït qua nhöõng giaûi thích coù theå gaây haïi vaø thieân vò, bôûi vì nhöõng giaûi thích nhö vaäy caûn trôû vieäc bieåu loä ñöùng daén söï môùi laï cuûa giaùo huaán Coâng ñoàng.

 ÑTC giaûi thích theâm raèng: Caùc Nghò phuï ñaõ ñöôïc ñaët tröôùc moät thaùch ñoá thöïc söï. Thaùch ñoá naøy heä taïi ôû vieäc daán thaân tìm hieåu caùch saâu xa hôn, trong thôøi kyø cuûa nhöõng thay ñoåi nhanh choùng vaø lôùn lao, (tìm hieåu) baûn chaát cuûa Giaùo hoäi vaø moái quan heä cuûa Giaùo hoäi vôùi theá giôùi, ñeå truø lieäu moät coâng cuoäc caäp nhaät hoùa thích hôïp. Nhaéc ñeán vieäc ngaøi laø ngöôøi ñaõ tham döï tröïc tieáp Coâng Ñoàng, Ñöùc Gioan Phaoloâ noùi nhö sau: Chuùng ta ñaõ thu nhaän thaùch ñoá naøy vaø chuùng ta ñaõ ñaùp laïi baèng vieäc tìm moät söï hieåu bieát trung thaønh hôn vôùi ñöùc tin. Caùi maø chuùng ta thöïc hieän cho Coâng ñoàng, töùc laø laøm cho thaáy roõ raøng hôn laø: caû con ngöôøi thôøi nay nöõa, neáu muoán hieåu thaáu ñaùo chính mình, hoï caàn ñeán Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø Giaùo hoäi cuûa Ngöôøi : Giaùo hoäi luoân luoân ôû trong theá giôùi nhö daáu hieäu cuûa söï hieäp nhaát vaø hieäp thoâng. Vì theá, trong yù nghóa naøy, caùi troáng roãng, maø nhieàu ngöôøi thôøi nay caûm thaáy tröôùc caâu hoûi: taïi sao soáng vaø taïi sao cheát, caâu hoûi veà soá phaän con ngöôøi vaø veà yù nghóa cuûa ñau khoå... chæ coù theå ñöôïc laáp ñaày bôûi vieäc rao giaûng chaân lyù, chaân lyù ñoù laø chính Chuùa Gieâsu Kitoâ vaäy.

 Sau cuøng, ÑTC nhaán maïnh ñeán boán Hieán cheá neàn taûng, ñieåm chính trong ba ngaøy hoïc hoûi cuûa Hoäi nghi quoác teá taïi Vatican.

 Hieán cheá tín lyù veà Maïc Khaûi ñaõ ñaët Lôøi Chuùa vaøo trung taâm cuûa ñôøi soáng Giaùo hoäi. - Hieán cheá veà "Phuïng Vuï" (Sacrosanctum Concilium) ñaõ trình baøy nhöõng daãn giaûi caàn thieát cho ñôøi soáng phuïng vuï: moät phuïng vuï nhaèm ñeán vieäc toân thôø maø Daân Chuùa, ñöôïc môøi goïi thi haønh chöùc tö teá cuûa Giao Öôùc môùi, phaûi coù ñoái vôùi Ngöôøi. - Hieán cheá muïc vuï Vui Möøng vaø Hy Voïng nhaéc laïi caû cho chuùng ta nöõa laø chæ trong maàu nieäm Ngoâi Lôøi nhaäp theå môùi tìm ñöôïc aùnh saùng thöïc veà maàu nhieäm veà con ngöôøi. Vaø Hieán cheá tín lyù veà Giaùo Hoäi, AÙnh Saùng Muoân Daân, (Lumen Gentium) nhaéc laïi cho chuùng ta raèng "söï hieäp thoâng laø neàn taûng, treân ñoù Giaùo hoäi ñöôïc xaây döïng".

 Chính khi nhaéc ñeán Khoa Giaùo hoäi hoïc veà hieäp thoâng, ÑHY Joseph Ratzinger, Toång tröôûng Boäï Giaùo lyù ñöùc tin, trong baøi thuyeát trình tröôùc dieãn vaên keát thuùc cuûa ÑTC, ñaõ nhaán maïnh ñeán söï hieåu sai veà yù nghóa thöïc cuûa hieäp thoâng naøy. Ngaøi noùi: Ñieàu sai laàm lôùn lao laø chæ giôùi haïn Giaùo hoäi vaøo vaán ñeà cuûa moái quan heä giöõa Giaùo hoäi ñòa phöông vaø Giaùo hoäi hoaøn vuõ vaø nhieàu laàn ñoàng hoùa Giaùo hoäi hoaøn caàu vôùi Giaùo hoäi Roma, hay hôn nöõa, ñoàng hoùa Giaùo Hoäi vôùi ÑTC vaø Giaùo Trieàu Roma. Roài ngaøi môøi goïi trôû veà vôùi moái lieân keát chaët cheõ giöõa hình aûnh Ñöùc Maria vaø hình aûnh Giaùo hoäi. Vaø ÑHY noùi: "ÔÛ ñaây moái lieân keát cho ta thaáy roõ söï thaùnh thieän laø gì".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page