Veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân
naêm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2000.

 Roma - 17.7.2000 - Nhaéc ñeán nhöõng ngaøy Naêm Thaùnh taïi Roma, hoâm nay chuùng toâi xin noùi veà nhöõng "Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân naêm 2000", nhö ñaõ ñöôïc toå chöùc cho tôùi nay, vaø trong baøi sau, seõ noùi veà Ngaøy theá giôùi Thanh nieân naêm 2000, saép ñöôïc toå chöùc taïi Roma, ngay sau Leã Ñöùc Meï linh hoàn vaø xaùc leân trôøi. Ñaây laø moät trong caùc bieán coá noåi baät hôn caû cuûa Ñaïi Toaøn xaù.

 Nhö chuùng ta bieát: Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc thaønh laäp Chuùa nhaät leã Laù naêm 1984; vaø naêm 1984 laø Naêm Thaùnh ngoaïi leä, ñeå kyû nieäm 1950 Ôn cöùu chuoäc. Ngaøy Theá Giôùi Thanh Nieân ñaàu tieân naày ñaõ ñöôïc giôùi treû ñoùn nhaän haêng say, quaù nhöõng döï tính. Töø ñoù, ÑTC aán ñònh chu kyø toå chöùc Ngaøy theá giôùi Thanh nieân: theo chu kyø haèng naêm, nhöng ñöôïc toå chöùc treân hai caáp baäc xen keû nhau: moät naêm treân caáp baäc quoác gia, naêm sau treân caáp baäc quoác teá. Cho tôùi naêm nay, Ngaøy theá giôùi Thanh nieân ñöôïc cöû haønh 15 laàn, keå caû laàn tôùi ñaây taïi Roma, treân caáp baäc quoác gia vaø quoác teá. Ngaøy Theá giôùi Thanh nieân tôùi ñaây coù tích caùch thaät ñaëc bieät hôn caû, vì ñöôïc trieäu taäp trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù vaø dó nhieân cuõng vì con soá tham döï ñoâng ñaûo hôn caùc laàn khaùc, sau Manila naêm 1995.

 Nhöõng con soá sau ñaây minh chöùng söï ñaùp öùng tích cöïc vaø haêng say cuûa giôùi treû nhö theá naøo ñoái vôùi saùng kieán nhìn xa thaáy roäng cuûa ÑTC, moät saùng kieán do "Chuùa Quan phoøng" göûi ñeán cho Giaùo hoäi trong luùc böôùc vaøo Ngaøn Naêm thöù ba. Nhö ÑTC ñaõ noùi leân nhieàu laàn vôùi giôùi treû: "Caùc con laø töông lai cuûa quoác gia, cuûa theá giôùi vaø cuûa Giaùo hoäi".

 Trong cuoäc gaëp gôõ naêm 1986, ÑTC trieäu taäp cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa giôùi treû naêm 1987 taïi Buenos Aires, thuû ñoâ Argentina (Nam Myõ chaâu). Chính ÑTC chuû toïa vaø keát thuùc baèng Thaùnh leã Chuùa nhaät Leã Laù, vôùi söï tham döï cuûa hôn moät trieäu thanh nieân, ñeán töø caùc quoác gia treân theá giôùi, caùch rieâng töø caùc quoác gia Chaâu Myõ.

 Cuoäc hoïp baïn quoác teá naêm 1989 ñöôïc toå chöùc taïi Santiago de Compostela (Taây ban nha), nôi coù Ñeàn Thaùnh thôøi danh kính Thaùnh Giacobeâ Toâng ñoà, töø theá kyû thöù IX. Soá tham döï gaàn moät trieäu.

 Naêm 1991, Ngaøy hoïp baïn quoác teá cuûa giôùi treû ñöôïc toå chöùc taïi Czestochowa (Ñeàn thaùnh quoác gia Ba lan) ngay sau khi cheá ñoä coäng saûn suïp ñoå, ñeå caùc thanh nieân thuoäc caùc nöôùc Trung-Ñoâng-AÂu tham döï: khoaûng moät trieäu. Ñaây laø laàn thöù nhaát coù söï hieän dieän cuûa thanh nieân Nga.

 Sau Czestochowa laø cuoäc gaëp gôõ taïi Denver (Hoa kyø) naêm 1993. Soá ngöôøi tham döï trong ngaøy beá maïc khoaûng 800 ngaøn.

 Vó ñaïi hôn caû laø cuoäc hoïp baïn cuûa giôùi treû taïi Manila (Philippines) thaùng gieâng naêm 1995. Soá ngöôøi tham döï khoaûng naêm trieäu. Laàn naøy coù moät phaùi ñoaøn Thanh nieân ñaïi dieän Trung quoác luïc ñòa vaø ñöôïc baùo chí löu yù nhieàu.

 Ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Paris naêm 1997 cuõng thaønh coâng quaù söï töôûng töôïng, ñoái vôùi nöôùc Phaùp vaø Chaâu AÂu bò tuïc hoùa nhieàu. Ngaøy beá maïc, hôn moät trieäu tham döï. Daân Phaùp vaø nhaát laø daân Paris heát söùc ngaïc nhieân veà tình huynh ñeä giöõa caùc baïn treû thuoäc nhöõng neàn vaên hoùa, chuûng toäc khaùc nhau vaø veà tính caùch hoøa bình cuûa caùc cuoäc bieåu döông ñöùc tin treân caùc ñöôøng phoá cuûa Thuû ñoâ AÙn saùng. Thaùi ñoä cuûa thanh nieân ñaõ gaây ñöôïc caûm tình nôi ngöôøi daân Phaùp. Nhieàu gia ñình ñaõ ñoùn tieáp caùc thanh nieân truù troï taïi nhaø trong nhöõng ngaøy Ñaïi hoäi ôû Paris.

 Cho tôùi luùc naøy, ñaõ coù khoaûng hôn moät trieäu ghi teân tham döï. Theo ban toå chöùc, trong ngaøy beá maïc coù theå leân tôùi moät trieäu röôûi hay hai trieäu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page