Nhöõng chuaån bò
cho Ngaøy theá giôùi Thanh nieân
vaãn tieáp tuïc raùo rieát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng chuaån bò cho Ngaøy theá giôùi Thanh nieân vaãn tieáp tuïc raùo rieát.

 Roma - 03.8.2000 - Hoâm tröôùc ñaây, chuùng toâi ñaõ noùi ñeán vieäc döïng Caây Thaùnh Giaù oai huøng cao hôn 36 thöôùc vaø vieäc thieát laäp Leã Ñaøi, nôi ÑTC chuû toïa Buoåi Canh thöùc vaøo chieàu thöù baåy 19.8.2000 vaø cöû haønh Thaùnh leã beá maïc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân saùng Chuùa nhaät 20.8.2000 Trong baûn tin hoâm nay, chuùng toâi xin noùi veà vieäc döïng moät leâu vaûi ngoaøi khu vöïc Campus Ñaïi Hoïc Tor Vergata vaø moät soá chuaån bò khaùc. Leàu vöøa ñöôïc döïng daønh cho vieäc tieáp ñoùn 9 ngaøn töï nguyeän vieân, traùch nhieäm veà caùc dòch vuï trong nhöõng ngaøy Ñaïi hoäi giôùi treû taïi Roma, nhaát laø taïi khu Campus Ñaïi Hoïc Tor Vergata.

 Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây: Trong nhöõng ngaøy Theá giôùi Thanh nieân, Ban toå chöùc ñaõ huy ñoäng khoaûng 30 ngaøn töï nguyeän vieân, trong doù coù 8 ngaøn thuoäc nöôùc YÙ, phaàn coøn laïi ñeán töø hôn 40 quoác gia treân theá giôùi. Con soá naøy khoâng tính ñeán hôn 20 ngaøn töï nguyeän vieân thay phieân nhau phuïc vuï haèng ngaøy trong Naêm Thaùnh taïi boán Ñeàn thôø Caû, taïi Saân bay Roma, taïi Nhaø Ga trung öông Roma.

 Caùc töï nguyeän vieân cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân seõ tuï hoïp nhau taïi Roma vaøo ngaøy 04.8.2000, ñeå phaân coâng vaø theo moät lôùp huaán luyeän; sau ñoù trong hai ngaøy 12 vaø 13.8.2000, caùc anh chò em naøy seõ tham döï Ngaøy Toaøn xaù daønh rieâng cho hoï. Roài ngaøy 14.8.2000, laõnh nhaän coâng vieäc ñaõ ñöôïc phaân chia taïi khu vöïc Campus Ñaïi Hoïc Tor Vergata vaø caùc ñòa ñieåm tuï hoïp cuûa caùc nhoùm Thanh nieân tham döï caùc buoåi hoïc hoûi giaùo lyù (34 ñòa ñieåm khaùc nhau), tham döï thaùnh leã vaø laõnh Bí tích Hoøa giaûi, taïi Hí Tröôøng Massimo, leã nghi ngaém ñaøng Thaùnh giaù taïi Hí Tröôøng Colosseo, vaø taïi caùc ñòa dieåm tieáp ñoùn.

 Theo truyeàn thoáng cuûa Ngaøy theá giôùi Thanh nieân, laàn naøy giôùi treû tham döï seõ ñi boä khoaûng 10 caây soá ñeå tieán vaøo Campus Ñaïi Hoïc Tor Vergata, theo caùc khu vöïc ñaõ chæ saün tröôùc. Ñaây laø moät haønh ñoäng coù tính caùch xaùm hoái cuûa cuoäc haønh höông coå truyeàn: ñi boä. Taïi Denver (naêm 1993), caùc thanh nieân ñaõ ñi boä 20 caây soá, thay vì 10 caây soá nhö laàn naøy taïi Roma.

 Taïi Roma, caùc thanh nieân seõ ñi boä theo hai loä trình chính: Töø Ga xe ñieän keá beân Caàu Mammolo (ngoaïi oâ Roma) vaø töø Ga xe löûa Tuscolana. Moãi thanh nieân tham döï seõ ñöôïc bieát tröôùc loä trình cuûa mình. Treân loä trình, sau moãi caây soá coù traïm nghæ giaûi lao vaø nhaø veä sinh; taïi caùc traïi giaûi lao coù phaùt caùc chai nöôùc (döï tính 3 trieäu chai vaø moät trieäu döï phoøng) vaø traïm caáp cöùu.

 Trong tuaàn leã Ñaïi hoäi, ban toå chöùc döï tính coù khoaûng 20 ngaøn xe pullmann. Caùc xe naøy seõ ñaäu taïi 19 ñòa ñieåm ñoùn tieáp.

 Nhaø Caàm quyeàn YÙ cuøng vôùi Toøa Thaùnh vaø Giaùo phaän Roma lo vieäc toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân, tuyeân boá nhö sau: Xeùt veà phöông dieän "daân söï", ñaây laø bieán coá vó ñaïi nhaát chöa bao giôø ñöôïc thöïc hieän taïi YÙ naøy. Soá ngöôøi ñeán Roma trong dòp Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân phaûi tính töø moät trieäu 200 ngaøn, ñeán moät trieäu röôûi hay hai trieäu. Moät bieán coá cuûa Naêm Ñaïi Toaøn xaù, nhöng cuõng laø moät bieán coá ñaày hy voïng cho töông lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page